ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за 2015 рiк

1. Товариство та його дiяльнiсть
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за Законодавством України, що дiє вiдповiдно до Положень Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Законiв України «Про акцiонерне товариство», «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 05 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв».
Товариство здiйснює такi види дiяльностi: обслуговування технiчне та ремонт автотранспортних засобiв; надання iнших допомiжних комерцiйних послуг; пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення (основний); iнший пасажирський наземний транспорт; постачання iнших готових страв; надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; оптова торгiвля вiдходами та брухтом.
Товариство є господарським товариством, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями.
Юридична адреса Товариства: 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В.Гордiєнко, будинок 108. Станом на 31 грудня 2015 р. у ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» працювало 138 чоловiк (на 31 грудня 2014 року – 141 чол.). Перiод, який охоплено фiнансовою звiтнiстю – 2015 рiк (рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року).
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., була затверджена директором товариства 29 сiчня 2016 року.

2. Умови, в яких працює Товариство
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, включаючи вiдносно високу iнфляцiю та високi вiдсотковi ставки. Реалiзацiя накопичених в останнi роки макроекономiчних дисбалансiв призвела до стрiмкого зростання iнфляцiї в 2015 роцi до 43,4%, що обумовлювалося: девальвацiєю гривнi в умовах зниження валютних надходжень та наростання панiчних настроїв через вiйськовий конфлiкт на сходi України; вагомою адмiнiстративною складовою iнфляцiї через старт процесу приведення тарифiв у сферi житлово-комунального господарства до рiвня покриття їх собiвартостi. У 2015 роцi вiдбулося також суттєве зростання iндексу цiн виробникiв – на 36%. Попри зниження доларових цiн на свiтових товарно-сировинних ринках девальвацiя гривнi зумовила подорожчання iмпортованої сировини та енергоносiїв.
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.

3. Ризики та економiчнi умови
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного та кредитного ризикiв.
Валютний ризик. Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Товариством багатьох типiв операцiй в Українi.
Кредитний ризик. Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв’язку зi змiною цiн на послуги, Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладала деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.

4. Облiкова полiтика
Основа складання. Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Використання оцiнок. Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Основнi засоби. Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Активи, вартiстю менше 2 500,00 грн., а з 01.09.2015 р. – менше 6 000,00 грн., не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї:
Група основних засобiв Строк корисної експлуатацiї
Земля Не амортизується
Будiвлi i споруди 10-100 рокiв
Машини та обладнання 3-20 рокiв
Транспортнi засоби 5-15 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар 4-10 рокiв
Iншi основнi засоби 12-20 рокiв
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об’єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкта.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об’єкта основних засобiв.
Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв’язку з його основною дiяльнiстю.
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв’язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
Грошовi кошти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.
Запаси. Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї – це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом ФIФО.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством.
Управлiння капiталом. Основне завдання Товариства при управлiннi капiталом – збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi.
Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання. Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов’язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Забезпечення. Забезпечення визнаються якщо:
1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi; та
3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.
Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов’язання.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.
Визнання доходiв та витрат. Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.
Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi.
Податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов’язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi збитки.
На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати ймовiрнiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання, ґрунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули чинностi або були затвердженi на дату балансу.

Внески до Державного пенсiйного фонду. Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.


5. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов’язань вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв є предметом судження, що ґрунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов’язаннях, що облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.
8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов’язань, що вiдображенi в балансi як довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд поточних, вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або операцiйного циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохiд та капiтал.
11) Товариством зроблено припущення про те, що судовi справи, по яких воно виступає вiдповiдачем, будуть вигранi у судах усiх iнстанцiй.
На думку керiвництва, застосованi судження та припущення, що лежать в основi цих суджень, є обґрунтованими. Однак змiни в цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звiтностi доходiв.
Операцiї з пов’язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти при виникненнi облiковуються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства передбачає вiдображення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов’язаними сторонами у складi фiнансового результату. Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних операцiй мiж непов’язаними сторонами, а також аналiз ефективної процентної ставки.6. Необоротнi активи
(тис. грн.)
Матерiальнi основнi активи Код рядка 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3 4
Будинки i споруди 715 693
Машини i обладнання 28 51
Транспортнi засоби 1399 2183
Iнструменти, прилади та iнвентар 2 2
Iншi основнi засоби - -
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - -
Основнi засоби, всього 1010 2144 2929
Незавершене капiтальне будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу 1005 - -
Матерiальнi основнi активи, всього 2144 2929

