ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 1. Товариство та його дiяльнiсть Публiчне акцiонерне товариство "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" а також iнших нормативно-правових актiв України. Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв", що є правонаступником всiх прав та обов'язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128. Засновником ВАТ "Смiлянське АТП 17128" згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. Публiчне акцiонерне товариство "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" є новим найменуванням i єдиним правонаступником усiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Основною метою дiяльностi товариства є отримання прибутку, його використання та розподiл в iнтересах акцiонерiв товариства; створення висококонкурентного бiзнесу з використанням найкращих пiдходiв та методiв управлiння; формування ефективної команди та надiйного мiсця роботи для працiвникiв товариства; збiльшення ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi. Основними видами дiяльностi товариства є: пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення; технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; постачання iнших готових страв; iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.; оптова торгiвля вiдходами та брухтом; надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Дочiрнiх пiдприємств товариство не має. Юридична адреса Товариства: 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В. Гордiєнка, буд. 108. Станом на 31 грудня 2012 р. у Публiчному акцiонерному товариствi "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" працювало 159 чоловiки (на 31 грудня 2011 року - 165 чол.). 2. Умови, в яких працює Товариство В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для розвитку ринкової економiки, включаючи змiну показникiв iндексу iнфляцiї (за 2012 рiк - 99,8 %, за 2011 рiк - 104,6 %) i високi вiдсотковi ставки. Глобальна фiнансова криза зробила вiдчутний вплив на економiку країни. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України значно погiршилася з середини 2008 року. Починаючи з 2011 року, в Українi спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання, яке супроводжувалося поступовим зростанням доходiв населення, зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, а також зростанням лiквiдностi банкiвського сектора. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво визначило резерви на знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї i прогнозiв станом на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до вимог застосованих стандартiв бухгалтерського облiку. Керiвництво також не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку країни, а також те, який вплив (при наявностi такого) вони можуть чинити на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, що склалася, воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства. 3. Основнi положення облiкової полiтики Основа пiдготовки iнформацiї. Публiчне акцiонерне товариство "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4. Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою Товариства.

Основнi засоби. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, яке очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами: група 3 - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5 - транспортнi засоби; група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання, а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено, включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення. Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по такiй категорiї оцiнки як дебiторська заборгованiсть, яка включає фiнансову дебiторську заборгованiсть, що виникає, коли Товариство надає послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною дiяльнiстю. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат. Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж. Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Запаси. Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнах їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов'язання - за сумою погашення. Передоплата. Передоплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, коли товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли передоплата вiдноситься до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплата за придбання активiв переноситься на балансову вартiсть активу, коли ймовiрно надходження майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Iнша передоплата списується на фiнансовий результат при отриманнi товарiв i послуг, до яких вiдноситься передоплата. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та грошовi кошти в дорозi. Витрати майбутнiх перiодiв. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдноситься вартiсть пiдписки перiодичних видань. Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов'язання платника податкiв за ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i показується окремо як актив i зобов'язання з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов'язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї. Надалi позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Передоплати отриманi. Передоплати отриманi визнаються по первiсно отриманих сумах. Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною. Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв i послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати за позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу. Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство платить передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати по мiрi його здiйснення. Змiни у форматi представлення iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi.

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показаних у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансових звiтах i оцiнки, якi можуть призвести до значних коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають знецiнення iнвестицiй в iнструменти капiталу. Товариство визначає, що iнвестицiї знецiнилися, якщо є значне або тривале зниження їхньої справедливої вартостi до рiвня, нижче початкової вартостi. Для визначення того, що саме є значним або тривалим, потрiбнi професiйнi судження. Формуючи такi професiйнi судження, Товариство, серед iнших факторiв, оцiнює коливання цiни акцiй i лiквiднiсть на українських ринках. Крiм того, свiдченням знецiнення є змiни технологiй або погiршення фiнансового стану, показникiв галузi, зменшення грошових потокiв вiд операцiйної та фiнансової дiяльностi. Оцiнка доходiв. Виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг включає вартiсть затрат, на їх придбання, виготовлення та реалiзацiю в тому перiодi в якому визнаються доходи. Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає своє тлумачення доречним i об'рунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи його не оскаржать. 2 грудня 2010 був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно з яким бiльшiсть змiн набули чинностi 1 сiчня 2011 року. Основнi змiни передбачають зниження ставки податку на прибуток пiдприємств з 25% до 16% в кiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв, зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 з 20% до 17%, змiна порядку визначення податкової бази з ПДВ та застосування податку на прибуток пiдприємств. Крiм того, з 1 квiтня 2011 року змiнилася податкова база основних засобiв з метою усунення iснуючих вiдмiнностей мiж податковим та бухгалтерським облiком. Товариство вiдобразило вплив змiн у податковому законодавствi в фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк. Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти при виникненнi облiковуються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства передбачає вiдображення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов'язаними сторонами у складi фiнансового результату. Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних операцiй мiж непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної процентної ставки. 5. Основнi засоби На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6657 тис. грн., сума зносу складає 4243 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2414 тис. грн. Балансову вартiсть основних засобiв ПАТ "Смiлянське АТП 17128" станом на 31 грудня 2012 року складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 783 тис. грн.; Машини та обладнання - 13 тис. грн.; Транспортнi засоби - 1615 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 254 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 245 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 62 тис. грн. Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами облiкової полiтики товариства. У 2012 роцi товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. У складi основних засобiв вiдбулися наступнi змiни: В тис. грн. Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього Залишок на 1 сiчня 2011 року Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 508 184 4 402 97 43 6 234 Накопичений знос 678 158 2 612 97 43 3 588 Надiйшло за рiк 5 280 4 289 Вибуло за рiк: Первiсна (переоцiнена) вартiсть 58 58 Накопичений знос 56 56 Нараховано амортизацiї за рiк 23 9 318 4 354 Залишок на 1 сiчня 2012 року Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 508 189 4 624 97 47 6 465 Накопичений знос 701 167 2 874 97 47 3 886 Надiйшло за рiк 245 9 254 Вибуло за рiк: Первiсна (переоцiнена) вартiсть 5 48 1 8 62 Накопичений знос 5 47 1 8 61 Нараховано амортизацiї за рiк 24 5 379 1 9 418 Перенесено iз групи в групу: Первiсна (переоцiнена) вартiсть 16 -16 Накопичений знос 20 -20 Залишок на 31 грудня 2012 року Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 508 200 4 821 80 48 6 657 Накопичений знос 725 187 3 206 77 48 4 243 У 2012 роцi Товариство не залучало незалежних експертiв для оцiнки справедливої вартостi основних засобiв. Справедлива вартiсть визначалася на пiдставi амортизованої вартостi замiщення у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв оцiнки. За 2012 рiк не було знецiнення основних засобiв, що не приймають участi у виробництвi i не приносять доходу. 6. Товарно-матерiальнi запаси Станом на 31 грудня 2012 року товарно-матерiальнi запаси облiковувались у такому складi: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Сировина i матерiали 6 7 Паливно-мастильнi матерiали 31 24 Запаснi частини 25 43 МШП 4 - Товари 8 10 Всього товарно-матерiальних запасiв 74 84 Протягом 2012 року оцiнка запасiв в облiку товариства здiйснювалася за первiсною вартiстю придбання, що вiдповiдає справедливiй вартостi, визначенiй Мiжнародними стандартами. Облiк надходжень, використання та реалiзацiї запасiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться товариством в цiлому вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. 7. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2012 року iснує у виглядi поточної: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 227 89 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 291 298 По строках давностi дебiторська заборгованiсть характеризується наступним чином: всього поточна заборгованiсть по основнiй дiяльностi (не знецiнена) станом на 31 грудня 2012 року складає 227 тис. грн. (до 12 мiсяцiв); iнша поточна заборгованiсть (не знецiнена) - 291 тис. грн. (до 12 мiсяцiв). Станом на 31 грудня 2012 року вся дебiторська заборгованiсть облiковується в гривнях, тобто в нацiональнiй валютi. 8. Грошовi кошти та їх еквiваленти Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнiй валютi ведеться товариством в цiлому згiдно з вимогами "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р., № 252 вiд 29.04.2009 р. та № 573 вiд 22.12.2010 р. У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Каса 48 24 Поточний рахунок у банку 14 10 Грошовi кошти в дорозi 40 2 Разом 102 36 Станом на 31 грудня 2012 року у звiтi про фiнансовий стан (балансi) врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 102 тис. грн. Всi грошовi кошти не знецiненi. Заборони на використання коштiв немає. 9. Акцiонерний капiтал Капiтал товариства станом на 31 грудня 2012 р. представлено акцiонерним капiталом, резервним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. Стосовно розкриття iнформацiї про капiтал можна зробити такi висновки: Станом на 31.12.2012 року розмiр акцiонерного капiталу складає 257 тис. грн., подiлений на 5140000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. за кожну. 10. Iнший додатковий капiтал На початок звiтного перiоду (на 01.01.2012 р.) сума iншого додаткового капiталу становила 2071 тис. грн. До її складу увiйшли: сума iндексацiї балансової вартостi основних засобiв, яка проводилася станом на 01.04.1996 р.; чистий прибуток вiдправлений на поповнення обiгових коштiв. Протягом 2012 року змiни у складi iншого додаткового капiталу не проводились. Станом на 31 грудня 2012 року розмiр iншого додаткового капiталу складає 2071 тис. грн. 11. Резервний капiтал На початок 2012 року у товариства був залишок резервного капiталу в розмiрi 67 тис. грн. Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % статутного капiталу товариства i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства. Протягом 2012 року товариство не здiйснювало вiдрахування до резервного капiталу. Використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31 грудня 2012 року сума резервного капiталу складає 67 тис. грн. 12. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) На початок звiтного перiоду товариство мало нерозподiлений прибуток у розмiрi 11 тис. грн. Протягом 2012 року товариство отримало прибуток у розмiрi 12 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної). У 2012 роцi товариство на пiдставi рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв спрямувало прибуток у сумi 11 тис. грн. (вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi) на збiльшення нерозподiленого прибутку товариства. Тому, на дату складання балансу (на 31.12.2012 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 23 тис. грн. 13. Забезпечення та резерви Станом на 31.12.2012 р. у Товариства облiковуються лише поточнi зобов'язання. На початок 2012 року Товариством було створено забезпечення виплат персоналу в сумi 216 тис. грн. У 2012 роцi використано забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi 58 тис. грн., нарахування резерву у звiтному роцi не здiйснювалося. Залишок на кiнець року (31.12.2012 р.) складає 158 тис. грн. Забезпечення та резерви Товариства у 2012 роцi наведенi нижче: Види забезпечень i резервiв Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк, нараховано (створено) Використано у звiтному роцi Залишок на кiнець року Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 216 - 58 158 Разом 216 - 58 158 Забезпечення та резерви Товариства у 2011 роцi: Види забезпечень i резервiв Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк, нараховано (створено) Використано у звiтному роцi Залишок на кiнець року Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 217 127 128 216 Разом 217 127 128 216

14. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2012 року кредиторська заборгованiсть товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть були такими: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Поточна кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 20 8 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 93 67 зi страхування 108 110 з оплати працi до виплати 221 223 з учасниками 13 13 Iнша кредиторська заборгованiсть 12 18 ВСЬОГО фiнансова та не фiнансова заборгованостi 467 439 Кредиторська заборгованiсть товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображенi в нацiональнiй валютi по справедливiй вартостi i майбутнiх недисконтованих грошових потоках. 16. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентiв: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Поточний податок на прибуток 66 54 Вiдстроченi податковi зобов'язання: - 106 на початок звiтного року на кiнець звiтного року - - Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 66 54 у тому числi: 66 54 поточний податок на прибуток Вiдображено у складi власного капiталу, у тому числi: збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань - -106 2 грудня 2010 був прийнятий новий Податковий кодекс України, який набрав чинностi 1 сiчня 2011 року. У 2012 роцi податок на прибуток пiдприємств в Українi стягувався на суму оподатковуваного доходу за вирахуванням витрат, що зменшують оподатковуваний базу, за ставкою 21 %. Вiдповiдно до положень нового Податкового кодексу ставки податку на прибуток пiдприємств буде знижено з 25 % до 16 % в кiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються за ставками податку на прибуток, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде реалiзований актив або здiйснено розрахунок за зобов'язанням, вiдповiдно до податкових ставок, передбаченими новим Податковим кодексом. 16. Доходи та витрати Доходи та витрати Товариства у 2012 та 2011 роках були такими: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Доходи Витрати Доходи Витрати А. Iншi операцiйнi доходи i витрати Операцiйна оренда активiв 31 - 6 - Iншi операцiйнi доходи i витрати 1625 201 1769 150 Г. Iншi доходи i витрати Iншi доходи i витрати - - 52 - 17. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2418 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. 18. Управлiння фiнансовими ризиками В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв), кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для дiяльностi з розподiлу та постачання електроенергiї. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом послужить причиною понесення фiнансових збиткiв iншою стороною внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає пiд час кредитних та iнших операцiй Товариства з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, фiнансовими iнструментами та депозитами в банках, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов'язання за операцiями. Керiвництво регулярно контролює термiни дебiторської заборгованостi. У керiвництва немає формальної кредитної полiтики у вiдношеннi рiзних клiєнтiв, i рiвень кредитного ризику затверджується i контролюється в оперативному режимi окремо по всiх значних клiєнтах. Ринковий ризик. Товариство схильне до ринкових ризикiв. Керiвництво встановлює прийнятний рiвень ризику, який постiйно вiдстежується. Проте використання такого пiдходу не виключає збиткiв понад установлений рiвень в разi значних ринкових змiн. Цiновий ризик. Рiвень ризику змiни цiн на послуги, якому пiддається Товариство, обмежений, тому що цiни на послуги Товариства погоджуються з мiсцевою владою. 19. Управлiння капiталом Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Як i iншi компанiї, що працюють у тiй же галузi, Товариство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позики банкiв, показанi в балансi) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює власному капiталу, показаному в балансi. У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Загальна сума позикових коштiв - - Грошовi кошти та їх еквiваленти 102 36 Чиста сума зобов'язань - - Всього капiталу 2 418 2 406 Товариством ще не визначено оптимальне для себе спiввiдношення власних i позикових коштiв. Нi у 2012 нi у 2011 роках спiввiдношення зобов'язань та капiталу розрахувати немає змоги, так як позикових коштiв товариство не має. 20. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. Товариство розраховувало справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi суб'єктивнi судження. В Українi все ще спостерiгаються деякi явища, притаманнi ринку, що розвивається, а економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу по вимушено низькiй цiнi, не будучи, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовувало всю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, вiдображенi за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх поточнiй справедливiй вартостi. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.