ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436
Територія   за КОАТУУ 7110500000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12185 11635
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 11705 ) ( 12007 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
480 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 372 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 710 1656
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 897 ) ( 963 )
Витрати на збут 2150 ( 30 ) ( 42 )
Інші операційні витрати 2180 ( 178 ) ( 201 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
85 78
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 34 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
51 78
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -46 -66
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
5 12
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 12

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 7313 7911
Витрати на оплату праці 2505 3260 3333
Відрахування на соціальні заходи 2510 1189 1218
Амортизація 2515 527 418
Інші операційні витрати 2520 521 333
Разом 2550 12810 13213

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5140000 5140000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5140000 5140000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00097 0.00233
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00097 0.00233
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Чистий дохiд Товариства за звiтний перiод (2013 рiк) в сумi 12185 тис. грн. у звiтi про фiнансовi результати вiдображенi реальнi, класифiкованi та оцiненi вiдповiдно до вимог облiкової полiтики. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вiдповiдний перiод складає 11705 тис. грн. Валовий прибуток вiд основної дiяльностi становить 480 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи отриманi у сумi 710 тис. грн. Товариством понесено адмiнiстративнi витрати у розмiрi 897 тис. грн., витрати на збут – 30 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – 178 тис. грн. Облiк витрат Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства. В результатi операцiйної дiяльностi Товариством отримано прибуток в розмiрi 85 тис. грн. Фiнансовi витрати 2013 року складають 34 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування – прибуток в розмiрi 51 тис. грн. Податок на прибуток у 2013 роцi нараховано в розмiрi 46 тис. грн. Таким чином, чистий фiнансовий результат – отриманий прибуток у розмiрi 5 тис. грн., що сформований вiдповiдно до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку.


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна