ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436
Територія   за КОАТУУ 7110500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників1 138    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул. В. Гордiєнко, 108, м. Смiла, Черкаська обл., Україна, 20700
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 3 3 0
накопичена амортизація 1002 3 3 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2144 2929 0
первісна вартість 1011 7264 8309 0
знос 1012 5120 5380 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2144 2929 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 141 108 0
Виробничі запаси 1101 128 92 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 13 16 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 111 269 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
3 0 0
з бюджетом 1135 47 68 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 47 24 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 312 304 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 169 153 0
Готівка 1166 37 47 0
Рахунки в банках 1167 132 106 0
Витрати майбутніх періодів 1170 12 15 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 16 0
Усього за розділом II 1195 795 933 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2939 3862 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 257 257 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1011 1011 0
Додатковий капітал 1410 1039 1039 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 95 95 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -330 57 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2072 2459 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 215 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 215 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 39 4 0
за розрахунками з бюджетом 1620 79 77 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 109 196 0
за розрахунками з оплати праці 1630 222 361 0
за одержаними авансами 1635 5 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 13 13 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 147 740 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 38 12 0
Усього за розділом IІІ 1695 652 1403 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2939 3862 0

Примітки: У звiтностi Товариства, станом на 31 грудня 2015 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 8309 тис. грн., сума зносу складає 5380 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2929тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 64,7 %. Основнi засоби Товариства всi власнi. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по собiвартостi. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi у звiтностi Товариства правильно, згiдно з вимогами МСФЗ. У 2015 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 % його вартостi, яка амортизується.Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 693 тис. грн.; Машини та обладнання – 51 тис. грн.; Транспортнi засоби –2183 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн. Балансова вартiсть запасiв: Матерiали 92 тис. грн.,Товари 16 тис.грн.Всього 108 тис.грн.Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:За поставками вiтчизняним покупцям 269 тис.грн., Заборгованостi з податку на дохiд 24тис.грн.,Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку 44тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 304 тис.грн.Короткостроковi заборгованостi за поставками, разом 641 тис.грн.Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах 16 тис.грн.Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 539 тис.грн. Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов’язань 201тис.грн.Короткостроковi резерви всього 740 тис.грн.Структура кредиторської короткострокової заборгованостi: За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 4 тис.грн., З податку на дохiд 77 тис.грн., За заробiтною платою 361 тис.грн., Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 196 тис.грн. Заборгованiсть за розрахунками з учасниками13тис.грн.Iнше 12 тис.грн.Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше, всього 663 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.