(тис. грн.)

Змiни в матерiальних
основних активах (за видовими групами) Будинки i
споруди Машини
i обладнання Транспортнi
засоби Iнструменти,
прилади
iнвентар Iншi основнi
засоби Малоцiннi
необоротнi
матерiальнi
активи Незавершене
капiтальне
будiвництво та
обладнання, яке
потребує монтажу Матерiальнi
основнi
активи, разом
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Вартiсть брутто на
початок звiтного
перiоду (01.01.2015 р.) 1474 219 5418 79 - 74 - 7264
Закупiвля - 30 1141 - - 7 - 1178
Модернiзацiя, добудова - - - - -
Перекласифiкацiя - - - - - - - -
Приєднання - - - - - - - -
Iншi збiльшення (%% банку) - - - - - - - -
Продаж - - - - - - -
Лiквiдацiя - - 130 - - 3 - 133
Призначенi для збуту - - - - - - - -
Iншi зменшення / збiльшення - - - - - - - -
Вартiсть брутто на
кiнець звiтного перiоду (31.12.2015 р.) 1474 249 6429 79 - 78 - 8309
Погашення на початок
звiтного перiоду
(01.01.2015 р.) 759 191 4019 77 - 74 - 5120
Поточна амортизацiя 22 7 357 - - 7 - 393
Перекласифiкацiя - - - - - - - -
Продаж - - - - - - -
Лiквiдацiя - 130 - - 3 - 133
Призначенi для збуту - - - - - - - -
Iншi збiльшення / зменшення - - - - - - - -
Погашення на кiнець
звiтного перiоду
(31.12.2015 р.) 781 198 4246 77 - 78 - 5380
Вартiсть нетто на
кiнець звiтного перiоду (31.12.2015 р.) 693 51 2183 2 - - - 2929

У звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. В заставi основнi засоби не перебувають.

7. Запаси
Балансова вартiсть запасiв:
(тис. грн.)
Показник Код рядка 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3 4
Матерiали 1101 128 92
Товари 1104 13 16
Всього 1100 141 108
Запаси в заставi не перебувають.

8. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше Код рядка 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3 4
За поставками вiтчизняним покупцям 1125 111 269
Аванси на поставки 1130 3 -
Заборгованостi з податку на дохiд 1135 47 24
Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку 1135 - 44
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 312 304
Короткостроковi заборгованостi за поставками, разом х 473 641

Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв.

9. Грошовi кошти
(тис. грн.)
Показник Код рядка 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3 4
Грошовi кошти в касi 1166 37 47
Грошовi кошти в банку: 1167 132 106
в т.ч.: поточний рахунок гривневий 132 106
Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 1165 169 153
Використання грошових коштiв не обмежено.

10. Iншi активи
(тис. грн.)
Iншi активи Код рядка 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3 4
Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах - 16
Iншi активи, всього 1190 - 16

11. Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал Товариства:
(тис. грн.)
Змiст 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3
Зареєстрований акцiонерний капiтал (5140000 звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна) 257 257
Всього 257 257

У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй на наступний рiк не планується.

12. Додатковий капiтал
Додатковий капiтал станом на 31.12.2015 р. складається з наступного капiталу:
1011 тис. грн. – капiтал у дооцiнках, сформований за рахунок iндексацiй;
1039 тис. грн. – додатковий капiтал, сформований за рахунок невикористаних прибуткiв минулих рокiв;
95 тис. грн. – резервний капiтал, сформований вiдповiдно до законодавства України на покриття збиткiв;
57 тис. грн. – нерозподiлений прибуток.

13. Короткостроковi резерви
Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним:
(тис. грн.)
Показник Код рядка 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3 4
Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 1660 55 539
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов’язань 1660 92 201
Всього 1660 147 740

14. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Структура кредиторської короткострокової заборгованостi:
(тис. грн.)
Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше Код рядка 31.12.2014 31.12.2015
1 2 3 4
За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 1615 39 4
Аванси, отриманi на поставки 1635 5 -
З податку на дохiд 1620 79 77
За заробiтною платою 1630 222 361
Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 109 196
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 13 13
Iнше 1690 38 12
Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше, всього х 505 663

15. Дохiд вiд реалiзацiї
Структура доходiв:
(тис. грн.)
Показник Код рядка 2015 р. 2014 р.
1 2 3 4
Доходи вiд продажу:
готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг 2000 17731 13613
Всього 2000 17731 13613
16. Собiвартiсть реалiзацiї
(тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзацiї Код рядка 2015 р. 20143 р.
1 2 3 4
Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг 2050 17288 14220
Всього 2050 17288 14220
17. Адмiнiстративнi витрати
(тис. грн.)
Адмiнiстративнi витрати Код рядка 2015 р. 2014 р.
1 2 3 4
Амортизацiя основних засобiв 11 12
Витрати матерiалiв 21 19
Електроенергiя, вода, газ та охорона 147 91
Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги 6 6
Витрати на автотранспорт 84 81
Послуги зв’язку 6 5
Ремонт основних засобiв 12 14
Податки i збори 33 31
Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов’язанi з з/п 759 615
Резерви невикористаних вiдпусток 144 52
Iншi видовi витрати, в т.ч.: 20 14
службовi вiдрядження 16 14
представницькi витрати 4 -
Iншi услуги стороннiх органiзацiй 77 21
Адмiнiстративнi витрати, всього 2130 1320 940

18. Витрати на збут
(тис. грн.)
Витрати за видами Код рядка 2015 р. 2014 р.
1 2 3 4
Амортизацiя основних засобiв 5 5
Електроенергiя, вода, газ та охорона 4 3
Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов’язанi з з/п 33 19
Резерви невикористаних вiдпусток 2 2
Витрати на збут, всього 2150 44 29


19. Iншi операцiйнi доходи та витрати
19.1. Структура iнших операцiйних та iнших доходiв:
(тис. грн.)
Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2015 р. 2014 р.
1 2 3 4
Дохiд вiд субвенцiй 1233 1309
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 4 12
Страхова винагорода 73 -
Станцiйний збiр 105 82
Дохiд вiд оренди 37 30
Дохiд вiд реалiзацiї активiв 53 27
Iншi операцiйнi доходи, всього 2120 1505 1460

19.2. Структура iнших операцiйних та iнших витрат:
(тис. грн.)
Iншi операцiйнi витрати Код рядка 2015 р. 2014 р.
1 2 3 4
Премiї працiвникам за рахунок фонду матерiального заохочення 147 153
Iншi операцiйнi витрати, всього 2180 147 153


20. Фiнансовi витрати
(тис. грн.)
Фiнансовi витрати Код рядка 2015 р. 2014 р.
1 2 3 4
Витрати на сплату вiдсоткiв 2250 20 61
Фiнансовi витрати, всього 2250 20 61


21. Податок на прибуток
Вiдповiдно до законодавства України, у звiтному перiодi ставка з податку на прибуток становила 18%.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток:
(тис. грн.)
Показник Код рядка 2015 р. 2014 р.
1 2 3 4
Податок на прибуток
Поточнi витрати з податку на прибуток 30 -
Вiдстроченi витрати з податку на прибуток - -
Всього 2300 30 -

Пояснення взаємозв’язку мiж податковими витратами (доходами) та облiковим прибутком (збитком):

(тис. грн.)
Показник 2015 р. 2014 р.
1 2 3
Прибуток (збиток) до оподаткування 417 -330
Податкова ставка 18 18
Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою 30 -
Всього, чистий прибуток 387 -330

22. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат.

23. Iнформацiя за сегментами
Основним i прiоритетним видом дiяльностi Товариства є пасажирськi наземнi транспортнi перевезення мiського та примiського сполучення. Доходи, отриманi за цим сегментом, становлять 91,1 вiдсоткiв вiд загальної суми отриманих доходiв. Тобто всi фiнансовi результати формуються за одним операцiйним сегментом i представленi в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Iншi доходи формуються [субвенцiї на перевезення, станцiйний збiр та iншi доходи]. Цi доходи є несуттєвими для Товариства, i розкриття iнформацiї за цим сегментом не є доречним.
Оскiльки Товариство надає однотипнi послуги, деталiзацiя за видами послуг не здiйснюється, оскiльки така iнформацiя не надається органам, вiдповiдальним за прийняття управлiнських рiшень.
Географiчнi сегменти представляють формування виручки Товариства вiд надання послуг на територiї України.:
Регiони України – 100 вiдсоткiв.
Основнi виробничi потужностi Товариства знаходяться в м. Смiла. Тому доходи та активи за виробничим сегментом вiдносяться в основному до одного географiчного регiону – м. Смiла.

24. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2459 тис. грн. Заявлений статутний капiтал – 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. Державної частки в статутному капiталi Товариства немає.

25. Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв), кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для дiяльностi з надання послуг пасажирського наземного транспорту мiського та примiського сполучення.26. Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Як i iншi пiдприємства, що працюють у тiй же галузi, Товариство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов’язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов’язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi в балансi) мiнус грошi та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює власному капiталу, показаному в балансi

У тис. грн. 2015 рiк 2014 рiк
Загальна сума позикових коштiв - 215
Грошi та їх еквiваленти 153 169
Чиста сума зобов’язань - 46
Всього капiталу 2459 2072
Спiввiдношення зобов’язань до капiталу - 2,22 %
У якостi капiталу виступає власний капiтал Товариства. Кiлькiснi данi про те, що розумiється пiд власним капiталом, наведенi у Примiтцi 11. Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання достатностi та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї вигод акцiонерiв. Товариство управляє капiталом та змiнює його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства. Фiнансова стiйкiсть Товариства є достатньою. Товариство виконує вимоги законодавства України стосовно розмiру та сплати акцiонерного (статутного) капiталу публiчними акцiонерними товариствами та стосовно перевищення вартостi власного капiталу (чистих активiв) над статутним капiталом. У 2015 роцi спiввiдношення зобов’язань до капiталу Товариства складає 0 %, сума власного капiталу достатня для функцiонування.

27. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: 1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов’язань; 2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
27.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.


Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних та довгострокових зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

27.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

Статтi Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2015 2014 2015 2014
1 2 3 4 5
Торговельна дебiторська заборгованiсть 641 473 641 473
Грошовi кошти та їх еквiваленти 153 169 153 169
Короткостроковi позики - - - -
Торговельна кредиторська заборгованiсть 663 505 663 505
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.

28. Пов’язанi особи
Пов’язаними особами Товариства є:
Даценко Петро Iванович – директор Товариства.
Операцiї з пов’язаними сторонами:
винагорода керiвника – 74 тис. грн.

29. Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» Товариство визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi за 2015 рiк до випуску. ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2015 рiк.

30. Юридичнi та iншi питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових зобов’язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва.
Судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв є незначними (3 тис. грн.).Директор П.I. Даценко

Головний бухгалтер Н.В. Скирчук