ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2579 2414 0 0 2579 2414
будівлі та споруди 807 783 0 0 807 783
машини та обладнання 22 13 0 0 22 13
транспортні засоби 1750 1615 0 0 1750 1615
інші 0 3 0 0 0 3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2579 2414 0 0 2579 2414
Опис На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6657 тис. грн., сума зносу складає 4243 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2414 тис. грн. Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв. Склад та структура основних засобiв ПАТ "Смiлянське АТП 17128" (по балансовiй вартостi) станом на 31 грудня 2012 року: будинки, споруди та передавальнi пристрої 783 тис. грн.; машини та обладнання 13 тис. грн.; транспортнi засоби 1615 тис. грн., тобто найбiльшу питому вагу в структурi основних засобiв займають транспортнi засоби 66,91 %. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання основних засобiв емiтента: основнi засоби використовуються в межах виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.Обмежень на використання майна у пiдприємства немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2418 2406
Статутний капітал (тис.грн.) 257 257
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 257 257
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2418.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(257.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.