ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2414 2687 0 0 2414 2687
будівлі та споруди 783 759 0 0 783 759
машини та обладнання 13 16 0 0 13 16
транспортні засоби 1615 1910 0 0 1615 1910
інші 3 2 0 0 3 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2414 2687 0 0 2414 2687
Опис . Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.Обмежень на використання майна у пiдприємства немає. станом на 31 грудня 2013 року, основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 7244 тис. грн., сума зносу складає 4578 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть ? 2666 тис. грн.
Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 63 вiдсотки. Балансову вартiсть основних засобiв Товариства складають такi групи:Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 738 тис. грн.;Машини та обладнання – 16 тис. грн.;Транспортнi засоби – 1910 тис. грн.;Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2 тис. грн. Основнi засоби Товариства всi власнi. Товариство має оформленi у заставу основнi засоби на суму 591 тис. грн. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по собiвартостi. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi у звiтностi Товариства правильно, згiдно з вимогами МСФЗ.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2402 2418
Статутний капітал (тис.грн.) 257 257
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 257 257
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2402.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(257.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.