ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 03.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за ЄДРПОУ 03115436

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 19315 17731
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 18206 ) ( 17288 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1109 443
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1472 1505
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1546 ) ( 1320 )
Витрати на збут 2150 ( 53 ) ( 44 )
Інші операційні витрати 2180 ( 455 ) ( 147 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
527 437
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 20 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
527 417
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -95 -30
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
432 387
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 432 387

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 12325 11729
Витрати на оплату праці 2505 5226 4193
Відрахування на соціальні заходи 2510 1115 1524
Амортизація 2515 639 393
Інші операційні витрати 2520 955 960
Разом 2550 20260 18799

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5140000 5140000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5140000 5140000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.08405 0.07529
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.08405 0.07529
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Структура доходiв станом на 31.12.2016р.: готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг 19 315 тис.грн.Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг 18206 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв 45 тис.грн., Витрати матерiалiв та ПММ 98 тис.грн., Електроенергiя, вода, газ та охорона 155 тис.грн.Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги 8 тис.грн.Послуги зв’язку 11 тис.грн. Ремонт основних засобiв 131тис.грн. Податки i збори 108тис.грн. Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов’язанi з з/п 823 тис.грн.Резерви невикористаних вiдпусток 104 тис.грн. Iншi видовi витрати, в т.ч.: 27 тис.грн. службовi вiдрядження 27 тис.грн. представницькi витрати 0 тис.грн. Iншi послуги стороннiх органiзацiй 36 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати, всього 1546 тис.грн. Витрати на збут станом на 31.12.2016р: Амортизацiя основних засобiв 8тис.грн. Електроенергiя, вода, газ та охорона 5 тис.грн. Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов’язанi з з/п 33 тис.грн. Резерви невикористаних вiдпусток 7 тис.грн. Витрати на збут, всього 53 тис.грн. Структура iнших операцiйних та iнших доходiв: Дохiд вiд субвенцiй 1184тис.грн. Вiдшкодування ранiше списаних активiв 0 тис.грн. Страхова винагорода 36тис.грн. Станцiйний збiр 215 тис.грн. Дохiд вiд оренди 37 тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї активiв 0 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи, всього 1472тис.грн. Структура iнших операцiйних та iнших витрат:Премiї працiвникам за рахунок фонду матерiального заохочення 54 тис.грн.Витрати на сплату вiдсоткiв 0 тис.грн.

Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна