ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даценко Петро Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 916682, 12.12.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1947
5) освіта** Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
6) стаж керівної роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй, головний механiк, начальник АТП, голова правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2011, 3 роки
9) опис Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. В тому числi до компетенцiї Директора вiдноситься: 1) Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 2) Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 3) Розроблення та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв) Товариства, визначання iншi умови оплати працi працiвникiв Товариства, подання на затвердження трудовому колективу правила внутрiшнього трудового розпорядку; 4) Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 5) Укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; 6) Розпорядження коштами та майном Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 7) Вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; 8) Пiдписання (видача) довiреностей, пiдписання (укладання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод, правочинiв) та пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 9) Найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; 10) визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв (виробничих, функцiональних, тощо) ; 11) здiйснення iнших функцiй та виконання iнших дiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та вирiшення всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. та в зв`язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї правлiння було змiнено на одноосiбний орган - директор. Обрано 19.04.2011р. на термiн 3 роки, Стаж керiвної роботи 34 роки. За звiтний перiод змiн в складi виконавчого органу не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади Водiй, головний механiк, начальник АТП, голова правлiння.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скирчук Володимир Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 173535, 10.11.1996, Вища. Харкiвський автомобiльно-дорожний iнститут
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища. Харкiвський автомобiльно-дорожний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Слюсар по ремонту автомобiлей, iнженер вiддiлу експлуатацї, начальник автоколони, начальник вiддiлу експлуатацiї, заступник голови правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2011, 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; 9.6.2. Пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): 9.6.27.1. щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.2. згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; 9.6.27.3. застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.4. щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.30. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.31. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Як Голова наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту кiлькiсний склад наглядової ради змiнено з 5 осiб до 3 осiб. Попереднi посади Слюсар по ремонту автомобiлей, iнженер вiддiлу експлуатацї, начальник автоколони, начальник вiддiлу експлуатацiї, заступник голови правлiння.Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Стаж керiвної роботи 26 рокiв. Обрано 19.04.2011р. на термiн 3 роки. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кохась Петро Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 741775, 05.01.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1962
5) освіта** Середня, Середня школа
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй автобуса ВАТ "Смiлянське АТп 17128"
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2011, 3 роки
9) опис У складi наглядової ради вирiшує всi питання в межах компетенцiї наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; 9.6.2. Пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): 9.6.27.1. щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.2. згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; 9.6.27.3. застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.4. щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.30. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.31. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту кiлькiсний склад наглядової ради змiнено з 5 осiб до 3 осiб. Обрано на термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 3 роки. Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було. Попереднi посади Водiй автобуса ВАТ "Смiлянське АТп 17128".


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черкас Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 917718, 03.01.2011, Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** Середня, вередня школа
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Старший касир, Завiдувач об'єднаними касами.
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2011, 3 роки
9) опис У складi наглядової ради вирiшує всi питання в межах компетенцiї наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; 9.6.2. Пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): 9.6.27.1. щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.2. згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; 9.6.27.3. застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.4. щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.30. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.31. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту кiлькiсний склад наглядової ради змiнено з 5 осiб до 3 осiб. Обрано 19.04.2011р. не термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було. Попереднi посади Старший касир, Завiдувач об'єднаними касами.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скирчук Наталiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 173536, 11.10.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Робiтник по складу, лаборант по госптематицi, iнженер по ПММ, iнженер програмiст, головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано 03.05.1994, не визначено
9) опис Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. В звiтному роцi Головний бухгалтер не змiнювався. Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Головного бухгалтера призначено наказом по пыдприэмству №27/к вiд 03.05.1994 р. на невизначений термiн. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади Робiтник по складу, лаборант по госптематицi, iнженер по ПММ, iнженер програмiст, головний бухгалтер.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шафорост Микола Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 194774, 27.12.1996, Смiлянським МРВ УМВС України вЧеркачькiй обл.
4) рік народження** 1951
5) освіта** Вища, Київський автодорожний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ВАТ "Ссiлянське АТП 17161", начальник вiддiлу ОiБП ВАТ "Смiлянське АТП 17128"
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2011, 3 роки
9) опис Керує дiяльнiстю Ревiзiйної комiсiї та у її складi вирiшує питання в межах її компетенцiї. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй в межах чинного законодавства України; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення позачергових зборiв з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово - господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; 11.7. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. 11.8. Ревiзiйна комiсiя несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. 11.9. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах необхiдних для належного виконання покладених на неї функцiй. 11.10. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Як Голова ревiзiйної комiсiї фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту посадову особу було переобрано, та обрано 29.04.2011р. на термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 23 роки. Посадова особа не надала еiтенту вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах. За звiтний перiод кiлькiсний та персональний склад ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади Голова правлiння ВАТ "Ссiлянське АТП 17161", начальник вiддiлу ОiБП ВАТ "Смiлянське АТП 17128".


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Южека Валентина Iллiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 980910, 02.04.2001, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1970
5) освіта** Середньо-спецiальна, Днiпропетровський автотранспортний технiкум
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Диспетчер
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2011, 3 роки
9) опис У складi Ревiзiйної комiсiї вирiшує питання в межах її кеомпетенцiї. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй в межах чинного законодавства України; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення позачергових зборiв з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово - господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; 11.7. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. 11.8. Ревiзiйна комiсiя несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. 11.9. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах необхiдних для належного виконання покладених на неї функцiй. 11.10. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Як член ревiзiйної комiсiї фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту посадову особу було переобрано, та обрано 19.04.2011р. на термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.За звiтний перiод кiлькiсний та персональний склад ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Попереднi посади Голова правлiння ВАТ "Ссiлянське АТП 17161", начальник вiддiлу ОiБП ВАТ "Смiлянське АТП 17128".


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Насонова Людмила Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 741192, 27.12.1999, Смiляським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1962
5) освіта** Середня, середня школа
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Оператор заправочної станцiї
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2011, 3 роки
9) опис У складi Ревiзiйної комiсiї вирiшує питання в межах її кеомпетенцiї. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй в межах чинного законодавства України; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення позачергових зборiв з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово - господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; 11.7. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. 11.8. Ревiзiйна комiсiя несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. 11.9. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах необхiдних для належного виконання покладених на неї функцiй. 11.10. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Як член ревiзiйної комiсiї фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту посадову особу було переобрано. Обрано 19.04.2011р. термiн обрання 3 роки. Стаж керiвної роботи 2 роки. Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод кiлькiсний та персональний склад ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Попереднi посади Оператор заправочної станцiї.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорДаценко Петро IвановичНС, 916682, 21.12.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.4921769.57540856492176000
Голова наглядової радиСкирчук Володимир ЮрiйовичНС, 173535, 10.11.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.1781503.46595331178150000
Головний бухгалтерСкирчук Наталiя ВiкторiвнаНС, 173536, 11.10.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.1188932.31309339118893000
Член наглядової радиКохась Петро IвановичНС, 741775, 05.01.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.400000.7782101240000000
Член ревiзiйної комiсiїЮжека Валентина IллiвнаНС, 980910, 02.04.2001, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.100000.1945525310000000
Голова ревiзiйної комiсiїШафорост Микола IвановичНС, 194774, 27.12.1996, Смiлянським МРВ УМВС України вЧеркачькiй обл.100000.1945525310000000
Член ревiзiйної комiсiїНасонова Людмила ОлександрiвнаНС, 741192, 27.12.1999, Смiляським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.200000.3891050620000000
Член наглядової радиЧеркас Тетяна МиколаївнаНС, 917718, 03.01.2011, Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл.283750.552042828375000
Усього 897594 17.46291829 897594 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.