ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року

1. Загальна iнформацiя
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi» а також iнших нормативно-правових актiв України. Товариство є єдиним правонаступником усiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку, його використання та розподiл в iнтересах акцiонерiв Товариства; створення висококонкурентного бiзнесу з використанням найкращих пiдходiв та методiв управлiння; формування ефективної команди та надiйного мiсця роботи для працiвникiв Товариства; збiльшення ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi.
Основними видами дiяльностi товариства є:
пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення;
технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;
постачання iнших готових страв;
iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.;
оптова торгiвля вiдходами та брухтом;
надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.
Станом на 31 грудня 2014 р. у ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» працювали 141 працiвник (на 31 грудня 2013 року – 151 працiвник). Юридична адреса Товариства: 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В. Гордiєнка, буд. 108.
Перiод, який охоплено фiнансовою звiтнiстю – 2014 рiк (рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року). Фiнансова звiтнiсть ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., була затверджена директором Товариства 18 лютого 2015 року.


2. Умови, в яких працює Товариство
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, включаючи вiдносно високу iнфляцiю та високi вiдсотковi ставки. Реалiзацiя накопичених в останнi роки макроекономiчних дисбалансiв призвела до стрiмкого зростання iнфляцiї в 2014 роцi до 24,9 %, що обумовлювалося: девальвацiєю гривнi в умовах зниження валютних надходжень та наростання панiчних настроїв через вiйськовий конфлiкт на сходi України; вагомою адмiнiстративною складовою iнфляцiї через старт процесу приведення тарифiв у сферi житлово-комунального господарства до рiвня покриття їх собiвартостi. У 2014 роцi вiдбулося також суттєве зростання iндексу цiн виробникiв – на 31,8 %. Попри зниження доларових цiн на свiтових товарно-сировинних ринках (iндекс CRB знизився на 13,4 %) девальвацiя гривнi зумовила подорожчання iмпортованої сировини та енергоносiїв (граничнi цiни на газ для промислових пiдприємств зросли на 70,6%).
Негативно вплинула на українську економiку свiтова фiнансова криза 2008 року. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України значно погiршилася. Уже восени 2014 року в Українi поглибилась фiнансова криза. I вона буде набагато сильнiшою, нiж та, що була в 2008-му. По сутi, криза в економiцi України триває вже давно. I до тяжких соцiальних i фiнансово-економiчних наслiдкiв вона призвела ще в груднi 2013 року. Але цi наслiдки українцi почали вiдчувати не одразу, а поступово. Точнiше, порцiйно: кiлька рiзких падiнь пережила гривня, практично щомiсяця пiдвищуються акцизи, цiни, тарифи на тi чи iншi групи товарiв i послуг, одна за одною скасовуються або урiзаються соцiальнi гарантiї.
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.

3. Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» складена вiдповiдно до МСФЗ, що оприлюдненi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними станом на 31.12.2014 р. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково. Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Облiкова полiтика за МСФЗ застосовується починаючи з фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Товариство не має iнвестицiй в дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприємства. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, з урахуванням вимог МСФЗ, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.
Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4.
Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Показники, що включенi у фiнансову звiтнiсть оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища («функцiональна валюта»). Функцiональною валютою є нацiональна валюта України – гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень.
Основнi засоби. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов’язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами:
група 3 – будiвлi, споруди, передавальнi пристрої;
група 4 – машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з ними комп’ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та або програм, якi визнаються нематерiальним активом), ксерокси, iншi iнформацiйнi системи, комутатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, факси, радiостанцiї, обладнання зв’язку, вартiсть яких перевищує 2 500,00 гривень;
група 5 – транспортнi засоби (в т.ч.: автомашини, причепи, трактори та iнше);
група 6 – iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
група 11 – малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання, а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Строки корисного використання по класах наступнi: будинки, споруди та передавальнi пристрої – вiд 11 рокiв, машини та обладнання – вiд 2 рокiв, транспортнi засоби – вiд 5 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – вiд 4 рокiв, iншi основнi засоби – вiд 12 рокiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Введення окремого вартiсного критерiю суттєвостi застосування МСФЗ для статтi Основнi засоби обґрунтоване доцiльнiстю.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю. При придбаннi (створеннi) нематерiального активу наказом керiвника пiдприємства визначається строк його корисного використання враховуючи строк дiї права користування вiдповiдно до правовстановлюючого документу (пп.138.3.4 п.138.3 ст. 138 ПКУ). Амортизацiю (знос) нематерiальних активiв здiйснюють прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу. Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення Товариства або його частини; витрати на пiдвищення дiлової репутацiї Товариства, вартiсть перiодичних видань тощо.

Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi кредитами i позиковими коштами, грошовими коштами та їх еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв’язку з його основною дiяльнiстю.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв’язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компонент операцiйних витрат.
Запаси. Запаси визнають активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов’язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнах їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов’язання – за сумою погашення.
Грошi та їх еквiваленти. Грошi та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв.
Забезпечення виплат персоналу. Суму забезпечення (резерв) на оплату майбутнiх вiдпусток визначають як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Наприкiнцi року проводять iнвентаризацiю резерву на оплату вiдпусток працiвникам.
Витрати майбутнiх перiодiв. До складу витрат майбутнiх перiодiв вiдноситься ранiше сплачена орендна плата, пiдписка перiодичних видань, суми страхових платежiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.
Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов’язання платника податкiв по ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Податковий кредит по ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i показується окремо як актив i зобов’язання з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї. Надалi позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Передоплати отриманi. Передоплати отриманi визнаються по первiсно отриманих сумах.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод. Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу товарiв (надання послуг) визнається в момент передачi ризикiв i вигод.
Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв.
Винагороди працiвникам. Товариство сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати по мiрi його здiйснення.
Змiни у форматi представлення iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi.

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження
Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов’язань, показаних у звiтностi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Оцiнка доходiв та витрат. Доходи визнаються у тому перiодi, коли вони були нарахованi (за методом нарахування), витрати – також за методом нарахування, на пiдставi вiдповiдностi цим доходам. Доходи визнаються згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 18 «Дохiд». Зокрема, доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнаються у разi задоволення всiх наведених далi умов: покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю; у пiдприємства не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу, анi ефективний контроль за проданою продукцiєю (товарами); суму доходу можна достовiрно оцiнити; ймовiрно надходження економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю; та витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Якщо в Товариства залишаються суттєвi ризики щодо володiння, дохiд не визнається. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Склад доходiв прийнятий аналогiчним складу вiдповiдних доходiв за П(С)БО 15 «Дохiд», оскiльки МСФЗ не надає вказiвок стосовно складу доходiв. Склад витрат, пов’язаних з операцiйною дiяльнiстю (адмiнiстративнi витрати; витрати на збут; iншi операцiйнi витрати) та iнших витрат прийнятий аналогiчним складу вiдповiдних витрат за П(С)БО 16 «Витрати», оскiльки МСФЗ не надає вказiвок стосовно складу витрат. На думку керiвництва, застосованi судження та припущення, що лежать в основi цих суджень, є обґрунтованими. Однак змiни в цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звiтностi доходiв.

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає своє тлумачення доречним i обґрунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи його не оскаржать. Поточнi витрати за податком розраховуються з використанням податкових ставок, чинних у звiтному перiодi, вiдповiдають Декларацiї з податку на прибуток пiдприємства. Пенсiйне забезпечення. Оскiльки Товариство не є учасником пенсiйних планiв iз встановленими виплатами, зобов’язання за внесками визначається як поточнi зобов’язання в сумi, що пiдлягають до сплати, з одночасним включенням у витрати перiоду.
Призначення деяких статей Звiту про рух грошових коштiв. Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом, iз класифiкацiєю на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть. Обрана класифiкацiя деяких операцiй, по яких МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» передбачається вибiр: а) проценти отриманi по банкiвських рахунках, що облiковуються як грошовi кошти, класифiкуються як операцiйна дiяльнiсть, проценти отриманi по iнших депозитах, а також по iнших фiнансових активах класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть, проценти сплаченi – як фiнансова дiяльнiсть; б) дивiденди отриманi класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть, дивiденди виплаченi – як фiнансова дiяльнiсть.
Операцiї з пов’язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти при виникненнi облiковуються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства передбачає вiдображення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов’язаними сторонами у складi фiнансового результату. Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних операцiй мiж непов’язаними сторонами.

5. Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2014 року i первiсна вартiсть i накопичена амортизацiя нематерiальних активiв вiдображенi в розмiрi 3 тис. грн., справедлива вартiсть їх визначена за амортизованою вартiстю. Всi нематерiальнi активи приносять дохiд вiд основної та iншої дiяльностi, в якiй вони задiянi. Переоцiнки нематерiальних активiв у звiтному перiодi не проводилось. Нарахування амортизацiї здiйснено iз застосуванням прямолiнiйного методу.

6. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
За звiтний перiод придбано i введено в експлуатацiю капiтальних iнвестицiй в розмiрi 98 тис. грн., в тому числi основних засобiв на суму 82 тис. грн., iнших необоротних матерiальних активiв – 16 тис. грн.

