ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне аудиторське пiдприємство «ЛВВ-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22801731
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18015, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна, буд. 105/269, оф. 571
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0896, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Не отримували, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) 1. Адресат: Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складено за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi та призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв. 2. Вступний параграф 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» Скорочене найменування: ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128»; Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв: 03115436; Мiсцезнаходження: вул. В. Гордiєнко, 108, м. Смiла, Черкаська обл., Україна, 20700; Дата державної реєстрацiї: 14.11.1995 р., 30.08.2004 р., 1 024 120 0000 000036 Дата внесення змiн до установчих документiв 30.09.1997 року; 11.05.2002 року; 29.08.2005 року; 16.08.2006 року; 15.08.2007 року; 14.08.2008 року; 18.05.2011 року та 10.04.2012 року – номер запису 10241050021000036; Основнi види дiяльностi: 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення; 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; 56.29 Постачання iнших готових страв; 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.; 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики Ми, провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. До складу перевiреної фiнансової звiтностi входять: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк; Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 рiк; Звiт про власний капiтал за 2013 рiк; Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Аудит повного комплекту фiнансової звiтностi було здiйснено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА). Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складено вiдповiдно до вимог МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096. Пiд час аудиту бралися до уваги первиннi документи, якi свiдчать про факти формування статутного капiталу та його сплату, аналiтичний облiк по всiх балансових рахунках, головна книга, вся бухгалтерська та податкова звiтнiсть, а також iнша первинна документацiя бухгалтерського та податкового облiку, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2013 року та iнша iнформацiя. У своїй роботi ми використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Повну iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, наявних на 01.12.2013 р., проведено вiдповiдно до наказу № 85 вiд 27 листопада 2013 року. Метою проведення аудиту фiнансової звiтностi є надання аудиторам можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, є бухгалтерська полiтика, що базується на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ. В ходi перевiрки аудиторами було дослiджено облiкову полiтику Товариства (наказ про облiкову полiтику № 62 вiд 29 червня 2012 року) у якому визначено безпосереднє застосування МСФЗ при складаннi фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2012 року. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року. Товариство складає свою фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування. Подає окремо кожний суттєвий клас подiбних статей та окремо статтi вiдмiнного характеру або функцiї, крiм випадкiв, коли вони є несуттєвими. Не згортає активи та зобов’язання або дохiд i витрати, якщо тiльки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ. Крiм випадкiв, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають iнше, Товариство подає iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду, включає порiвняльну iнформацiю також в описову частину, якщо вона є доречною для розумiння фiнансової звiтностi поточного перiоду. Товариство зберiгає подання та класифiкацiю статей у фiнансовiй звiтностi вiд одного перiоду до iншого, якщо тiльки: а) не є очевидним (внаслiдок суттєвої змiни в характерi операцiй товариства або огляду його фiнансової звiтностi), що iнше подання чи iнша класифiкацiя будуть бiльш доречними з урахуванням критерiїв щодо обрання та застосування облiкових полiтик у МСБО 8; б) МСФЗ не вимагає змiни в поданнi. Товариство складає звiт про рух грошових коштiв згiдно з вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» та подає його як складову частину фiнансових звiтiв. Звiт про рух грошових коштiв вiдображає грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову. Товариство звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. У примiтках Товариство подає iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики, застосованi вiдповiдно до МСФЗ; розкриває iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння. У викладi суттєвих облiкових полiтик або в iнших примiтках Товариство розкриває iнформацiю про судження (окремо вiд тих, що пов’язанi з попереднiми оцiнками), що їх застосовував управлiнський персонал у процесi застосування облiкових полiтик Товариства та якi мають найсуттєвiший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi. Застосовуючи облiковi полiтики суб’єкта господарювання, управлiнський персонал формує рiзнi професiйнi судження (що не обмежуються попереднiми оцiнками), якi можуть суттєво вплинути на суми, визнанi у МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi». Прийнятою облiковою полiтикою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов’язань: Основнi засоби: Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв який вiдображений в МСБО 16. Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його справедливою вартiстю. Справедливою вартiстю об’єктiв основних засобiв вважається iсторична вартiсть. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об’єктiв до складу основних засобiв 2500,00 грн. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв – прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об’єктiв. При продажу об’єктiв основних засобiв, такi об’єкти переводять у запаси за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв визначаються як дохiд вiдповiдно МСБО 18 «Дохiд». Нематерiальнi активи: Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку нематерiальних активiв який вiдображений в МСБО 38. Нематерiальний актив визнають, якщо i тiльки якщо: є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу будуть надходити та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Строк корисної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається управлiнським персоналом. Метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв – прямолiнiйний. За нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об’єктiв, амортизацiю починають нараховувати, коли цей актив стає придатним до використання, а припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Знецiнення активiв: Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитись, Товариство бере до уваги такi показники джерел iнформацiї: а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилась значно бiльше, нiж могла б зменшитись, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання; б) протягом перiоду вiдбулись змiни зi значним негативним впливом або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi; в) є свiдчення старiння або фiзичного пошкодження активу. Резерв знецiнення запасiв Товариством не створюється. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в прибутках чи збитках. Запаси: Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2. Запаси облiковуються по групах: виробничi запаси; незавершене виробництво; готова продукцiя; товари. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов’язаних з їх придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi. При вiдпуску запасiв Товариства у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть, яка є поточною, вiдображається по справедливiй вартостi вiдповiдно до актiв виконаних робiт, або товарними накладними за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається вiдповiдно до вимог МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка» та чинних положень облiкової полiтики Товариства iз застосуванням коефiцiєнту сумнiвностi. Коефiцiєнт сумнiвностi розраховується способом класифiкацiї дебiторської заборгованостi за строками непогашення. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу вiдразу, коли про неї стає вiдомо. Облiкову полiтику Товариства побудовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», чинних МСФЗ та МСБО. Господарськi операцiї вiдображають у облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку, достовiрне представлення та складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi – Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 5. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. В результатi проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi встановлено, що у звiтному перiодi, протягом 2013 року, Товариством не було допущено порушень в частинi органiзацiї бухгалтерського облiку, загальну картину фiнансового стану Товариства не викривлено. 5.1.Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї наявних основних засобiв, нематерiальних активiв та запасiв Товариства станом на 01.12.2013 року, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню здiйснити аудит фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Наш висновок формувався на пiдставi даних iнвентаризацiї станом на 01.12.2013 року та даних бухгалтерського облiку. За допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур ми отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi Товариства. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ. На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року, за результатами операцiй з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. 5.2. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 6. Висловлення думки щодо iнших показникiв вiдповiдно до МСФЗ, МСА та законiв України 6.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до МСФЗ Нематерiальнi активи. На балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року облiковуються нематерiальнi активи по балансовiй вартостi в сумi 2 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї – 1 тис. грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, що вiдповiдає облiковiй полiтицi Товариства та МСФЗ. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Протягом 2013 року Товариство, вiдповiдно до вимог облiкової полiтики, вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у вартiсть придбаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. За 2013 рiк придбано i введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 799 тис. грн. Основнi засоби. У балансi Товариства, станом на 31 грудня 2013 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7244 тис. грн., сума зносу складає 4578 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть ? 2666 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 63 вiдсотки. Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 738 тис. грн.; Машини та обладнання – 16 тис. грн.; Транспортнi засоби – 1910 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн. Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по собiвартостi. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi у звiтностi Товариства правильно, згiдно з вимогами МСФЗ. У 2013 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Запаси. На балансi Товариства, станом на 31.12.2013 р., врахованi виробничi запаси на суму 67 тис. грн. Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв за 2013 рiк аудитори не отримали даних щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам облiкової полiтики та МСБО 2: запаси оцiнюють за меншою з двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї; собiвартiсть одиниць запасiв, якi не є взаємозамiнними, визначають шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi, собiвартiсть iнших запасiв визначають за формулою «перше надходження – перший видаток» (ФIФО). Товариство застосовує одну i ту саму формулу собiвартостi для всiх запасiв однакового характеру та використання. Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами того перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбулося часткове списання або збиток. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2013 року iснує у виглядi поточної. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 925 тис. грн., резерву сумнiвних боргiв не нараховано. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (авансовi внески з податку на прибуток) – 18 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 297 тис. грн. Облiк та розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ. Грошi та їх еквiваленти. Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться Товариством в цiлому згiдно з вимогами «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р., № 252 вiд 29.04.2009 р., № 573 вiд 22.12.2010 р., № 210 вiд 06.06.2013 р. Станом на 31.12.2013 року, у звiтi про фiнансовий стан, врахованi грошi та їх еквiваленти в сумi 103 тис. грн., в тому числi готiвка – 31 тис. грн., рахунки в банках – 72 тис. грн. Видача готiвки пiд звiт здiйснюється на цiлi, пов’язанi з господарськими витратами та витратами на вiдрядження. Операцiї по розрахунках з пiдзвiтними особами в цiлому здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства. До складу оборотних активiв Товариства, станом на 31.12.2013 р., також входять витрати майбутнiх перiодiв в сумi 13 тис. грн. На нашу думку, всi активи Товариства розкритi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ.
