ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 62.08
Опис Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: « Обрати Головою зборiв–Шафороста М.I., Секретарем зборiв – Третяк Л. Г. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Шпильовий В.Г. Член – Шейка Г.С., Кулик О.А. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс станом на 31.12.2013 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з отриманням незначного за розмiром прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi, направити всю суму отриманого прибутку на формування Резервного капiталу». 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Припинити повноваження членiв Наглядової ради в повному складi, а саме: Скирчука В. Ю. – Голови; Черкас Т. М., Кохася П. I. – членiв.Обрати Наглядову раду на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Скирчук В. Ю., Черкас Т. М., Кохась П. I. – члени. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради». 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Прийняте РIШЕННЯ: «Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї в повному складi, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї - Шафороста М. I., Членiв Ревiзiйної комiсiї: - Южеки В. I., Насонової Л.О. Обрати Ревiзiйну комiсiю на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi: Шафорост М. I., Южека В. I., Насонова Л. О.– члени на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв, на пiдписання яких з головою та членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.