ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436
Територія   за КОАТУУ 7110500000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 257 0 2050 67 23 0 0 2397
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 1011 -1011 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 257 1011 1039 67 23 0 0 2397
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5 0 0 5
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 23 -23 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 23 -18 0 0 5
Залишок на кінець року 4300 257 1011 1039 90 5 0 0 2402

Примітки: Власний капiтал Товариства, станом на 31.12.2013 р., представлено зареєстрованим (статутним) капiталом, додатковим та резервним капiталами, капiталом у дооцiнках та нерозподiленим прибутком.Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого статутного фонду ВАТ «Смiлянське АТП 17128» на дату його створення складав 257000,00 грн. (Двiстi п’ятдесят сiм тисяч гривень 00 копiйок) подiлений на 5140000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна та був сформований у процесi приватизацiї державного пiдприємства «Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128».У статтi «Капiтал у дооцiнках» на кiнець звiтного перiоду вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 1011 тис. грн.Додатковий капiтал Товариства (на 01.01.2013 р.) складав 2050 тис. грн., до складу якого входили: сума iндексацiї балансової вартостi основних засобiв в розмiрi 1011 тис. грн. та прибутки минулих рокiв, що при розподiлi спрямовувались на поповнення обiгових коштiв (фонд розвитку виробництва) – 1039 тис. грн. У 2013 роцi суму iндексацiї основних засобiв було перенесено до складу капiталу у дооцiнках (1011 тис. грн.) внаслiдок чого додатковий капiтал Товариства, станом на 31.12.2013 р., складає 1039 тис. грн. Статутом Товариства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % статутного фонду Товариства i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку Товариства. На початок звiтного року резервний капiтал Товариства складав 67 тис. грн. У 2013 роцi Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 23 квiтня 2013 року № 1/2013) прийнято рiшення направити загальну суму нерозподiленого прибутку у сумi 23 тис. грн. на формування резервного капiталу. Використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31.12.2013 р. сума резервного капiталу складає 90 тис. грн.
На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток в сумi 23 тис. грн. За результатами 2013 року Товариство отримало прибуток у розмiрi 5 тис. грн., прибуток 2012 року в сумi 12 тис. грн. та нерозподiленi прибутки минулих рокiв (11 тис. грн.) направлено на формування резервного капiталу Товариства (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2013 року № 1/2013). Станом на 31.12.2013 р. сума нерозподiленого прибутку складає 5 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна