ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 382 X X
у тому числі:
Кредити банку ПАТ АБ"Укргазбанк"25.06.20133821924.06.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 75 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1232 X X
Усього зобов'язань X 1689 X X
Опис Товариство кредитiв не має.Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.Фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi права вiдсутнi. До складу довгострокових зобов’язань Товариства вiдносяться довгостроковi кредити банкiв, якi складають 382 тис. грн. Поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги – 10 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 75 тис. грн., розрахунками зi страхування – 104 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 214 тис. грн., за розрахунками з учасниками – 13 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання становлять 36 тис. грн. Поточнi забезпечення Товариства на кiнець звiтного перiоду складають 855 тис. грн., у тому числi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам – 108 тис. грн.