ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" за ЄДРПОУ 03115436
Територія   за КОАТУУ 7110500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.31 
Середня кількість працівників 159    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 20700 Черкаська область Смiлянський Смiла В.Гордiєнко, 108
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 3 3
первісна вартість 011 3 3
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2579 2414
первісна вартість 031 6465 6657
знос 032 3886 4243
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2582 2417
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 74 66
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 10 8
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 89 227
первісна вартість 161 89 227
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 21 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 298 291
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 36 102
у тому числі в касі 231 24 48
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 528 694
III. Витрати майбутніх періодів 270 31 5
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 3141 3116


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 257 257
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 2071 2071
Резервний капітал 340 67 67
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11 23
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2406 2418
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 216 158
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 80 73
Усього за розділом II 430 296 231
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 8 20
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 67 93
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 110 108
з оплати праці 580 223 221
з учасниками 590 13 13
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 18 12
Усього за розділом IV 620 439 467
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3141 3116
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6657 тис. грн., сума зносу складає 4243 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2414 тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 254 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 245 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 62 тис. грн. На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй вартостi в сумi 3 тис. грн., амортизацiя на нематерiальнi активи не нараховувалась, балансова (залишкова) вартiсть також складає 3 тис. грн. За 2012 рiк придбано (виготовлено) та введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 254 тис. грн. На кiнець року капiтальних iнвестицiй у балансi товариства немає. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 227 тис. грн., резерву сумнiвних боргiв товариством не нараховано. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 291 тис. грн. На звiтну дату у складi поточних зобов'язань вiдображенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 20 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 93 тис. грн., зi страхування - 108 тис. грн., з оплати працi - 221 тис. грн., з учасниками - 13 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 12 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Даценко Петро Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Скирчук Наталiя Вiкторiвна