ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 05.04.2012
Кворум зборів** 68.73
Опис Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Про розгляд заяви колишнього працiвника Товариства Коротича М.О. щодо порядку покриття заборгованостi перед Товариством. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Шафороста Миколу Iвановича Секретарем зборiв - Попович Наталiя Михайлiвна 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї -Кумановська Людмила Казимирiвна Член лiчильної комiсiї - Шпильовий Володимир Григорович Член лiчильної комiсiї - Онiсенко Зiнаїда Олександрiвна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Результати голосування - 100 % - "за". 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: "Звiт Директора ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити" Результати голосування - 100 % - "за". 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення: "Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк прийняти до вiдома". Результати голосування - 100 % - "за". 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення: "Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, а також баланс ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" станом на 31.12.2011 року затвердити". Результати голосування - 100 % - "за". 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Про розгляд заяви колишнього працiвника Товариства Коротича М.О. щодо порядку покриття заборгованостi перед Товариством. Прийняте рiшення: "Прибуток ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 11,0 тис. грн направити на збiльшення нерозподiленого прибутку Товариства". Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення "Задовiльнити заяву пенсiонера пiдприємства Коротича М.О. та вiднести його заборгованiсть перед Товариством у сумi 80795,90грн. (вiдповiдно до рiшення судiв) внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, яку вiн скоїв 02 квiтня 2009 року на збитки ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128". Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення "Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 2,0 (два) млн.грн., якi будуть пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов'язанi з виконанням контрактних зобов'язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення". Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв. 7. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Прийняте рiшення "1). Змiнити тип Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"; 2). Директору Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 100 % - "за". 8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. Прийняте рiшення "1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов'язанi з: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI; - iз змiною найменування Товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"; 2. Делегувати головi зборiв Шафоросту Миколi Iвановичу право пiдпису Статуту ПАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128" в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2012р. 3. Доручити Директору ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2012р.". Пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв в ходi зборiв не надiйшло. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 05.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло.