ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 257 1011 1039 90 5 0 0 2402
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 257 1011 1039 90 5 0 0 2402
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -330 0 0 -330
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 5 -5 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 5 -335 0 0 -330
Залишок на кінець року 4300 257 1011 1039 95 -330 0 0 2072

Примітки: Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв», що є правонаступником всiх прав та обов’язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128.Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого статутного фонду ВАТ «Смiлянське АТП 17128» на дату його створення складав 257000,00 грн. У статтi «Капiтал у дооцiнках» на кiнець звiтного перiоду вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 1011 тис. грн.Додатковий капiтал Товариства, на початок звiтного перiоду, складав 1039 тис. грн., до складу якого увiйшли прибутки минулих рокiв, що при розподiлi спрямовувались на поповнення обiгових коштiв (фонд розвитку виробництва). У 2014 роцi змiн у складi додаткового капiталу не вiдбувалось. На кiнець звiтного перiоду додатковий капiтал також складає 1039 тис. грн.На початок звiтного року резервний капiтал Товариства складав 90 тис. грн. У 2014 роцi Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 24 квiтня 2014 року № 1/2014) прийнято рiшення направити всю суму отриманого прибутку у сумi 5 тис. грн. на формування резервного капiталу. Використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31.12.2014 р. сума резервного капiталу складає 95 тис. грн.На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток в сумi 5 тис. грн. За результатами 2014 року Товариство отримало збиток у розмiрi 330 тис. грн., прибуток 2013 року в сумi 5 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р. сума непокритого збитку складає 330 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна