ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436
Територія   за КОАТУУ 7110500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників 151    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. В. Гордiєнко, 108, м. Смiла, Черкаська обл., Україна, 20700
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 2 0
первісна вартість 1001 3 3 0
накопичена амортизація 1002 0 1 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2393 2666 0
первісна вартість 1011 6623 7244 0
знос 1012 4230 4578 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2396 2668 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 74 67 0
Виробничі запаси 1101 66 58 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 8 9 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 227 925 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 18 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 18 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 291 297 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 102 103 0
Готівка 1166 48 31 0
Рахунки в банках 1167 0 72 0
Витрати майбутніх періодів 1170 5 13 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 699 1423 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 3095 4091 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 257 257 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 1011 0
Додатковий капітал 1410 2050 1039 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 67 90 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23 5 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2397 2402 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 382 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 382 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 20 10 0
за розрахунками з бюджетом 1620 93 75 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 108 104 0
за розрахунками з оплати праці 1630 221 214 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 13 13 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 231 855 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 12 36 0
Усього за розділом IІІ 1695 698 1307 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 3095 4091 0

Примітки: На балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року облiковуються нематерiальнi активи по балансовiй вартостi в сумi 2 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї – 1 тис. грн
У балансi Товариства, станом на 31 грудня 2013 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7244 тис. грн., сума зносу складає 4578 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть ? 2666 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 63 вiдсотки. Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 738 тис. грн.; Машини та обладнання – 16 тис. грн.; Транспортнi засоби – 1910 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн. Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. На балансi Товариства, станом на 31.12.2013 р., врахованi виробничi запаси на суму 67 тис. грн. Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв за 2013 рiк аудитори не отримали даних щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам облiкової полiтики та МСБО 2. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2013 року iснує у виглядi поточної. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 925 тис. грн., резерву сумнiвних боргiв не нараховано. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (авансовi внески з податку на прибуток) – 18 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 297 тис. грн. Облiк та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ. До складу довгострокових зобов’язань Товариства вiдносяться довгостроковi кредити банкiв, якi складають 382 тис. грн. Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги – 10 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 75 тис. грн., розрахунками зi страхування – 104 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 214 тис. грн., за розрахунками з учасниками – 13 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання становлять 36 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають 855 тис. грн., у тому числi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам – 108 тис. грн


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна