ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Директору ПАТ "Смілянське АТП 17128" Даценку Петру Івановичу Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів та може бути використаний акціонерами та керівництвом суб'єкта господарювання, фінансова звітність якого перевіряється. Основні відомості про емітента: повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Смілянське автотранспортне підприємство 17128"; скорочене найменування: ПАТ "Смілянське АТП 17128"; код за ЄДРПОУ: 03115436; місцезнаходження: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Гордієнка, 108; дата державної реєстрації: 14.11.1995 р. за № 10241200000000036 в Смілянській міськраді, внесено зміни до Статуту 30.09.1997 року; 11.05.2002 року; 29.08.2005 року; 16.08.2006 року; 15.08.2007 року; 14.08.2008 року; 18.05.2011 року та 10.04.2012 року зареєстровано в Смілянській міськраді за номером 10241050021000036; основні види діяльності за КВЕД-2010: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 56.29 Постачання інших готових страв; 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Ми, провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Смілянське автотранспортне підприємство 17128" за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, яка складає повний комплект фінансової звітності: Баланс станом на 31 грудня 2012 року; Звіт про фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року; Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року; Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року; Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Міжнародних стандартів фінансової звітності несе управлінський персонал. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 року № 1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096 та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Під час аудиторської перевірки бралися до уваги первинні документи, які свідчать про факти формування статутного капіталу та його сплату, аналітичний облік по всіх балансових рахунках, головна книга, вся бухгалтерська та податкова звітність, а також інша первинна документація бухгалтерського та податкового обліку, реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2012 року та інша інформація. У своїй роботі ми використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Повну інвентаризацію активів та зобов'язань, наявних на 01.11.2012 р. та 01.12.2012 р., проведено у відповідності до наказу № 103 від 31.10.2012 року. Метою проведення аудиту фінансової звітності є надання аудиторам можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах відповідає визначеній концептуальній основі фінансової звітності. Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, що вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності до принципів безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що у звітному періоді, протягом 2012 року, товариством не було допущено порушень в частині організації бухгалтерського обліку, загальну картину фінансового стану товариства не викривлено. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів станом на 01.11.2012 року, грошових коштів у касі та на рахунках підприємства, дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.12.2012 року, оскільки ці дати передували нашому призначенню здійснити аудит фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. Наш висновок формувався на підставі даних річної інвентаризації, проведеної товариством станом на 01.11.2012 р. та 01.12.2012 р., даних бухгалтерського обліку. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (надає достовірну та справедливу інформацію про) фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Розкриття інформації за видами активів Основні засоби На балансі товариства станом на 31 грудня 2012 року основні засоби враховані по первісній (переоціненій) вартості в сумі 6657 тис. грн., сума зносу складає 4243 тис. грн., балансова (залишкова) вартість 2414 тис. грн. Балансову вартість основних засобів ПАТ "Смілянське АТП 17128" станом на 31 грудня 2012 року складають такі групи: Будинки, споруди та передавальні пристрої - 783 тис. грн.; Машини та обладнання - 13 тис. грн.; Транспортні засоби - 1615 тис. грн.; Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3 тис. грн. За звітний період надійшло основних засобів на суму 254 тис. грн., в тому числі транспортні засоби на 245 тис. грн. Вибуло основних засобів по первісній вартості на 62 тис. грн. Товариство не має оформлених у заставу основних засобів. Оцінка основних засобів є достовірною і здійснюється по ціні придбання. Результати від операцій з надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття основних засобів, інвентаризації, ремонту, модернізації основних засобів відображені в обліку та звітності товариства правильно, згідно з вимогами облікової політики товариства. У 2012 році товариством застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації, що відповідає обраній обліковій політиці товариства. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. Нематеріальні активи На балансі товариства станом на 31 грудня 2012 року обліковуються нематеріальні активи по первісній вартості в сумі 3 тис. грн., амортизація на нематеріальні активи не нараховувалась, балансова (залишкова) вартість також складає 3 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції По статті "Незавершені капітальні інвестиції" протягом 2012 року товариство, відповідно до вимог облікової політики, відображало суму капітальних інвестицій, спрямованих на придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. За 2012 рік придбано (виготовлено) та введено в експлуатацію капіталовкладень в розмірі 254 тис. грн. На кінець року капітальних інвестицій у балансі товариства немає. Облік матеріальних цінностей Вибірковою перевіркою аналітичного обліку запасів за 2012 рік аудитори не отримали даних щодо невідповідності обліку запасів вимогам облікової політики. На балансі товариства станом на 31.12.2012 р. враховані запаси на суму: виробничі запаси 66 тис. грн., товари - 8 тис. грн. Протягом 2012 року оцінка запасів в обліку товариства здійснювалася за первісною вартістю, що визначається відповідно до вимог облікової політики. Облік дебіторської заборгованості Дебіторська заборгованість товариства станом на 31 грудня 2012 року існує у вигляді поточної. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 227 тис. грн., резерву сумнівних боргів товариством не нараховано. Інша поточна дебіторська заборгованість - 291 тис. грн. Стосовно розкриття інформації про дебіторську заборгованість аудитори висловлюють думку, що облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам облікової політики товариства. Облік касових операцій Облік операцій з готівкою в національні валюті ведеться товариством в цілому згідно з вимогами "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320, зі змінами внесеними згідно з Постановами НБУ № 277 від 10.08.2005 р., № 454 від 13.12.2006 р., № 252 від 29.04.2009 р. та № 573 від 22.12.2010 р. Станом на 31.12.2012 року на балансі враховані грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті на суму 102 тис. грн., у тому числі в касі товариства - 48 тис. грн. Використання розрахункових рахунків здійснюється товариством згідно з діючим законодавством України. Видача готівки під звіт здійснюється на цілі, пов'язані з господарськими витратами та витратами на відрядження. Операції по розрахунках з підзвітними особами в цілому здійснюється у відповідності до чинного законодавства. Витрати майбутніх періодів На балансі товариства станом на 31.12.2012 р. обліковуються витрати майбутніх періодів у сумі 5 тис. грн. Розкриття інформації про зобов'язання Станом на 31.12.2012 р. у товариства обліковуються поточні зобов'язання. Аудитори не отримали даних щодо недостовірності відображення зобов'язань у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Тому стосовно розкриття інформації щодо обліку зобов'язань аудитори висловлюють думку, що товариство здійснювало облік зобов'язань у відповідності до вимог облікової політики. На звітну дату у складі поточних зобов'язань відображені: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 20 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 93 тис. грн., зі страхування - 108 тис. грн., з оплати праці - 221 тис. грн., з учасниками - 13 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 12 тис. грн. Забезпечення майбутніх витрат і платежів Стосовно розкриття інформації щодо обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів аудитори висловлюють думку, що на дату складання балансу (31.12.2012 р.) у товариства існує резерв на виплату відпусток робітникам підприємства, формування та облік якого відбувається відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві у сумі 158 тис. грн. Цільове фінансування складає 73 тис. грн. Розкриття інформації про власний капітал Власний капітал товариства станом на 31.12.2012 р. представлено статутним капіталом, резервним капіталом, іншим додатковим капіталом та фінансовим результатом, що існує у вигляді нерозподіленого прибутку. Стосовно розкриття інформації про власний капітал можна зробити такі висновки: Статутний капітал Товариство засновано відповідно до наказу регіонального відділення Фонду Державного майна України по Черкаській області від 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного підприємства Смілянське АТП-17128 у відкрите акціонерне товариство, згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифікатів", що є правонаступником всіх прав та обов'язків державного підприємства Смілянське АТП-17128. Відповідно до установчих документів розмір заявленого статутного фонду ВАТ "Смілянське АТП 17128" на дату його створення складав 257000,00 грн. (Двісті п'ятдесят сім тисяч гривень 00 копійок) поділений на 5140000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна та був сформований у процесі приватизації державного підприємства "Смілянське автотранспортне підприємство 17128". Засновником ВАТ "Смілянське АТП 17128" згідно зі Статутом є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. Згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області № 2455-ПА від 30.08.2001 р. "Про завершення приватизації акціонерного товариства", план розміщення акцій ВАТ "Смілянське АТП 17128" вважається виконаним. Збільшення чи зменшення статутного капіталу після дати приватизації не проводилося. Всі