ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року
1. Загальна iнформацiя
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi» а також iнших нормативно-правових актiв України. Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв», що є правонаступником всiх прав та обов’язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128. Засновником ВАТ «Смiлянське АТП 17128» згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» є новим найменуванням i єдиним правонаступником усiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку, його використання та розподiл в iнтересах акцiонерiв Товариства; створення висококонкурентного бiзнесу з використанням найкращих пiдходiв та методiв управлiння; формування ефективної команди та надiйного мiсця роботи для працiвникiв Товариства; збiльшення ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi.
Основними видами дiяльностi товариства є:
? пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення;
? технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;
? постачання iнших готових страв;
? iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.;
? оптова торгiвля вiдходами та брухтом;
? надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.
Станом на 31 грудня 2013 р. у ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» працював 151 чоловiк (на 31 грудня 2012 року – 159 чол.). Юридична адреса Товариства: 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В. Гордiєнка, буд. 108.
Перiод, який охоплено фiнансовою звiтнiстю – 2013 рiк (рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року). Фiнансова звiтнiсть ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» за рiк, що закiнчився 31.12.2013 р., була затверджена Головою правлiння Товариства 10 лютого 2014 року.
2. Умови, в яких працює Товариство
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для розвитку ринкової економiки, включаючи змiну показникiв iндексу iнфляцiї (за 2013 рiк – 100,5 %, за 2012 рiк – 99,8 %) i високi вiдсотковi ставки. Глобальна фiнансова криза зробила вiдчутний вплив на економiку країни. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України значно погiршилася з середини 2008 року. Починаючи з 2011 року, в Українi спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання, яке супроводжувалося поступовим зростанням доходiв населення, зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, а також зростанням лiквiдностi банкiвського сектора. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво визначило резерви на знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї i прогнозiв станом на початок звiтного перiоду вiдповiдно до вимог застосованих стандартiв бухгалтерського облiку. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку країни, а також те, який вплив (при наявностi такого) вони можуть надати на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, що склалася, воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.
3. Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» складена вiдповiдно до МСФЗ, що оприлюдненi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними станом на 31.12.2013 р. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково. Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Облiкова полiтика за МСФЗ застосовується починаючи з фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Товариство не має iнвестицiй в дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприємства. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, з урахуванням вимог МСФЗ, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.
Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4.
Функцiональна валюта та валюта вiдображення.
Показники, що включенi у фiнансову звiтнiсть оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища («функцiональна валюта»). Функцiональною валютою є нацiональна валюта України – гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень.
Основнi засоби. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов’язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами:
група 3 – будiвлi, споруди, передавальнi пристрої;
група 4 – машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з ними комп’ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та або програм, якi визнаються нематерiальним активом), ксерокси, iншi iнформацiйнi системи, комутатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, факси, радiостанцiї, обладнання зв’язку, вартiсть яких перевищує 2 500,00 гривень;
група 5 – транспортнi засоби (в т.ч.: автомашини, причепи, трактори та iнше);
група 6 – iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
група 11 – малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Для визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, визначення термiну їх корисного використання, визначення єдиних методологiчних засад облiкової полiтики необоротних активiв i застосування методiв оцiнки та нарахування зносу створено технiчну експертну комiсiю в складi керiвникiв виробничих служб (вiддiлiв) Товариства.
Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання, а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Строки корисного використання по класах наступнi: будинки, споруди та передавальнi пристрої – вiд 11 рокiв, машини та обладнання – вiд 2 рокiв, транспортнi засоби – вiд 5 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – вiд 4 рокiв, iншi основнi засоби – вiд 12 рокiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Введення окремого вартiсного критерiю суттєвостi застосування МСФЗ для статтi Основнi засоби обґрунтоване доцiльнiстю.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю. При придбаннi (створеннi) нематерiального активу наказом керiвника пiдприємства визначається строк його корисного використання враховуючи строк дiї права користування вiдповiдно до правовстановлюючого документу (пп.145.1.5 п.145.1 ст.145 ПКУ).
Амортизацiю (знос) нематерiальних активiв здiйснюють прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу.
Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення Товариства або його частини; витрати на пiдвищення дiлової репутацiї Товариства, вартiсть перiодичних видань тощо.

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi кредитами i позиковими коштами, грошовими коштами та їх еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв’язку з його основною дiяльнiстю.
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв’язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Запаси. Запаси визнають активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов’язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнах їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов’язання – за сумою погашення.
