ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13613 12185
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 14220 ) ( 11705 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 480
 збиток 2095 ( -607 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1460 710
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 940 ) ( 897 )
Витрати на збут 2150 ( 29 ) ( 30 )
Інші операційні витрати 2180 ( 153 ) ( 178 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 85
 збиток 2195 ( -269 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 61 ) ( 34 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 51
 збиток 2295 ( 330 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -46
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 5
 збиток 2355 ( 330 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -330 5

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 9807 7313
Витрати на оплату праці 2505 3225 3260
Відрахування на соціальні заходи 2510 1186 1189
Амортизація 2515 622 527
Інші операційні витрати 2520 502 521
Разом 2550 15342 12810

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5140000 5140000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5140000 5140000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0642 0.00097
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.0642 0.00097
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Чистий дохiд Товариства за звiтний перiод (2014 рiк) в сумi 13613 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вiдповiдний перiод складає 14220 тис. грн. Валовий збиток вiд основної дiяльностi становить 607 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи отриманi у сумi 1460 тис. грн. Товариством понесено адмiнiстративнi витрати у розмiрi 940 тис. грн., витрати на збут – 29 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – 153 тис. грн. Облiк витрат Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства. В результатi операцiйної дiяльностi Товариством отримано збиток в розмiрi 269 тис. грн. Фiнансовi витрати 2014 року складають 61 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування – збиток в розмiрi 330 тис. грн. Таким чином, чистий фiнансовий результат – збиток у розмiрi 330 тис. грн., що сформований вiдповiдно до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку.


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна