ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство"Страхова Компанiя "Провiдна"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23510137
Місцезнаходження д/н, м. Київ, ,, м. Київ, 03049, пр-т Повiтрофлотський,25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №594446
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.02.2012
Міжміський код та телефон (044) 492-18-18
Факс (044) 492-18-18
Вид діяльності Обов"язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Опис Акцiонерне товариство має договiр iз страховою компанiєю про погодження умов обовязкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛВВ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 22801731
Місцезнаходження д/н, Черкаська область, Черкаський район, Черкаси, 18015, Ленiна/Благовiсна, 105/269, оф.571
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0896
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0472)360458
Факс (0472)375989
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за 2012 рiк, станом на 31 грудня 2012 року вiдповiдно до договору № 25 вiд 25 березня 2013 року. Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за 2013 рiк, станом на 31 грудня 2013 року проведено вiдповiдно до договору № 16 вiд 12 березня 2014 року мiж ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» та ПАП «ЛВВ-Аудит», яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв. Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за 2014 рiк, станом на 31 грудня 2014 року проведено вiдповiдно до договору № 13 вiд 25 березня 2015 року мiж ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» та ПАП «ЛВВ-Аудит», яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, ,, Днiпропетровськ, 49094, Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 185016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (056)7161684
Факс (056)7161049
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Зберiгач надає Депонентам послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське АТП 17128", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником на умовах вiдповiдно до дiючого Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 жовтня 2006 року № 999, Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 червня 2000 року № 98, зi змiнами та доповненнями, внесеними Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 серпня 2008 року № 955), Регламенту здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, чинного законодавства України та договору № Е-1/11-Ч вiд 22.06.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченкiвський, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй ПАТ "НДУ" надає послуги емiтенту вiдповiдно до договору про обслуговування емiсiї мiж емiтентом та ПАТ "НДУ"