Передоплата. Передоплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, коли товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли передоплата вiдноситься до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплата за придбання активiв переноситься на балансову вартiсть активу, коли ймовiрно надходження майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з цим активом. Iнша передоплата списується на фiнансовий результат при отриманнi товарiв i послуг, до яких вiдноситься передоплата. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
Грошi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв.
Забезпечення виплат персоналу. Суму забезпечення (резерв) на оплату майбутнiх вiдпусток визначають як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Наприкiнцi року проводять iнвентаризацiю резерву на оплату вiдпусток працiвникам.
Витрати майбутнiх перiодiв. До складу витрат майбутнiх перiодiв вiдноситься ранiше сплачена орендна плата, пiдписка перiодичних видань, суми страхових платежiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.

Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов’язання платника податкiв по ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Податковий кредит по ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i показується окремо як актив i зобов’язання з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї. Надалi позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Передоплати отриманi. Передоплати отриманi визнаються по первiсно отриманих сумах.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод. Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами.
Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв) складається з собiвартостi цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати за позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу.
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство платить передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати по мiрi його здiйснення.
Змiни у форматi представлення iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi.
4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов’язань вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв є предметом судження, що ґрунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов’язаннях, що облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.
8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов’язань, що вiдображенi в балансi як довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд поточних, вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або операцiйного циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких воно виступає стороною, не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохiд та капiтал.
11) Товариством зроблено припущення про те, що судовi справи, по яких воно виступає вiдповiдачем, будуть вигранi у судах усiх iнстанцiй.
Оцiнка доходiв та витрат. Доходи визнаються у тому перiодi, коли вони були нарахованi (за методом нарахування), витрати – також за методом нарахування, на пiдставi вiдповiдностi цим доходам. Доходи визнаються згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 18 «Дохiд». Зокрема, доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнаються у разi задоволення всiх наведених далi умов: покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю; у пiдприємства не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу, анi ефективний контроль за проданою продукцiєю (товарами); суму доходу можна достовiрно оцiнити; ймовiрно надходження економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю; та витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Якщо в Товариства залишаються суттєвi ризики щодо володiння, дохiд не визнається. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Склад доходiв прийнятий аналогiчним складу вiдповiдних доходiв за П(С)БО 15 «Дохiд», оскiльки МСФЗ не надає вказiвок стосовно складу доходiв. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; загальновиробничi (змiннi та постiйнi розподiленi) витрати. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються виходячи з фактичної потужностi виробничого устаткування за звiтний перiод. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються виходячи з нормальної потужностi виробничого устаткування. Потужнiсть виробничого устаткування визначається (та на її базi робиться пропорцiйний розподiл), виходячи з витрат на оплату працi основного виробничого персоналу, тому що така оплата працi, в цiлому, залежить/вiдповiдає завантаженню виробничих потужностей. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення. Загальна сума розподiлених та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. Склад iнших витрат, пов’язаних з операцiйною дiяльнiстю (адмiнiстративнi витрати; витрати на збут; iншi операцiйнi витрати) та iнших витрат прийнятий аналогiчним складу вiдповiдних витрат за П(С)БО 16 «Витрати», оскiльки МСФЗ не надає вказiвок стосовно складу витрат. На думку керiвництва, застосованi судження та припущення, що лежать в основi цих суджень, є обґрунтованими. Однак змiни в цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звiтностi доходiв.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає своє тлумачення доречним i обґрунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи його не оскаржать. 2 грудня 2010 був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно з яким бiльшiсть змiн набули чинностi 1 сiчня 2011 року. Основнi змiни передбачають зниження ставки податку на прибуток пiдприємств з 25% до 16% в кiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв, зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 з 20% до 17%, змiна порядку визначення податкової бази з ПДВ та застосування податку на прибуток пiдприємств. Крiм того, з 1 квiтня 2011 року змiнилася податкова база основних засобiв з метою усунення iснуючих вiдмiнностей мiж податковим та бухгалтерським облiком. Сума витрат з податку на прибуток включає суму поточного податку та суму вiдкладеного податку. Податок на прибуток вiдображається у складi прибутку або збитку в повному обсязi, за винятком сум, що вiдносяться до операцiй, що вiдображаються в iншому сукупному прибутку. Поточнi витрати за податком розраховуються з використанням податкових ставок, чинних у перiодi, вiдповiдають Декларацiї з податку на прибуток пiдприємств. Вiдстроченi податки розраховується за балансовим методом та є вiдстроченими податковими активами або зобов’язаннями, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання та їх податковою базою. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Вiдстрочений податковий актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для покриття тимчасових рiзниць, податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг.