6.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до МСФЗ До складу довгострокових зобов’язань Товариства вiдносяться довгостроковi кредити банкiв, якi складають 382 тис. грн. Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги – 10 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 75 тис. грн., розрахунками зi страхування – 104 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 214 тис. грн., за розрахунками з учасниками – 13 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання становлять 36 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають 855 тис. грн., у тому числi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам – 108 тис. грн. Ми не отримали даних щодо недостовiрностi вiдображення зобов’язань у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства. Тому, на нашу думку, iнформацiя про зобов’язання розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ. 6.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до МСФЗ Власний капiтал Товариства, станом на 31.12.2013 р., представлено зареєстрованим (статутним) капiталом, додатковим та резервним капiталами, капiталом у дооцiнках та нерозподiленим прибутком. Зареєстрований (пайовий) капiтал. Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв», що є правонаступником всiх прав та обов’язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128. Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого статутного фонду ВАТ «Смiлянське АТП 17128» на дату його створення складав 257000,00 грн. (Двiстi п’ятдесят сiм тисяч гривень 00 копiйок) подiлений на 5140000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна та був сформований у процесi приватизацiї державного пiдприємства «Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128». Засновником ВАТ «Смiлянське АТП 17128» згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. Згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 2455-ПА вiд 30.08.2001 р. «Про завершення приватизацiї акцiонерного товариства», план розмiщення акцiй ВАТ «Смiлянське АТП 17128» вважається виконаним. Збiльшення чи зменшення статутного капiталу пiсля дати приватизацiї не проводилося. Всi акцiї Товариства були викупленi за грошовi кошти та майновi сертифiкати. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» є новим найменуванням i єдиним правонаступником усiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Зареєстрований (статутний) капiтал Товариства, станом на 31.12.2013 року, становить 257000,00 грн. з кiлькiстю простих iменних акцiй 5140000 штук. Розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає установчим документам. Державної частки у товариствi немає. Кiлькiсть акцiонерiв складає 235 осiб, в тому числi фiзичних осiб – 234, якi володiють 4770000 шт. простих iменних акцiй, що складає 92,8 % статутного капiталу та 1 юридична особа (ТОВ «Фортекс», 18000, м. Черкаси, вул. Iльїна, буд. 55), що володiє 370000 шт. простих iменних акцiй, що складає 7,2 % статутного капiталу Товариства. Власником, що володiє 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй є фiзична особа – Шпильовий Вiталiй Григорович, який володiє 989575 акцiями, що становить 19,25 % у статутному капiталi Товариства. Капiтал у дооцiнках. У статтi «Капiтал у дооцiнках» на кiнець звiтного перiоду вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 1011 тис. грн. Додатковий капiтал. Додатковий капiтал Товариства (на 01.01.2013 р.) складав 2050 тис. грн., до складу якого входили: сума iндексацiї балансової вартостi основних засобiв в розмiрi 1011 тис. грн. та прибутки минулих рокiв, що при розподiлi спрямовувались на поповнення обiгових коштiв (фонд розвитку виробництва) – 1039 тис. грн. У 2013 роцi суму iндексацiї основних засобiв було перенесено до складу капiталу у дооцiнках (1011 тис. грн.) внаслiдок чого додатковий капiтал Товариства, станом на 31.12.2013 р., складає 1039 тис. грн. Резервний капiтал. Статутом Товариства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % статутного фонду Товариства i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку Товариства. На початок звiтного року резервний капiтал Товариства складав 67 тис. грн. У 2013 роцi Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 23 квiтня 2013 року № 1/2013) прийнято рiшення направити загальну суму нерозподiленого прибутку у сумi 23 тис. грн. на формування резервного капiталу. Використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31.12.2013 р. сума резервного капiталу складає 90 тис. грн. Нерозподiлений прибуток. На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток в сумi 23 тис. грн. За результатами 2013 року Товариство отримало прибуток у розмiрi 5 тис. грн., прибуток 2012 року в сумi 12 тис. грн. та нерозподiленi прибутки минулих рокiв (11 тис. грн.) направлено на формування резервного капiталу Товариства (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2013 року № 1/2013). Станом на 31.12.2013 р. сума нерозподiленого прибутку складає 5 тис. грн. На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ. 6.4. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку. Чистий дохiд Товариства за звiтний перiод (2013 рiк) в сумi 12185 тис. грн. у звiтi про фiнансовi результати вiдображенi реальнi, класифiкованi та оцiненi вiдповiдно до вимог облiкової полiтики. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вiдповiдний перiод складає 11705 тис. грн. Валовий прибуток вiд основної дiяльностi становить 480 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи отриманi у сумi 710 тис. грн. Товариством понесено адмiнiстративнi витрати у розмiрi 897 тис. грн., витрати на збут – 30 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – 178 тис. грн. Облiк витрат Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства. В результатi операцiйної дiяльностi Товариством отримано прибуток в розмiрi 85 тис. грн. Фiнансовi витрати 2013 року складають 34 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування – прибуток в розмiрi 51 тис. грн. Податок на прибуток у 2013 роцi нараховано в розмiрi 46 тис. грн. Таким чином, чистий фiнансовий результат – отриманий прибуток у розмiрi 5 тис. грн., що сформований вiдповiдно до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку. На нашу думку, iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог облiкової полiтики та МСФЗ. 6.5. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». У ходi аудиторської перевiрки за 2013 рiк не виявлено дiй, що могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. 6.6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.11.2004 р. № 485 з метою дотримання вимог ст. 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2402 тис. грн. Заявлений статутний капiтал – 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 6.7. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Нами було виконано аудиторськi процедури з метою отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю товариства та iншою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». До складу документiв, якi мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть i аудиторський звiт щодо неї не входить iнша iнформацiя, яка може поставити пiд сумнiв достовiрнiсть цiєї фiнансової звiтностi та аудиторський звiт. На нашу думку, суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю немає. 6.8. Виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою. Статутом Товариства визначено, що Наглядова рада у випадках, передбачених законом, приймає рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; надає згоду на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за фiнансовими або iншими зобов’язаннями третiх осiб; застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об’єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, крiм правочинiв щодо передання (здачi) в оренду (найм) такого майна дочiрнiм пiдприємствам Товариства, якi Директор Товариства вправi вчиняти самостiйно (без будь-яких погоджень); щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином перевищує суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, крiм правочинiв щодо отримання в оренду (найм) такого майна вiд дочiрнiх пiдприємств Товариства, якi Директор Товариства вправi вчиняти самостiйно (без будь-яких погоджень; позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 %, але менша нiж 50 % вартостi активiв Товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, приймається бiльш як 50 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Ми виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог ст. 70 Закону України «Про акцiонернi Товариства». Вартiсть активiв, станом на 31.12.2013 року складає 4091 тис. грн. Товариство у 2013 роцi мало виконання значного правочину. Так, 29 травня 2013 року Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення отримати кредит в АБ «Укргазбанк» в сумi 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень, строком на 36 мiсяцiв на придбання 1-го автобуса марки ПАЗ-4234 та 1-го автобуса марки ПАЗ-32054-07, 2013 року випуску (Протокол № 5 вiд 29.05.2013 року). В якостi забезпечення передано автобус марки ПАЗ-4234 та автобус марки ПАЗ-32054-07, 2013 року випуску, що були придбаннi за кредитнi кошти в заставу АБ «Укргазбанк». 25 червня 2013 року було укладено кредитний договiр № 11/СМП/13/145 для придбання двох автобусiв ПАЗ, 2013 року випуску на строк кредитування по 24 червня 2016 року. Повернення кредиту має бути здiйснене у строки (термiни) та у сумi, якi зазначенi в графiку погашення кредиту (Додаток № 1 до Кредитного договору). Станом на 31 грудня 2013 року повернуто кредиту в сумi 118 тис. грн., заборгованiсть по кредиту складає 382 тис. грн. Простроченої заборгованостi немає. На нашу думку, на пiдставi наданих для аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
6.9. Стан корпоративного управлiння (стан внутрiшнього аудиту) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Також можуть утворюватися комiтети з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики товариства. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту), що призначаються наглядовою радою i є пiдпорядкованими та пiдзвiтними безпосередньо члену наглядової ради – головi комiтету з питань аудиту. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв повинен встановлюватись статутом або положенням про наглядову раду товариства. Статутом Товариства передбачено, що управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють Загальнi збори Товариства, Наглядова рада, Директор (Виконавчий орган Товариства) та Ревiзiйна комiсiя. Змiни у складi органiв Товариства та їх компетенцiї затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змiн до Статуту Товариства. Посадовими особами органiв Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї, якi дiють в iнтересах Товариства, дотримуються вимог законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства. Загальнi збори є вищим органом Товариства та можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) а також обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi введення такої посади). Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган), який пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Виконавши процедури з метою дослiдження стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» нами виявлено, що Наглядовою радою Товариства не створено комiтету з питань аудиту чи iнформацiйної полiтики Товариства, рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) Наглядовою радою не приймалось. Статутом Товариства не встановлено порядку утворення i дiяльностi таких комiтетiв. На нашу думку, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки чинним законодавством не передбачено обов’язковiсть створення служби внутрiшнього аудиту i статутом Товариства не встановлено порядку утворення та дiяльностi комiтету з питань аудиту, для забезпечення дiяльностi якого повинна бути створена служба внутрiшнього аудиту. 6.10. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть виникнути внаслiдок або шахрайства або помилки, вiдмiннiсть мiж якими полягає в навмисностi або ненавмисностi основної дiї, що призводить до викривлення фiнансової звiтностi. Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання й виявлення шахрайства покладається на тих, кого надiлено найвищими повноваженнями i на управлiнський персонал Товариства. Нашою вiдповiдальнiстю є отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi були не виявленi при належно спланованому аудитi та виконаному вiдповiдно до МСА. Нами було виконано аудиторськi процедури щодо iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки на рiвнi фiнансових звiтiв i тверджень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», у такий спосiб забезпечивши основу для розробки i впровадження дiй у вiдповiдь на оцiненi ризики суттєвого викривлення. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку можуть мати iнформацiю, що ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми обговорювали з управлiнським персоналом чи були виявленi доречнi для цiлей фiнансової звiтностi бiзнес-ризики та в який спосiб їх було розглянуто. Вiдсутнiсть задокументованого процесу оцiнки ризикiв за таких обставин є прийнятною, проте це є суттєвим недолiком внутрiшнього контролю. Товариством повiдомлено про наявнiсть операцiй з пов’язаними сторонами, хоча вони не є суттєвими, та про те, що випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могли спричинити негативний вплив на пiдприємство немає. Нами також проведенi аналiтичнi процедури: спостереження та перевiрка. Ми отримали розумiння доречностi галузевих, регуляторних та iнших зовнiшнiх чинникiв, включаючи застосовну концептуальну основу фiнансової звiтностi; розумiння характеру суб’єкта господарювання, вибiр i застосування ним облiкової полiтики; цiлi та стратегiї суб’єкта господарювання i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, що можуть призвести до ризикiв суттєвого викривлення; оцiнки та огляду фiнансових результатiв та внутрiшнього контролю, доречного для аудиту. У своїй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками включає такi складовi: управлiння ризиками; загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; джерела та механiзми контролю за ризиками; аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює голова правлiння Товариства. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. 7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи: Приватне аудиторське пiдприємство «ЛВВ-Аудит»; Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0896 вiд 26.01.2001 року., чинне до 04.11.2015 року; Мiсцезнаходження юридичної особи: 18015, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна, буд. 105/269, оф. 571; Телефон (факс) юридичної особи: (0472)360458, факс 375989. 8. Дата i номер договору на проведення аудиту Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128» за 2013 рiк, станом на 31 грудня 2013 року проведено вiдповiдно до договору № 16 вiд 12 березня 2014 року мiж ПАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» та ПАП «ЛВВ-Аудит», яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв. 9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Аудит проведено в перiод з 12 по 31 березня 2014 року. Директор ПАП «ЛВВ-Аудит» Г.В. Романкова Аудитор: Р.А. Чичкало 31 березня 2014 року