7. Основнi засоби
Основнi засоби Товариства всi власнi. Оцiнка основних засобiв здiйснюється по собiвартостi, застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. У звiтному перiодi у складi основних засобiв вiдбулися наступнi змiни:

В тис грн. Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 480 205 5 595 78 64 7 422
Накоплений знос 742 189 3685 76 64 4 756
Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня
2014 року 738 16 1 910 2 - 2 666
Продовження таблицi

В тис грн. Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Надiйшло - 17 65 - 16 98
Вибуло - - - - - -
Амортизацiйнi вiдрахування 23 5 576 - 16 620
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 року 715 28 1 399 2 - 2 144
У балансi Товариства, станом на 31 грудня 2014 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7264 тис. грн., сума зносу складає 5120 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2144 тис. грн., в тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої – 715 тис. грн.; машини та обладнання – 28 тис. грн.; транспортнi засоби – 1399 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не проводилася, податкових ефектiв у зв’язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не було. Всi класи основних засобiв облiковуються за моделлю iсторичної собiвартостi за вирахуваннями накопиченої амортизацiї. Активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу або груп вибуття немає. Припиненої дiяльностi протягом 2014 року не було. Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть основних засобiв немає. Всi основнi засоби, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Товариству без будь-яких обмежень права власностi. Оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн.

8. Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси Товариства вiдображенi у звiтностi у такому складi:
У тис. грн. 2014 рiк 2013 рiк
Сировина i матерiали 12 9
Паливно-мастильнi матерiали 71 15
Запаснi частини 38 27
МШП 7 7
Товари 13 9
Всього товарно-матерiальних запасiв 141 67

Запаси оцiненi за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть одиниць запасiв, якi не є взаємозамiнними, визначенi шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi, собiвартiсть iнших запасiв визначена за формулою «перше надходження – перший видаток» (ФIФО). Товариство застосовує одну i ту саму формулу собiвартостi для всiх запасiв однакового характеру та використання.
Переоцiнка запасiв Товариством не здiйснювалась, оскiльки це не дозволяється МСФЗ, дозволяється лише списання до чистої вартостi реалiзацiї за винятком витрат на продаж (або вiдновлення списання). Вiдновлення вартостi ранiше списаних запасiв не було. Запасiв, переданих у заставу немає.


9. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть Товариства iснує у виглядi поточної:

У тис. грн. 2014 рiк 2013 рiк
Поточна дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 111 925
Поточна заборгованiсть за виданими авансами 3 -
Поточна заборгованiсть з бюджетом 47 18
Iнша заборгованiсть поточна 312 297
Витрати майбутнiх перiодiв 12 13

По строках давностi дебiторська заборгованiсть характеризується наступним чином: всього поточна заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 485 тис. грн. незнецiнена i є ймовiрнiсть, що буде своєчасно повернута (до 12 мiсяцiв). Вся дебiторська заборгованiсть в гривнях, тобто в нацiональнiй валютi.

10. Грошi та їх еквiваленти
Станом на 31.12.2014 року у звiтi про фiнансовий стан врахованi грошi та їх еквiваленти в сумi 169 тис. грн., в тому числi готiвка – 37 тис. грн., рахунки в банках – 132 тис. грн. Всi грошовi кошти незнецiненi, доступнi для використання, заборони на використання коштiв немає.


11. Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного капiталу
Капiтал товариства, станом на 31 грудня 2014 р., представлено зареєстрованим (статутним) капiталом, додатковим та резервним капiталами, капiталом у дооцiнках та непокритим збитком.
Зареєстрований (статутний) капiтал. Станом на 31.12.2014 року розмiр акцiонерного капiталу складає 257 тис. грн., подiлений на 5140000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. за кожну.
Капiтал у дооцiнках. У статтi «Капiтал у дооцiнках» на кiнець звiтного перiоду вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 1011 тис. грн.
Додатковий капiтал. Додатковий капiтал Товариства, на початок i кiнець звiтного перiоду, складає 1039 тис. грн., до складу якого увiйшли прибутки минулих рокiв, що при розподiлi спрямовувались на поповнення обiгових коштiв (фонд розвитку виробництва).
Резервний капiтал. На початок звiтного року резервний капiтал Товариства складав 90 тис. грн. У 2014 роцi Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення направити всю суму чистого прибутку 2013 року у сумi 5 тис. грн. на формування резервного капiталу. На кiнець звiтного перiоду резервний капiтал складає 95 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток в сумi 5 тис. грн. За результатами 2014 року Товариство отримало збиток у розмiрi 330 тис. грн., прибуток 2013 року в сумi 5 тис. грн. направлено на формування резервного капiталу Товариства (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2014 року № 1/2014). Станом на 31.12.2014 р. сума непокритого збитку складає 330 тис. грн.

12. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть Товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображенi у звiтностi у такому складi:

У тис. грн. 2014 рiк 2013 рiк
Довгостроковi кредити банкiв 215 382
Поточна кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 39 10
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 79 75
зi страхування 109 104
з оплати працi до виплати 222 214
за одержаними авансами 5 -
з учасниками 13 13
Поточнi забезпечення 147 855
Iншi поточнi зобов’язання 38 36
ВСЬОГО фiнансова та не фiнансова заборгованостi 867 1 689
Довгостроковi кредити банкiв вiдображенi у складi довгострокових фiнансових зобов’язань Товариства в сумi 215 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображенi в нацiональнiй валютi по справедливiй вартостi i майбутнiх недисконтованих грошових потоках.
Фiнансових зобов’язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку, Товариство станом на 01.01.2014 р., протягом 2014 року та на 31.12.2014 р. не має.

13. Умовнi та договiрнi зобов’язання
Товариство не має нiяких договiрних невiдказних чи iнших обтяжливих зобов’язань. Договiрнi зобов’язання з придбання основних засобiв розкрито у вiдповiднiй Примiтцi. Товариство, станом на 31.12.2014 р., не має договiрних зобов’язань з iнвестування. Товариство не виступає поручителем за третiх осiб.

14. Податок на прибуток
Ставка оподаткування за Податковим кодексом України становить: 18 % для 2014 року та 19 % – для 2013 року. Результатом розрахунку об’єкта оподаткування звiтного перiоду є вiд’ємне значення. Оскiльки, за результатами дiяльностi 2014 року оподатковуваного прибутку Товариство не має, то i податок на прибуток не нараховувався. За 2013 рiк податок на прибуток Товариства складав 46 тис. грн.

15. Доходи та витрати
Доходи та витрати Товариства у 2014 та 2013 роках були такими:

У тис. грн. 2014 рiк 2013 рiк
Доходи Витрати Доходи Витрати
Iншi операцiйнi доходи i витрати, в т.ч.: 1 460 710 178
Операцiйна оренда активiв 30 - 30 -
Iншi операцiйнi доходи i витрати 1 430 153 680 178
Iншi фiнансовi доходи i витрати - 61 - 34

16. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2072 тис. грн. Заявлений статутний капiтал – 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.

17. Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв), кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для дiяльностi Товариства.
Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом послужить причиною понесення фiнансових збиткiв iншою стороною внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає пiд час кредитних та iнших операцiй Товариства з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, фiнансовими iнструментами та депозитами в банках, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов'язання за операцiями. У керiвництва немає формальної кредитної полiтики у вiдношеннi рiзних клiєнтiв, i рiвень кредитного ризику затверджується i контролюється в оперативному режимi окремо по всiх значних клiєнтах.
Ринковий ризик. Товариство схильне до ринкових ризикiв. Керiвництво встановлює прийнятний рiвень ризику, який вiдстежується щодня. Проте використання такого пiдходу не виключає збиткiв понад установлений рiвень в разi значних ринкових змiн.

18. Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Як i iншi компанiї, що працюють у тiй же галузi, Товариство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов’язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi в балансi) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює власному капiталу, показаному в балансi.

У тис. грн. 2014 рiк 2013 рiк
Загальна сума позикових коштiв 215 382
Грошi та їх еквiваленти 169 103
Чиста сума зобов’язань 46 279
Всього капiталу 2 072 2 402
Спiввiдношення зобов’язань до капiталу 2,2 % 11,6 %
У якостi капiталу виступає власний капiтал Товариства. Кiлькiснi данi про те, що розумiється пiд власним капiталом, наведенi у Примiтцi 11. Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання достатностi та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї вигод акцiонерiв. Товариство управляє капiталом та змiнює його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства. Фiнансова стiйкiсть Товариства є достатньою. Товариство виконує вимоги законодавства України стосовно розмiру та сплати акцiонерного (статутного) капiталу публiчними акцiонерними товариствами та стосовно перевищення вартостi власного капiталу (чистих активiв) над статутним капiталом. Товариство у звiтному роцi має позиковi кошти, проте капiтал Товариства достатнiй для функцiонування (погашення кредиту).

19. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: 1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов’язань; 2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв Товариство не мало фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, за виключення грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань близька до їх балансової вартостi.

20. Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї, якi трапились в промiжку мiж датою балансу та датою публiкацiї фiнансової звiтностi, можуть потребувати коригувань активiв та зобов’язань. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань у зв’язку з подiями якi трапилися пiсля звiтного перiоду.Директор П.I. Даценко

Головний бухгалтер Н.В. Скирчук