ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 03.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 81.58
Опис Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«1).Обрати Головою зборiв–Шафороста М.I., Секретарем зборiв– Попович Н.М. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова–Шпильовий В.Г., Члени:Шейка Г.С., Кулик О.А. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома».4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» станом на 31.12.2015 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«Зважаючи на наявнiсть у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, отриманий Товариством прибуток у 2015 роцi вiднести на: покриття непокритого збитку ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулихперiодах;на формування Резервного капiталу вiдповiдно до п.5.2.1. Роздiлу 5 Статуту Товариства». 6. Про змiну типу Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Змiнити з 01 травня 2016 року тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128»; 2). Директору Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв’язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства;3) Це рiшення набуває чинностi з 01 травня 2016 року».7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.Прийняте РIШЕННЯ:«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз:-приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набуває чинностi 01 травня 2016 року;-iз змiною типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128»;2.Делегувати головi зборiв Шафоросту М.I. право пiдпису Статуту ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р.3.Доручити Директору Товариства Даценку П.I.особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р.4.Це рiшення набуває чинностi з 01 травня 2016 року». 8. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«1).Затвердити Положення про Загальнi збори ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128».9. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128». 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Ревiзiйної комiсiї.Прийняте РIШЕННЯ:В зв’язку з прийнятими Товариством рiшеннями (якi набирають чинностi з 01.05.2016р.) щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - з 01.05.2016 року припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» в повному складi, а саме:Голови Ревiзiйної комiсiї - Шафороста М.I.Членiв Ревiзiйної комiсiї: Южеки В.I., Насонової Л.О.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.