акції товариства були викуплені за грошові кошти та майнові сертифікати. Публічне акціонерне товариство "Смілянське автотранспортне підприємство 17128" є новим найменуванням і єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Смілянське автотранспортне підприємство 17128" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Статутний капітал ПАТ "Смілянське АТП 17128" станом на 31.12.2012 року становить 257000,00 грн., розподілений на 5140000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. Кількість акціонерів - 235, із них фізичних осіб - 234, які володіють 4770000 штук акцій або 92,8 %, юридичних осіб - 1 (ТОВ "Фортекс", 18000 м. Черкаси, вул. Ільїна, 55), що володіє 370000 шт. акцій або 7,2 %. На дату видачі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) державної частки у товаристві немає. Розмір статутного капіталу товариства відповідає установчим документам. Інший додатковий капітал На початок звітного періоду (на 01.01.2012 р.) сума іншого додаткового капіталу становила 2071 тис. грн. До її складу увійшли: сума індексації балансової вартості основних засобів та сума переоцінки активів, яка проводилася станом на 01.04.1996 р.; чистий прибуток відправлений на поповнення обігових коштів. Протягом 2012 року товариство не зменшувало і не збільшувало додатковий капітал. Так, станом на 31.12.2012 р., розмір іншого додаткового капіталу за даними бухгалтерського обліку складає 2071 тис. грн. Резервний капітал На початок 2012 року у товариства був залишок резервного капіталу у розмірі 67 тис. грн. Статутом підприємства передбачається створювати резервний капітал у розмірі не менше 25 % статутного фонду товариства і формувати його шляхом щорічного відрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства. Протягом 2012 року товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду, використання резервного капіталу не проводилося. Станом на 31.12.2012 р. сума резервного капіталу складає 67 тис. грн. Аудитори висловлюють думку, що формування та використання резервного капіталу товариства відповідає вимогам Статуту та діючого законодавства. Фінансовий результат На початок звітного періоду товариство мало нерозподілений прибуток у розмірі 11 тис. грн. Протягом 2012 року товариство отримало прибуток у розмірі 12 тис. грн. від здійснення звичайної діяльності (операційної, інвестиційної). У 2012 році товариство на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів спрямувало прибуток у сумі 11 тис. грн. (від фінансово-господарської діяльності у 2011 році) на збільшення нерозподіленого прибутку товариства. Тому, на дату складання балансу (на 31.12.2012 р.) сума нерозподіленого прибутку дорівнює 23 тис. грн. Таким чином, аудитори висловлюють думку, що товариство формувало фінансовий результат у відповідності до діючого законодавства і на підставі даних бухгалтерського обліку. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 2418 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 257 тис. грн., неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає, тобто скоригована вартість статутного капіталу складає також 257 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 п. 3 Цивільного кодексу України. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. Чисті доходи товариства за звітний період (2012 рік) в сумі 11635 тис. грн. у звіті про фінансові результати відображені реальні, класифіковані та оцінені відповідно до вимог облікової політики. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний період складає 12007 тис. грн. Валовий збиток від основної діяльності становить 372 тис. грн. Інші операційні доходи отримані у сумі 1656 тис. грн. Товариством понесено адміністративні витрати у розмірі 963 тис. грн., витрати на збут - 42 тис. грн., інші операційні витрати - 201 тис. грн. Облік витрат Товариства в цілому відповідає вимогам законодавства. В результаті операційної діяльності товариством отримано прибуток в розмірі 78 тис. грн. Податок на прибуток у 2012 році нараховано в розмірі 66 тис. грн. Таким чином, фінансовий результат від звичайної діяльності - отриманий прибуток у розмірі 12 тис. грн., що сформований відповідно до діючого законодавства і на підставі даних бухгалтерського обліку. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") аудиторами не виявлено. Виконання значних правочинів. Власником, що володіє 10 і більше відсотків вартості активів товариства (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства") є Шпильовий Віталій Григорович, який володіє 989575 шт. акцій, що складає 19,25 % статутного капіталу. Стан корпоративного управління. Контроль за діяльністю товариства здійснює Наглядова Рада. Перевірку фінансово-господарської діяльності проводить Ревізійна комісія товариства. Служби внутрішнього аудиту Наглядовою Радою не створено. Стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") аудитори вважають, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Розкриття інформації про дії, що відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". У ході аудиторської перевірки за 2012 рік виявлено дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів: 05 квітня 2012 р. було проведено чергові Загальні збори акціонерів товариства (Протокол № 1/2012 від 05.04.2012 р.), порядок денний яких передбачав: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів. 2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. Про розгляд заяви колишнього працівника Товариства Коротича М.