Пенсiйне забезпечення. Оскiльки Товариство не є учасником пенсiйних планiв iз встановленими виплатами, зобов’язання за внесками визначається як поточнi зобов’язання в сумi, що пiдлягають до сплати, з одночасним включенням у витрати перiоду.
Призначення деяких статей Звiту про рух грошових коштiв. Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом, iз класифiкацiєю на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть. Обрана класифiкацiя деяких операцiй, по яких МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» передбачається вибiр: а) проценти отриманi по банкiвських рахунках, що облiковуються як грошовi кошти, класифiкуються як операцiйна дiяльнiсть, проценти отриманi по iнших депозитах, а також по iнших фiнансових активах класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть, проценти сплаченi – як фiнансова дiяльнiсть; б) дивiденди отриманi класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть, дивiденди виплаченi – як фiнансова дiяльнiсть.
Операцiї з пов’язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти при виникненнi облiковуються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства передбачає вiдображення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов’язаними сторонами у складi фiнансового результату. Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних операцiй мiж непов’язаними сторонами, а також аналiз ефективної процентної ставки.
5. Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2013 року балансова вартiсть нематерiальних активiв складає 2 тис. грн. Справедлива вартiсть їх визначена за амортизованою вартiстю. Всi нематерiальнi активи приносять дохiд вiд основної та iншої дiяльностi, в якiй вони задiянi. Переоцiнки нематерiальних активiв у звiтному перiодi не проводилось. Нарахування амортизацiї здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу.
6. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Протягом 2013 року Товариство, вiдповiдно до вимог облiкової полiтики, вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у вартiсть придбаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. За 2013 рiк придбано i введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 799 тис. грн., в тому числi основних засобiв на суму 781 тис. грн., iнших необоротних матерiальних активiв – 18 тис. грн.
7. Основнi засоби
У балансi Товариства, станом на 31 грудня 2013 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7244 тис. грн., сума зносу складає 4578 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть ? 2666 тис. грн.
Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 738 тис. грн.;
Машини та обладнання – 16 тис. грн.;
Транспортнi засоби – 1910 тис. грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн.
Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн. Оцiнка основних засобiв здiйснюється по собiвартостi.
У 2013 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. У складi основних засобiв вiдбулися наступнi змiни:
В тис грн. Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна або переоцiнена вартiсть 1 480 197 4 822 78 46 6 623
Накоплений знос 718 184 3 207 75 46 4 230
Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня
2013 року 762 13 1 615 3 0 2 393
Надiйшло - 8 773 - 18 799
Вибуло - - - - - -
Амортизацiйнi вiдрахування 24 5 478 1 18 526
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 року 738 16 1 910 2 0 2 666
Переоцiнка основних засобiв у 2013 роцi не проводилася, податкових ефектiв у зв’язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не було. Всi класи основних засобiв облiковуються за моделлю iсторичної собiвартостi за вирахуваннями накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення). Активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має. Припиненої дiяльностi протягом 2013 року не було. Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть основних засобiв немає. Всi основнi засоби, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Товариству без будь-яких обмежень права власностi. Оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн.
8. Товарно-матерiальнi запаси
Станом на 31 грудня 2013 року товарно-матерiальнi запаси облiковувались у такому складi:
У тис. грн. 2013 рiк 2012 рiк
Сировина i матерiали 9 6
Паливно-мастильнi матерiали 15 31
Запаснi частини 27 25
МШП 7 4
Товари 9 8
Всього товарно-матерiальних запасiв 67 74
Запаси оцiненi за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть одиниць запасiв, якi не є взаємозамiнними, визначенi шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi, собiвартiсть iнших запасiв визначена за формулою «перше надходження – перший видаток» (ФIФО). Товариство застосовує одну i ту саму формулу собiвартостi для всiх запасiв однакового характеру та використання.
Переоцiнка запасiв Товариством не здiйснювалась, оскiльки це не дозволяється МСФЗ, дозволяється лише списання до чистої вартостi реалiзацiї за винятком витрат на продаж (або вiдновлення списання). Вiдновлення вартостi ранiше списаних запасiв не було. Запасiв, переданих у заставу немає.
9. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2013 року iснує у виглядi поточної:
тис. грн. 2013 рiк 2012 рiк
Поточна дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 925 227
Поточна заборгованiсть з бюджетом 18 -
Iнша заборгованiсть поточна 297 291
По строках давностi дебiторська заборгованiсть характеризується наступним чином: всього поточна заборгованiсть незнецiнена i є ймовiрнiсть, що буде своєчасно повернута станом на 31 грудня 2013 року 1240 тис. грн. (до 12 мiсяцiв). Вся дебiторська заборгованiсть в гривнях, тобто в нацiональнiй валютi.
10. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться Товариством в цiлому згiдно з вимогами «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р., № 252 вiд 29.04.2009 р., № 573 вiд 22.12.2010 р., № 210 вiд 06.06.2013 р.
Станом на 31.12.2013 року у звiтi про фiнансовий стан врахованi грошi та їх еквiваленти в сумi 103 тис. грн., в тому числi готiвка – 31 тис. грн., рахунки в банках – 72 тис. грн. Всi грошовi кошти не знецiненi, доступнi для використання, заборони на використання коштiв немає.
11. Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного капiталу
Капiтал товариства станом на 31 грудня 2013 р. представлено зареєстрованим (статутним) капiталом, додатковим та резервним капiталами, капiталом у дооцiнках та нерозподiленим прибутком.
Зареєстрований (статутний) капiтал. Станом на 31.12.2013 року розмiр акцiонерного капiталу складає 257 тис. грн., подiлений на 5140000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. за кожну.
Капiтал у дооцiнках. У статтi «Капiтал у дооцiнках» на кiнець звiтного перiоду вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 1011 тис. грн.
Додатковий капiтал. Додатковий капiтал Товариства (на 01.01.2013 р.) складав 2050 тис. грн., до складу якого входили: сума iндексацiї балансової вартостi основних засобiв в розмiрi 1011 тис. грн. та прибутки минулих рокiв, що при розподiлi спрямовувались на поповнення обiгових коштiв (фонд розвитку виробництва) – 1039 тис. грн. У 2013 роцi суму iндексацiї основних засобiв було перенесено до складу капiталу у дооцiнках (1011 тис. грн.) внаслiдок чого додатковий капiтал Товариства, станом на 31.12.2013 р., складає 1039 тис. грн.
Резервний капiтал. Статутом Товариства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % статутного фонду Товариства i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку Товариства. На початок звiтного року резервний капiтал Товариства складав 67 тис. грн. У 2013 роцi Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 23 квiтня 2013 року № 1/2013) прийнято рiшення направити загальну суму нерозподiленого прибутку у сумi 23 тис. грн. на формування резервного капiталу. Використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31.12.2013 р. сума резервного капiталу складає 90 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток. На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток в сумi 23 тис. грн. За результатами 2013 року Товариство отримало прибуток у розмiрi 5 тис. грн., прибуток 2012 року в сумi 12 тис. грн. та нерозподiленi прибутки минулих рокiв (11 тис. грн.) направлено на формування резервного капiталу Товариства (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2013 року № 1/2013). Станом на 31.12.2013 р. сума нерозподiленого прибутку складає 5 тис. грн.
12. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2013 року кредиторська заборгованiсть Товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть були такими:
У тис. грн. 2013 рiк 2012 рiк
Довгостроковi кредити банкiв 382 -
Поточна кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 10 20
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 75 93
зi страхування 104 108
з оплати працi до виплати 214 221
з учасниками 13 13
Поточнi забезпечення 855 231
Iншi поточнi зобов’язання 36 12
ВСЬОГО фiнансова та не фiнансова заборгованостi 1 689 698
На початок 2013 року Товариством було створено забезпечення виплат персоналу в сумi 158 тис. грн. У 2013 роцi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам не нараховувалось, використано резерву – 50 тис. грн. Залишок на кiнець року (31.12.2013 р.) складає 108 тис. грн.
Довгостроковi кредити банкiв вiдображенi у складi довгострокових фiнансових зобов’язань Товариства в сумi 382 тис. грн. Отримано кредит банку у 2013 роцi в сумi 500 тис. грн., погашено 118 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображенi в нацiональнiй валютi по справедливiй вартостi i майбутнiх недисконтованих грошових потоках.
Фiнансових зобов’язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку, Товариство станом на 01.01.2013 р., протягом 2013 року та на 31.12.2013 р. не має.
13. Умовнi та договiрнi зобов’язання
Товариство не має нiяких договiрних невiдказних чи iнших обтяжливих зобов’язань. Договiрнi зобов’язання з придбання основних засобiв розкрито у вiдповiднiй Примiтцi. Товариство, станом на 31.12.2013 р., не має договiрних зобов’язань з iнвестування. Товариство не виступає поручителем за третiх осiб.
14. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентiв:
У тис. грн. 2013 рiк 2012 рiк
Поточний податок на прибуток 46 66
Вiдстроченi податковi активи: - -
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року - -
Вiдстроченi податковi зобов'язання: - -
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року - -
Включено до Звiту про фiнансовi результати – усього 46 66
у тому числi: 46 66
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань - -
Коригувань у 2013 роцi щодо сум поточного податку попереднiх перiодiв, не було. Податку на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного прибутку, станом на 01.01.2013 р. та 31.12.2013 р. немає. Ставка оподаткування за Податковим кодексом України становить: 19 % для 2013 року та 21 % – для 2012 року.
15. Доходи та витрати
Доходи та витрати Товариства у 2013 та 2012 роках були такими:

У тис. грн. 2013 рiк 2012 рiк
Доходи Витрати Доходи Витрати
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 30 - 31 -
Операцiйна курсова рiзниця - - - -
Реалiзацiя iнших оборотних активiв - - - -
Штрафи, пенi, неустойки - - - -
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення - - - -
Iншi операцiйнi доходи i витрати 680 178 1625 201
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди - Х - Х
Проценти Х - - -
Iншi фiнансовi доходи i витрати - 34 - -
Г. Iншi доходи i витрати
Безоплатно одержанi активи - Х - Х
Списання необоротних активiв Х - Х -
Iншi доходи i витрати - - - -
16. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2402 тис. грн. Заявлений i сплачений статутний капiтал складає 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.
17. Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв), кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для дiяльностi Товариства.
Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом послужить причиною понесення фiнансових збиткiв iншою стороною внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає пiд час кредитних та iнших операцiй Товариства з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, фiнансовими iнструментами та депозитами в банках, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов'язання за операцiями. У керiвництва немає формальної кредитної полiтики у вiдношеннi рiзних клiєнтiв, i рiвень кредитного ризику затверджується i контролюється в оперативному режимi окремо по всiх значних клiєнтах. Товариство не вимагає забезпечення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi заставою.
Ринковий ризик. Товариство схильне до ринкових ризикiв. Керiвництво встановлює прийнятний рiвень ризику, який вiдстежується щодня. Проте використання такого пiдходу не виключає збиткiв понад установлений рiвень в разi значних ринкових змiн.
18. Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонеразм, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Як i iншi компанiї, що працюють у тiй же галузi, Товариство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов’язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi в балансi) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює власному капiталу, показаному в балансi.
У тис. грн. 2013 рiк 2012 рiк
Загальна сума позикових коштiв 382 -
Грошi та їх еквiваленти 103 102
Чиста сума зобов’язань 279 -
Всього капiталу 2 402 2397
Спiввiдношення зобов’язань до капiталу 11,6 % -
У якостi капiталу виступає власний капiтал Товариства. Кiлькiснi данi про те, що розумiється пiд власним капiталом, наведенi у Примiтцi 11. Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання достатностi та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї вигод акцiонерiв. Товариство управляє капiталом та змiнює його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства. Фiнансова стiйкiсть Товариства є достатньою. Товариство виконує вимоги законодавства України стосовно розмiру та сплати акцiонерного (статутного) капiталу публiчними акцiонерними товариствами та стосовно перевищення вартостi власного капiталу (чистих активiв) над статутним капiталом. Товариство у звiтному роцi має позиковi кошти, проте капiтал Товариства достатнiй для функцiонування (погашення кредиту).
19. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. Товариство розраховувало справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної ринкової iнформацiї, з використанням вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi суб’єктивнi судження. В Українi все ще спостерiгаються деякi явища, притаманнi ринку, що розвивається, а економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовувало всю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, вiдображенi за справедливою вартiстю. Грошi та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх поточнiй справедливiй вартостi. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
20. Подiї пiсля звiтного перiоду
Дата затвердження фiнансової звiтностi вказана у Роздiлi 1 цих Примiток «Загальна iнформацiя». Товариством зроблено огляд в перiод з 01.01.2014 р. й до цiєї дати iснування наступних подiй:
а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2013 рiк); та
б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв). При цьому розглядаються тiльки настiльки значнi подiї, що можуть вплинути на рiшення користувачiв фiнансової звiтностi.
Жодного типу подiй не виявлено.
Голова правлiння П.I. Даценко
Головний бухгалтер Н.В. Скирчук