ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2144 2929 0 0 2144 2929
будівлі та споруди 715 693 0 0 715 693
машини та обладнання 28 51 0 0 28 51
транспортні засоби 1399 2183 0 0 1399 2183
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2 2 0 0 2 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2144 2929 0 0 2144 2929
Опис У звiтностi Товариства, станом на 31 грудня 2015 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 8309 тис. грн., сума зносу складає 5380 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2929тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 64,7%. Основнi засоби Товариства всi власнi. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по собiвартостi. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi у звiтностi Товариства правильно, згiдно з вимогами МСФЗ. У 2015 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 % його вартостi, яка амортизується.Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 693 тис. грн.; Машини та обладнання – 51 тис. грн.; Транспортнi засоби –2183 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн. Обмежень на використання майна емiтент не має. Основнi засоби Товариства в оренду не передавались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2459 2072
Статутний капітал (тис.грн.) 257 257
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 257 257
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2459.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(257.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.