ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2013
Кворум зборів** 60.28
Опис Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Шафороста М. I. Секретарем зборiв – Попович Н. М. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Шпильовий В. Г.; Члени лiчильної комiсiї – Шейка Г. С., Кулик О. А. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Керуючись вимогами п.5.2.1 Статуту Товариства, направити загальну суму нерозподiленого прибутку у сумi 23 тис.грн. на формування Резервного капiталу Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.