ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації 14.11.1995
4. Територія (область)* Черкаська область
5. Статутний капітал (грн) 257000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 141
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

49.39 - IНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. I. У.

56.29 - ПОСТАЧАННЯ IНШИХ ГОТОВИХ СТРАВ

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя Черкаське ОУ АТ "Ощадбанк" м. Черкаси
2) МФО банку 354507
3) Поточний рахунок 26002980431081
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Не вiдкривали
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок Не вiдкривали