ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне аудиторське пiдприємство «ЛВВ-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22801731
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18015, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна, буд. 105/269, оф. 571
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0896, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Не отримували, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) 1. Адресат: Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складено за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi та призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв. 2. Вступний параграф 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» Скорочене найменування: ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128»; Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв: 03115436; Мiсцезнаходження: вул. В. Гордiєнко, 108, м. Смiла, Черкаська обл., Україна, 20700; Дата державної реєстрацiї: 14.11.1995 р., 30.08.2004 р., 1 024 120 0000 000036 Дата внесення змiн до установчих документiв 30.09.1997 року; 11.05.2002 року; 29.08.2005 року; 16.08.2006 року; 15.08.2007 року; 14.08.2008 року; 18.05.2011 року та 10.04.2012 року – номер запису 10241050021000036; Основнi види дiяльностi: 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення; 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; 56.29 Постачання iнших готових страв; 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.; 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики Ми, провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. До складу перевiреної фiнансової звiтностi входять: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк; Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк; Звiт про власний капiтал за 2014 рiк; Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Аудит повного комплекту фiнансової звiтностi було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2013 року, якi рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2014 року № 304/1 затвердженi для обов’язкового застосування при виконаннi завдань з 1 сiчня 2015 року в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi МСА). Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складено вiдповiдно до вимог МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Пiд час аудиту бралися до уваги первиннi документи, якi свiдчать про факти формування статутного капiталу та його сплату, аналiтичний облiк по всiх балансових рахунках, головна книга, вся бухгалтерська та податкова звiтнiсть, а також iнша первинна документацiя бухгалтерського та податкового облiку, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2014 року та iнша iнформацiя. У своїй роботi ми використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Повну iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, наявних на 01.12.2014 р., проведено вiдповiдно до наказу № 101 вiд 28 листопада 2014 року. Метою проведення аудиту фiнансової звiтностi є надання аудиторам можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, є бухгалтерська полiтика, що базується на вимогах МСФЗ. В ходi перевiрки аудиторами було дослiджено облiкову полiтику Товариства (наказ про облiкову полiтику № 62 вiд 29 червня 2012 року) у якому визначено безпосереднє застосування МСФЗ при складаннi фiнансової звiтностi. Товариство складає свою фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування. Подає окремо кожний суттєвий клас подiбних статей та окремо статтi вiдмiнного характеру або функцiї, крiм випадкiв, коли вони є несуттєвими. Не згортає активи та зобов’язання або дохiд i витрати, якщо тiльки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ. Крiм випадкiв, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають iнше, Товариство подає iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду, включає порiвняльну iнформацiю також в описову частину, якщо вона є доречною для розумiння фiнансової звiтностi поточного перiоду. Товариство зберiгає подання та класифiкацiю статей у фiнансовiй звiтностi вiд одного перiоду до iншого, якщо тiльки: а) не є очевидним (внаслiдок суттєвої змiни в характерi операцiй товариства або огляду його фiнансової звiтностi), що iнше подання чи iнша класифiкацiя будуть бiльш доречними з урахуванням критерiїв щодо обрання та застосування облiкових полiтик у МСБО 8; б) МСФЗ не вимагає змiни в поданнi. Товариство складає звiт про рух грошових коштiв згiдно з вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» та подає його як складову частину фiнансових звiтiв. Звiт про рух грошових коштiв вiдображає грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову. Товариство звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. У примiтках Товариство подає iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики, застосованi вiдповiдно до МСФЗ; розкриває iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння. У викладi суттєвих облiкових полiтик або в iнших примiтках Товариство розкриває iнформацiю про судження (окремо вiд тих, що пов’язанi з попереднiми оцiнками), що їх застосовував управлiнський персонал у процесi застосування облiкових полiтик Товариства та якi мають найсуттєвiший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi. Застосовуючи облiковi полiтики суб’єкта господарювання, управлiнський персонал формує рiзнi професiйнi судження (що не обмежуються попереднiми оцiнками), якi можуть суттєво вплинути на суми, визнанi у МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi». Прийнятою облiковою полiтикою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов’язань: Основнi засоби: Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв який вiдображений в МСБО 16. Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його справедливою вартiстю. Справедливою вартiстю об’єктiв основних засобiв вважається iсторична вартiсть. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об’єктiв до складу основних засобiв 2500,00 грн. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв – прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об’єктiв. При продажу об’єктiв основних засобiв, такi об’єкти переводять у запаси за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв визначаються як дохiд вiдповiдно МСБО 18 «Дохiд». Нематерiальнi активи: Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку нематерiальних активiв який вiдображений в МСБО 38. Нематерiальний актив визнають, якщо i тiльки якщо: є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу будуть надходити та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Строк корисної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається управлiнським персоналом. Метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв – прямолiнiйний. За нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об’єктiв, амортизацiю починають нараховувати, коли цей актив стає придатним до використання, а припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Знецiнення активiв: Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитись, Товариство бере до уваги такi показники джерел iнформацiї: а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилась значно бiльше, нiж могла б зменшитись, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання; б) протягом перiоду вiдбулись змiни зi значним негативним впливом або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi; в) є свiдчення старiння або фiзичного пошкодження активу. Резерв знецiнення запасiв Товариством не створюється. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в прибутках чи збитках. Запаси: Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2. Запаси облiковуються по групах: виробничi запаси; незавершене виробництво; готова продукцiя; товари. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов’язаних з їх придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi. При вiдпуску запасiв Товариства у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу вiдразу, коли про неї стає вiдомо. Облiкову полiтику Товариства побудовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та чинних МСФЗ. Господарськi операцiї вiдображають у облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку, достовiрне представлення та складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi – Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 5. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. В результатi проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi встановлено, що у звiтному перiодi, протягом 2014 року, Товариством не було допущено порушень в частинi органiзацiї бухгалтерського облiку, загальну картину фiнансового стану Товариства не викривлено. 5.1.Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї наявних основних засобiв, нематерiальних активiв та запасiв Товариства станом на 01.12.2014 року, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню здiйснити аудит фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Наш висновок формувався на пiдставi даних iнвентаризацiї станом на 01.12.2014 року та даних бухгалтерського облiку. За допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур ми отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi Товариства. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ. На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31 грудня 2014 року, за результатами операцiй з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. 5.2. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 6. Висловлення думки щодо iнших показникiв вiдповiдно до МСФЗ, МСА та законiв України 6.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до МСФЗ Нематерiальнi активи. У Товариства станом на 31 грудня 2014 року облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 3 тис. грн., сума зносу складає також 3 тис. грн., балансової (залишкової) вартостi немає. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалось iз застосуванням прямолiнiйного методу, що вiдповiдає облiковiй полiтицi Товариства та МСФЗ. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Протягом 2014 року Товариство, вiдповiдно до вимог облiкової полiтики, вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у вартiсть придбаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. За 2014 рiк придбано i введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 98 тис. грн. Основнi засоби. У звiтностi Товариства, станом на 31 грудня 2014 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7264 тис. грн., сума зносу складає 5120 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2144 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 70 вiдсоткiв. У 2014 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по собiвартостi. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi у звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами МСФЗ. Запаси. На кiнець звiтного перiоду запаси товариства складають 141 тис. грн., в тому числi виробничi запаси – 128 тис. грн., товари – 13 тис. грн. Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв за 2014 рiк аудитори не отримали даних щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам облiкової полiтики та МСБО 2: запаси оцiнюють за меншою з двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї; собiвартiсть одиниць запасiв, якi не є взаємозамiнними, визначають шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi, собiвартiсть iнших запасiв визначають за формулою «перше надходження – перший видаток» (ФIФО). Товариство застосовує одну i ту саму формулу собiвартостi для всiх запасiв однакового характеру та використання. Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами того перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбулося часткове списання або збиток. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2014 року iснує у виглядi поточної. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги складає 111 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами – 3 тис. грн., з бюджетом (авансовi внески з податку на прибуток) – 47 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 312 тис. грн. До складу оборотних активiв Товариства, станом на 31.12.2014 р., також входять витрати майбутнiх перiодiв в сумi 12 тис. грн. Облiк та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ. Грошi та їх еквiваленти. Станом на 31.12.2014 року, у звiтностi Товариства врахованi грошi та їх еквiваленти в сумi 169 тис. грн., в тому числi готiвка – 37 тис. грн., рахунки в банках – 132 тис. грн. Видача готiвки пiд звiт здiйснюється на цiлi, пов’язанi з господарськими витратами та витратами на вiдрядження. Операцiї по розрахунках з пiдзвiтними особами в цiлому здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства. На нашу думку, всi активи Товариства розкритi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ. 6.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до МСФЗ До складу довгострокових зобов’язань Товариства вiдносяться довгостроковi кредити банкiв, якi складають 215 тис. грн. Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги – 39 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 79 тис. грн., розрахунками зi страхування – 109 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 222 тис. грн., за одержаними авансами – 5 тис. грн., за розрахунками з учасниками – 13 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання становлять 38 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають 147 тис. грн., у тому числi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам – 55 тис. грн. Ми не отримали даних щодо недостовiрностi вiдображення зобов’язань у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства. Тому, на нашу думку, iнформацiя про зобов’язання розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ. 6.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до МСФЗ Власний капiтал Товариства, станом на 31.12.2014 р., представлено зареєстрованим (статутним) капiталом, додатковим та резервним капiталами, капiталом у дооцiнках та непокритим збитком.
Зареєстрований (пайовий) капiтал. Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв», що є правонаступником всiх прав та обов’язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128. Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого статутного фонду ВАТ «Смiлянське АТП 17128» на дату його створення складав 257000,00 грн. (Двiстi п’ятдесят сiм тисяч гривень 00 копiйок) подiлений на 5140000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна та був сформований у процесi приватизацiї державного пiдприємства «Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128». Засновником ВАТ «Смiлянське АТП 17128» згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. Згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 2455-ПА вiд 30.08.2001 р. «Про завершення приватизацiї акцiонерного товариства», план розмiщення акцiй ВАТ «Смiлянське АТП 17128» вважається виконаним. Збiльшення чи зменшення статутного капiталу пiсля дати приватизацiї не проводилося. Всi акцiї Товариства були викупленi за грошовi кошти та майновi сертифiкати. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» є новим найменуванням i єдиним правонаступником усiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Зареєстрований (статутний) капiтал Товариства, станом на 31.12.2014 року, становить 257000,00 грн. з кiлькiстю простих iменних акцiй 5140000 штук. Розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає установчим документам. Державної частки у товариствi немає. Кiлькiсть акцiонерiв складає 235 осiб, в тому числi фiзичних осiб – 234, якi володiють 4770000 шт. простих iменних акцiй, що складає 92,8 % статутного капiталу та 1 юридична особа (ТОВ «Фортекс», 18000, м. Черкаси, вул. Iльїна, буд. 55), що володiє 370000 шт. простих iменних акцiй, що складає 7,2 % статутного капiталу Товариства. Власником, що володiє 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй є фiзична особа, яка володiє 989575 акцiями, що становить 19,25 % у статутному капiталi Товариства. Капiтал у дооцiнках. У статтi «Капiтал у дооцiнках» на кiнець звiтного перiоду вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 1011 тис. грн. Додатковий капiтал. Додатковий капiтал Товариства, на початок звiтного перiоду, складав 1039 тис. грн., до складу якого увiйшли прибутки минулих рокiв, що при розподiлi спрямовувались на поповнення обiгових коштiв (фонд розвитку виробництва). У 2014 роцi змiн у складi додаткового капiталу не вiдбувалось. На кiнець звiтного перiоду додатковий капiтал також складає 1039 тис. грн. Резервний капiтал. Товариство формує резервний капiтал у розмiрi 257 000,00 гривень (двiстi п’ятдесят сiм тисяч гривень 00 копiйок), що становить 100,00 вiдсоткiв статутного капiталу. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення зазначеного розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк (п. 5.2 ст. 5 Статуту). На початок звiтного року резервний капiтал Товариства складав 90 тис. грн. У 2014 роцi Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 24 квiтня 2014 року № 1/2014) прийнято рiшення направити всю суму отриманого прибутку у сумi 5 тис. грн. на формування резервного капiталу. Використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31.12.2014 р. сума резервного капiталу складає 95 тис. грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток в сумi 5 тис. грн. За результатами 2014 року Товариство отримало збиток у розмiрi 330 тис. грн., прибуток 2013 року в сумi 5 тис. грн. направлено на формування резервного капiталу Товариства (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2014 року № 1/2014). Станом на 31.12.2014 р. сума непокритого збитку складає 330 тис. грн. На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ. 6.4. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Чистий дохiд Товариства за звiтний перiод (2014 рiк) в сумi 13613 тис. грн. у звiтi про фiнансовi результати вiдображенi реальнi, класифiкованi та оцiненi вiдповiдно до вимог облiкової полiтики. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вiдповiдний перiод складає 14220 тис. грн. Валовий збиток вiд основної дiяльностi становить 607 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи отриманi у сумi 1460 тис. грн. Товариством понесено адмiнiстративнi витрати у розмiрi 940 тис. грн., витрати на збут – 29 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – 153 тис. грн. Облiк витрат Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства. В результатi операцiйної дiяльностi Товариством отримано збиток в розмiрi 269 тис. грн. Фiнансовi витрати 2014 року складають 61 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування – збиток в розмiрi 330 тис. грн. Таким чином, чистий фiнансовий результат – збиток у розмiрi 330 тис. грн., що сформований вiдповiдно до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку. На нашу думку, iнформацiя щодо обсягу чистого фiнансового результату розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ. 6.5. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.11.2004 р. № 485 з метою дотримання вимог ст. 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2072 тис. грн. Заявлений статутний капiтал – 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 6.6. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Нами було виконано аудиторськi процедури з метою отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Товариства та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». На пiдставi наданих для аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. У зв’язку з закiнченням 19.04.2014 року 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п. 10.3.1 Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2014 вiд 24.04.2014 р.) припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, а саме: Скирчука Володимира Юрiйовича – Голови Наглядової ради Черкас Тетяни Миколаївни – Члена Наглядової ради Кохася Петра Iвановича – Члена Наглядової ради припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi, а саме: Шафороста Миколи Iвановича – Голови ревiзiйної комiсiї Южеки Валентини Iллiвни – Члена ревiзiйної комiсiї Насонової Людмили Олександрiвни – Члена ревiзiйної комiсiї припинено повноваження директора Товариства – Даценка Петра Iвановича. Рiшенням Наглядової ради (протокол № 5 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. директором Товариства знову обрано Даценка Петра Iвановича. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2014 вiд 24.04.2014 р.) обрано Наглядову раду на термiн 3 роки в наступному складi, а саме: Скирчука Володимира Юрiйовича – Головою Наглядової ради Черкас Тетяну Миколаївну – Членом Наглядової ради Кохася Петра Iвановича – Членом Наглядової ради та обрано Ревiзiйну комiсiю Товариства на термiн 3 роки в наступному складi: Шафороста Миколу Iвановича – Головою ревiзiйної комiсiї Южеку Валентину Iллiвну – Членом ревiзiйної комiсiї Насонову Людмилу Олександрiвну – Членом ревiзiйної комiсiї В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». До складу документiв, якi мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть i аудиторський звiт щодо неї не входить iнша iнформацiя, яка може поставити пiд сумнiв достовiрнiсть цiєї фiнансової звiтностi та аудиторський звiт. На нашу думку, суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю немає. 6.7. Виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою. Статутом Товариства визначено, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 %, але менша нiж 50 % вартостi активiв Товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, приймається бiльш як 50 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Ми виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог ст. 70 Закону України «Про акцiонернi Товариства». Вартiсть активiв, станом на 31.12.2014 року складає 2939 тис. грн. У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало значних правочинiв, якi передбаченi статутом. На нашу думку, на пiдставi наданих для аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
6.8. Стан корпоративного управлiння (стан внутрiшнього аудиту) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Також можуть утворюватися комiтети з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики товариства. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту), що призначаються наглядовою радою i є пiдпорядкованими та пiдзвiтними безпосередньо члену наглядової ради – головi комiтету з питань аудиту. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв повинен встановлюватись статутом або положенням про наглядову раду товариства. Статутом Товариства передбачено, що управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють Загальнi збори Товариства, Наглядова рада, Директор (Виконавчий орган Товариства) та Ревiзiйна комiсiя. Змiни у складi органiв Товариства та їх компетенцiї затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змiн до Статуту Товариства. Посадовими особами органiв Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї, якi дiють в iнтересах Товариства, дотримуються вимог законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства. Загальнi збори є вищим органом Товариства та можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) а також обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi введення такої посади). Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган), який пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Виконавши процедури з метою дослiдження стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» нами виявлено, що Наглядовою радою Товариства не створено комiтету з питань аудиту чи iнформацiйної полiтики Товариства, рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) Наглядовою радою не приймалось. Статутом Товариства не встановлено порядку утворення i дiяльностi таких комiтетiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства та їх функцiонування здiйснюється вiдповiдно до Статуту. Щорiчнi Загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня. На нашу думку, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». 6.9. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть виникнути внаслiдок або шахрайства або помилки, вiдмiннiсть мiж якими полягає в навмисностi або ненавмисностi основної дiї, що призводить до викривлення фiнансової звiтностi. Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання й виявлення шахрайства покладається на тих, кого надiлено найвищими повноваженнями i на управлiнський персонал Товариства. Нашою вiдповiдальнiстю є отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi були не виявленi при належно спланованому аудитi та виконаному вiдповiдно до МСА. Нами було виконано аудиторськi процедури щодо iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки на рiвнi фiнансових звiтiв i тверджень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», у такий спосiб забезпечивши основу для розробки i впровадження дiй у вiдповiдь на оцiненi ризики суттєвого викривлення. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку можуть мати iнформацiю, що ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми обговорювали з управлiнським персоналом чи були виявленi доречнi для цiлей фiнансової звiтностi бiзнес-ризики та в який спосiб їх було розглянуто. Вiдсутнiсть задокументованого процесу оцiнки ризикiв за таких обставин є прийнятною, проте це є суттєвим недолiком внутрiшнього контролю. Товариством повiдомлено про наявнiсть операцiй з пов’язаними сторонами, хоча вони не є суттєвими, та про те, що випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могли спричинити негативний вплив на пiдприємство немає. Нами також проведенi аналiтичнi процедури: спостереження та перевiрка. Ми отримали розумiння доречностi галузевих, регуляторних та iнших зовнiшнiх чинникiв, включаючи застосовну концептуальну основу фiнансової звiтностi; розумiння характеру суб’єкта господарювання, вибiр i застосування ним облiкової полiтики; цiлi та стратегiї суб’єкта господарювання i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, що можуть призвести до ризикiв суттєвого викривлення; оцiнки та огляду фiнансових результатiв та внутрiшнього контролю, доречного для аудиту. У своїй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками включає такi складовi: управлiння ризиками; загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; джерела та механiзми контролю за ризиками; аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює голова правлiння Товариства. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. 7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи: Приватне аудиторське пiдприємство «ЛВВ-Аудит»; Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0896 вiд 26.01.2001 року., чинне до 04.11.2015 року; Мiсцезнаходження юридичної особи: 18015, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна, буд. 105/269, оф. 571; Телефон (факс) юридичної особи: (0472)360458, факс 375989. 8. Дата i номер договору на проведення аудиту Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за 2014 рiк, станом на 31 грудня 2014 року проведено вiдповiдно до договору № 13 вiд 25 березня 2015 року мiж ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» та ПАП «ЛВВ-Аудит», яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв. 9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Аудит проведено в перiод з 26 березня по 16 квiтня 2015 року. Директор ПАП «ЛВВ-Аудит» Г.В. Романкова Аудитор: Р.А. Чичкало 17 квiтня 2015 року