О. щодо порядку покриття заборгованості перед Товариством. 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 7. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". 8. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства. Протягом звітного періоду зміни до реєстру власників іменних цінних паперів не вносились. Інших подій, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у ході проведення аудиторської перевірки за 2012 рік не виявлено. Валюта балансу ПАТ "Смілянське АТП 17128" на 31.12.2012 року складає 3116 тис. грн. (табл. 1). Таблиця 1 Валюта балансу ПАТ "Смілянське АТП 17128" Показники Сума, тис. грн. на 31.12.2011 р. на 31.12.2012 р. В активі 1. Необоротні активи 2582 2417 2. Оборотні активи 528 694 3. Витрати майбутніх періодів 31 5 В пасиві 1. Власний капітал 2406 2418 2. Забезпечення наступних витрат і платежів 296 231 3. Довгострокові зобов'язання - - 4. Поточні зобов'язання 439 467 5. Доходи майбутніх періодів - - Аналіз показників фінансового стану 1. Аналіз ліквідності товариства Таблиця 2 Показники ліквідності ПАТ "Смілянське АТП 17128" за 2011 - 2012 роки № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 1.1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,08 0,22 >0,2 1.2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,20 1,49 >1,0 1.3 Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,01 1,33 0,6-0,8 1.4 Чистий оборотний капітал 89 227 >0 2. Аналіз платоспроможності товариства Таблиця 3 Показники платоспроможності ПАТ "Смілянське АТП 17128" за 2011 - 2012 роки № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 2.1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,77 0,78 >0,5 2.2 Коефіцієнт фінансування або покриття зобов'язань власним капіталом 0,31 0,29 <1 Продовження таблиці 3 Продовження таблиці 3 № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 2.3 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами 0,20 0,49 >0,1 2.4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,04 0,09 >0,1 3. Аналіз рентабельності товариства Таблиця 4 Показники рентабельності ПАТ "Смілянське АТП 17128" за 2011 - 2012 роки № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 3.1 Коефіцієнт рентабельності активів 0,003 0,004 >0 збільшення 3.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,005 0,005 >0 збільшення 3.3 Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,001 0,001 >0 збільшення 3.4 Коефіцієнт рентабельності продукції -0,124 -0,106 >0 збільшення Фінансовий стан товариства щодо його ліквідності та платоспроможності, за результатами 2012 року покращився, у порівнянні з минулим 2011 роком. Показники ліквідності свідчать про те, що товариство має достатньо ресурсів, які можуть бути використані ним для погашення своїх поточних зобов'язань (перед бюджетом, постачальниками, своїми працівниками). Платіжні можливості товариства щодо сплати поточних зобов'язань, за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, покращилися, про що свідчить коефіцієнт швидкої ліквідності. Збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про збільшення грошових коштів на рахунках товариства та збільшення частини боргів товариства, яка може бути сплачена негайно. Наявність чистого оборотного капіталу свідчить про спроможність товариства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. Показники платоспроможності 2012 року майже залишились на рівні показників 2011 року: коефіцієнт фінансової стійкості платоспроможності (автономії) свідчить про незначне збільшення питомої ваги власного капіталу у загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність; зменшилась залежність товариства від залучених засобів, що показує коефіцієнт структури капіталу (фінансування); збільшилась забезпеченість товариства власними оборотними засобами, внаслідок збільшення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, що для фінансування поточної діяльності використовується більша частина власного капіталу - збільшилась вкладена частина власного капіталу в оборотні засоби, капіталізована частина - зменшилась. Отже, товариство може безперервно функціонувати, розширяти виробництво, підвищувати продуктивність праці. Незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ "Смілянське АТП 17128" було проведено відповідно до договору № 25 від 25 березня 2013 року між ПАТ "Смілянське АТП 17128" та ПАП "ЛВВ-Аудит", яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Основні відомості про аудиторську фірму: повне найменування юридичної особи: Приватне аудиторське підприємство "ЛВВ-Аудит"; номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0896 від 26.01.2001 року., чинне до 04.11.2015 року; місцезнаходження юридичної особи: 18015, м. Черкаси, вул. Леніна/Благовісна, буд. 105/269, оф. 571; телефон (факс) юридичної особи: (0472)360458, факс 375989. Аудит проведено в період з 25 березня по 12 квітня 2013 року. Директор ПАП "ЛВВ-Аудит" Г.В. Романкова Аудитор: В.В. Левченко 12 квітня 2013 року