ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 93.57
Опис Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: « Обрати Головою зборiв – Шафороста М.I., Секретарем зборiв – Попович Н.М. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Шпильовий В.Г., Члени – Шейка Г.С., Кулик О.А. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» станом на 31.12.2014 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду нерозподiленого прибутку вiд дiяльностi у минулих перiодах та iнших джерел покриття збиткiв, - покриття отриманих ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» збиткiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у розмiрi 330,0 тис.грн., вiднести на збiльшення непокритих збиткiв Товариства та здiйснювати їх покриття за рахунок прибуткiв ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128»вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах ». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.