ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 20700
3.1.5. Область, район Черкаська область, Смiлянський
3.1.6. Населений пункт Смiла
3.1.7. Вулиця, будинок В.Гордiєнко, 108

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ № 658529
3.2.2. Дата державної реєстрації 14.11.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Смiлянської мiської ради Черкаської областi Державний реєстратор Конча I.О.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 257000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 257000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя Черкаське ОУ АТ "Ощадбанк" м. Черкаси
3.3.2. МФО банку 354507
3.3.3. Поточний рахунок 26002980431081
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
49.31  ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ 
49.39  IНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. I. У. 
56.29  ПОСТАЧАННЯ IНШИХ ГОТОВИХ СТРАВ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортомсерiя АД № 03380524.04.2012Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортiСтрок дiї лiцензiї необмежений
Опис:
Акцiонерне товариство прогнозiв щодо продовження виданої лiцензiї не має.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Асоцiацiя "Черкасиоблавтотранс"м.Черкаси, б-р Шевченка, 389
Метою дiяльностi Асоцiацiї є координаця та об'єднання зусиль учасникiв на хахист економiчних, виробничо-технiчних та соцiальних iнтересiв. Основнi напрямки дiяльностi: 1. Представлення iнтересiв учасникiв в центральних та мiсцевих органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування; 2. Надання практичної допомоги членам Асоцiацiї питань перевезень васажирiв та вантажiв, встановлення дiлового спiвробiтництва, прямих зв'язкiв i створеннi спiльних пiдприємств з українськими та iноземними партнерами. 3. Захист iнтересiв членiв Асоцiацiї; 4. Професiйна пiдготовка та перепiдготовка спецiалiстiв, якi зайнятi в сферi пасажирських перевезень; 5. Iнформацiйне забезпечення членiв Асоцiацiї та консультацiйнi послуги на безоплатнiй основi; 6. Сприяння членам Асоцiацiї в питаннях матерiально- технiчного забезпечення, оновлення рухомого складу; 7. Спiвробiтництво з органами державної та мiсцевої влади в питаннях формування маршрутної мережi та органiзацiї перевезень пасажирiв легковими, маршрутними таксомоторами та автобусами; 8. Представництво професiйних iнтересiв автомобiльних перевiзникiв в мiжнародних органiзацiях; 9. Сприяння розвiтку автомобiльного спорту, надання допомоги спортивним клубам в проведеннi спортивних заходiв; 10. Розробка та внесення пропозицiй до Уряду України щодо вдосконалення нормативно-правової бази в сферi автомобiльних перевезень пасажирiв та вантажiв; 11. Сприяння в наданнi послуг в оформленнi документiв, якi необхiднi при здiйсненнi внутрiшних та мiжнародних перевезень пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом; 12. Соцiальний захист членiв Асоцiацiї; 13.Органiзацiя виставок, ярмарок та рекламно-iнформацiйних заходiв. Термiн участi емiтента 15 рокiв

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента