ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 03.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даценко Петро Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 916682, 21.12.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження*** 1947
5) освіта*** Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
6) стаж роботи (років)*** 54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Голова правлiння, Директор ВАТ "Смiлянське АТП 17128"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 3 роки
9) опис Директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. Директор приймає рiшення по всiм питанням, вiднесеним до його компетенцiї одноосiбно. Свої рiшення Директор може оформити у письмовiй формi (наказ, розпорядження, iн.). До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi Директор має право:-Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; - Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi законом, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;- Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;- Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв; У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. До компетенцiї Директора належить:- Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;- Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;- Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;- Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства;-Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;- Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;- Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;- Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;- Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;- Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Обрано 24.04.2014р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 54 роки. За звiтний перiод кiлькiсних та персональних змiн вiдносно даної посади не було. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння, директор.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скирчук Володимир Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 173535, 11.10.1996, Вища. Харкiвський автомобiльно-дорожний iнститут
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Вища. Харкiвський автомобiльно-дорожний iнститут
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** заступник директора ПАТ "Смiлянське АТП 17128"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання На¬глядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разi затвердження такого положення). До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:-Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;-Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;-Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;-Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;-Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;-Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;-Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;-Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;-Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;-Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;-Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; -Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;-Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;-Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;-Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства;- Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;-Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй;-Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;-Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;- Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;- Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;-Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);-У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); -Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;- Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;- Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;-Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;- Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;-Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.-Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.Як Голова наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора. Працює в Товариствi на посадi заступник директора. Посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, не має. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Обрано 24.04.2014р. на термiн 3 роки. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кохась Петро Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 741775, 05.01.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** Середня, Середня школа
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Водiй автобуса ВАТ «Смiлянське АТП 17128»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 3 роки
9) опис У складi наглядової ради вирiшує всi питання в межах компетенцiї наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:-Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;-Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;-Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;-Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;-Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;-Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;-Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;-Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;-Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;-Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;-Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; -Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;-Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;-Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;-Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства;- Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;-Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй;-Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;-Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;- Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;- Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;-Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);-У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); -Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;- Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;- Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;-Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;- Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;-Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.-Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Обрано 24 квiтня 2014 року, на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, не має. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: водiй автобуса.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черкас Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 917718, 03.01.2001, Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Середня, вередня школа
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** завiдувач об’єднаними касами, ПАТ«Смiлянське АТП 17128»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 3 роки
9) опис У складi наглядової ради вирiшує всi питання в межах компетенцiї наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:-Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;-Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;-Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;-Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;-Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;-Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;-Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;-Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;-Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;-Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;-Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; -Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;-Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;-Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;-Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства;- Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;-Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй;-Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;-Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;- Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;- Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;-Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);-У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); -Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;- Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;- Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;-Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;- Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;-Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.-Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Обрано 24.04.2014р. не термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, не має.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:завiдувач об'єднаними касами.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скирчук Наталiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 173536, 11.10.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут
6) стаж роботи (років)*** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ «Смiлянське АТП 17128» головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.05.1994, не визначено
9) опис Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.В звiтному роцi Головний бухгалтер не змiнювався. Згальний стаж роботи 35 рокiв. Головного бухгалтера призначено наказом по пiдприємству №27/к вiд 03.05.1994 р. на невизначений термiн. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорДаценко Петро IвановичНС, 916682, 21.12.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.4921769.5754492176000
Голова наглядової радиСкирчук Володимир ЮрiйовичНС, 173535, 11.10.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.1781503.466178150000
Головний бухгалтерСкирчук Наталiя ВiкторiвнаНС, 173536, 11.10.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.1188932.3131118893000
Член наглядової радиКохась Петро IвановичНС, 741775, 05.01.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.400000.778240000000
Член наглядової радиЧеркас Тетяна МиколаївнаНС, 917718, 03.01.2001, Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл.283750.55228375000
Усього 857594 16.6847 857594 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.