ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне аудиторське пiдприємство «ЛВВ-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22801731
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18015, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна, буд. 105/269, оф. 571
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0896, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Не отримували, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року Адресат Акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» Управлiнському персоналу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Вступний параграф Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128»; Скорочене найменування: ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128»; Код за ЄДРПОУ: 03115436; Мiсцезнаходження: вул. В. Гордiєнко, 108, м. Смiла, Черкаська обл., Україна, 20700; Дата державної реєстрацiї: 14.11.1995 р., 30.08.2004 р., 1 024 120 0000 000036. Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128», що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв Товариства, проведеною згiдно з наказом № 83 вiд 27.11.2015 р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню здiйснити аудит фiнансової звiтностi. Вказану процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя Товариства, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно з вимогами МСА. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов’язання наявнi. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ. Ми звертаємо вашу увагу на те, що дiяльнiсть Товариства та iнших пiдприємств України до теперiшнього часу зазнають та можуть зазнавати у найближчому майбутньому впливу вiд полiтичної та економiчної невизначеностi, яка триває в Українi. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економiку України. Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї може спричинити негативний вплив на дiяльнiсть Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу. Цей Звiт не включає коригувань у зв’язку з впливом подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту. На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року, за результатами операцiй з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.
Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi Товариства за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЛВВ-АУДИТ» Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0896, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. i дiйсне до 30.07.2020 р., Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.04.2013 р., серiя та номер: П 000268, чинне до 30.07.2020 р.; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 25.03.2014 р. i дiйсне до 30.07.2020 р., Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Аудиторською палатою України 03.11.2011 р. № 0182 Директор ПАП «ЛВВ-Аудит» Г.В. Романкова Аудитор: Р.А. Чичкало Дата аудиторського звiту: 08 квiтня 2016 року Адреса аудитора: 18015, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна, буд. 105/269, оф. 571