ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 14.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.03.1996177/1Черкаське обласне фiнуправлiння-Акція проста документарна іменнаНе визначено0.251028000257000100
Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 14.03.1996. Форма випуску акцiй - паперова.
30.11.1998236/23/1/98Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР-Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.251028000257000100
Черкаське територiальне управлiння здiйснило обмiн свiдоцтва. Свiдоцтво № 177/1 вiд 14.03.1996 р. вважається таким, що втратило чиннiсть.
27.04.200222/23/1/01Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФРUA2301851000Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.055140000257000100
Вiдбулась змiна номiнальної вартостi акцiй з 0.25 грн до 0.05 грн. Статутний капiтал товариства не змiнювался. Свiдоцтво про випуск акцiй № 236/23/1/98 втратило чиннiсть
26.05.201156/23/1/2011Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФРUA2301851000Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.055140000257000100
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Смiлянське АТП-17128" прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму (Протокол № 1/ 2011 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 19.04.2011р.). Свiдоцтво про випуск акцiй № 22/23/1/01 документарної форми iснування втратило чиннiсть.
26.05.201156/23/1/2011Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000141675Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.055140000257000100
Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiджприємство 17128" вiд 05.04.2012 р. прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Смiлянське АТП 17128", внаслiдок цього була проведена замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Дата реєстрацiї звiту 08.06.2012 р Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно - оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв на протязi звiтного року не здiйснювалась. Лiстинг, делiстинг цiнних паперiв у звiтному роцi не проводився. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не здiйснювалась.