ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436
Територія   за КОАТУУ 7110500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників1 141    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул. В. Гордiєнко, 108, м. Смiла, Черкаська обл., Україна, 20700
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 0 0
первісна вартість 1001 3 3 0
накопичена амортизація 1002 1 3 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2666 2144 0
первісна вартість 1011 7244 7264 0
знос 1012 4578 5120 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2668 2144 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 67 141 0
Виробничі запаси 1101 58 128 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 9 13 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 925 111 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 3 0
з бюджетом 1135 18 47 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 18 47 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 297 312 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 103 169 0
Готівка 1166 31 37 0
Рахунки в банках 1167 72 132 0
Витрати майбутніх періодів 1170 13 12 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 1423 795 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 4091 2939 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 257 257 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1011 1011 0
Додатковий капітал 1410 1039 1039 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 90 95 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 -330 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2402 2072 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 382 215 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 382 215 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 10 39 0
за розрахунками з бюджетом 1620 75 79 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 104 109 0
за розрахунками з оплати праці 1630 214 222 0
за одержаними авансами 1635 0 5 0
за розрахунками з учасниками 1640 13 13 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 855 147 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 36 38 0
Усього за розділом IІІ 1695 1307 652 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 4091 2939 0

Примітки: Нематерiальнi активи. У Товариства станом на 31 грудня 2014 року облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 3 тис. грн., сума зносу складає також 3 тис. грн., балансової (залишкової) вартостi немає. Протягом 2014 року Товариство, вiдповiдно до вимог облiкової полiтики, вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у вартiсть придбаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. За 2014 рiк придбано i введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 98 тис. грн.У звiтностi Товариства, станом на 31 грудня 2014 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7264 тис. грн., сума зносу складає 5120 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2144 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 70 вiдсоткiв. У 2014 роцi Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду запаси товариства складають 141 тис. грн., в тому числi виробничi запаси – 128 тис. грн., товари – 13 тис.Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги складає 111 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами – 3 тис. грн., з бюджетом (авансовi внески з податку на прибуток) – 47 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 312 тис. грн. До складу оборотних активiв Товариства, станом на 31.12.2014 р., також входять витрати майбутнiх перiодiв в сумi 12 тис. грн. Облiк та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть вiдповiдає вимогам МСФЗДо складу довгострокових зобов’язань Товариства вiдносяться довгостроковi кредити банкiв, якi складають 215 тис. грн. Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги – 39 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 79 тис. грн., розрахунками зi страхування – 109 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 222 тис. грн., за одержаними авансами – 5 тис. грн., за розрахунками з учасниками – 13 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання становлять 38 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають 147 тис. грн., у тому числi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам – 55 тис. грн


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.