ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436
Територія   за КОАТУУ 7110500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.31 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12770 12506
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 1261 1537
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 1 16
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (8468) (8491)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (2735) (2794)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (310) (365)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (70) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1336) (1377)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (610) (588)
Цільових внесків 140 (109) (95)
Інші витрачання 145 (75) (83)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 320 266
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 320 266
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 5
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (254) (289)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -254 -284
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -254 -284
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (4)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -4
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -4
Чистий рух коштів за звітний період 400 66 -22
Залишок коштів на початок року 410 36 58
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 102 36

Примітки: ООблiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться товариством в цiлому згiдно з вимогами "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р., № 252 вiд 29.04.2009 р. та № 573 вiд 22.12.2010 р. Станом на 31.12.2012 року на балансi врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 102 тис. грн., у тому числi в касi товариства - 48 тис. грн. Використання розрахункових рахункiв здiйснюється товариством згiдно з дiючим законодавством України. Видача готiвки пiд звiт здiйснюється на цiлi, пов'язанi з господарськими витратами та витратами на вiдрядження. Операцiї по розрахунках з пiдзвiтними особами в цiлому здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства.


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна