ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Смiлянське автопiдприємство було створено на основi наказу мiнiстра автомобiльного транспорту УССР вiд 17 квiтня 1956 року. До 2 червня 1956 року автопарк свого транспорту не мав. Дiяла автостанцiя, яка мала в своєму розпорядженнi 11 автобусiв. Автостанцiя була пiдпорядкована Черкаському автобусному парку, а з 02.06.1956 року реорганiзована в Смiлянське АТП 17128. В 1957 роцi пiд пiдприємство була видiлена тариторiя, де iзнаходиться по теперiшний час автопiдприємство. ВАТ "Смiлянське АТП 17128" було створено згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 256-АТ вiд 05.10.1995 р. "Про приватизацiю майна державного пiдприємства "Смiлянське АТП 17128". Згiдно з цим наказом до статутного фонду ВАТ Смiлянське АТП 17128" було передане державне майно ДП "Смiлянське АТП 17128" вартiстю 257,0 тис. грн. вiдповiдно до Акту оцiнки вартостi, затвердженого наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi вiд 29.09.1995 року № 264-П. Засновником ВАТ "Смiлянське АТП 17128" згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. Згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 2455-ПА вiд 30.08.2001 р. "Про завершення приватизацiї акцiонерного товариства", план розмiщення акцiй ВАТ "Смiлянське АТП 17128" вважається виконаним. Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiджприємство 17128" вiд 05.04.2012 р. прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Смiлянське АТП 17128".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура пiдприємства має такий вигляд: поточною роботою управляє Правлiння, якому пiдпорядковуються такi пiдроздiли: - диспетчерська служба експлуатацiї; - вiддiл кадрiв; - технiчна служба; - служба безпеки руху; - бухгалтерiя; - планово-економiчний вiддiл.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Публiчне акцiонерне товариство "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4. Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою Товариства. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, яке очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами: група 3 - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5 - транспортнi засоби; група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання, а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено, включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по такiй категорiї оцiнки як дебiторська заборгованiсть, яка включає фiнансову дебiторську заборгованiсть, що виникає, коли Товариство надає послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною дiяльнiстю. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат. Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж. Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Запаси. Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнах їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов'язання - за сумою погашення. Передоплата. Передоплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, коли товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли передоплата вiдноситься до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплата за придбання активiв переноситься на балансову вартiсть активу, коли ймовiрно надходження майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Iнша передоплата списується на фiнансовий результат при отриманнi товарiв i послуг, до яких вiдноситься передоплата. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та грошовi кошти в дорозi. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдноситься вартiсть пiдписки перiодичних видань. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов'язання платника податкiв за ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i показується окремо як актив i зобов'язання з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов'язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї. Надалi позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Передоплати отриманi. Передоплати отриманi визнаються по первiсно отриманих сумах. Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною. Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв i послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати за позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу. Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство платить передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати по мiрi його здiйснення. Змiни у форматi представлення iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi.
Текст аудиторського висновку Директору ПАТ "Смiлянське АТП 17128" Даценку Петру Iвановичу Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв та може бути використаний акцiонерами та керiвництвом суб'єкта господарювання, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється. Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128"; скорочене найменування: ПАТ "Смiлянське АТП 17128"; код за ЄДРПОУ: 03115436; мiсцезнаходження: 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В. Гордiєнка, 108; дата державної реєстрацiї: 14.11.1995 р. за № 10241200000000036 в Смiлянськiй мiськрадi, внесено змiни до Статуту 30.09.1997 року; 11.05.2002 року; 29.08.2005 року; 16.08.2006 року; 15.08.2007 року; 14.08.2008 року; 18.05.2011 року та 10.04.2012 року зареєстровано в Смiлянськiй мiськрадi за номером 10241050021000036; основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення; 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; 56.29 Постачання iнших готових страв; 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.; 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Ми, провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, яка складає повний комплект фiнансової звiтностi: Баланс станом на 31 грудня 2012 року; Звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року; Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року; Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року; Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складено з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 року № 1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096 та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Пiд час аудиторської перевiрки бралися до уваги первиннi документи, якi свiдчать про факти формування статутного капiталу та його сплату, аналiтичний облiк по всiх балансових рахунках, головна книга, вся бухгалтерська та податкова звiтнiсть, а також iнша первинна документацiя бухгалтерського та податкового облiку, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2012 року та iнша iнформацiя. У своїй роботi ми використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Повну iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, наявних на 01.11.2012 р. та 01.12.2012 р., проведено у вiдповiдностi до наказу № 103 вiд 31.10.2012 року. Метою проведення аудиту фiнансової звiтностi є надання аудиторам можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що у звiтному перiодi, протягом 2012 року, товариством не було допущено порушень в частинi органiзацiї бухгалтерського облiку, загальну картину фiнансового стану товариства не викривлено. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та запасiв станом на 01.11.2012 року, грошових коштiв у касi та на рахунках пiдприємства, дебiторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.12.2012 року, оскiльки цi дати передували нашому призначенню здiйснити аудит фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Наш висновок формувався на пiдставi даних рiчної iнвентаризацiї, проведеної товариством станом на 01.11.2012 р. та 01.12.2012 р., даних бухгалтерського облiку. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть товариства вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах (надає достовiрну та справедливу iнформацiю про) фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Розкриття iнформацiї за видами активiв Основнi засоби На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6657 тис. грн., сума зносу складає 4243 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2414 тис. грн. Балансову вартiсть основних засобiв ПАТ "Смiлянське АТП 17128" станом на 31 грудня 2012 року складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 783 тис. грн.; Машини та обладнання - 13 тис. грн.; Транспортнi засоби - 1615 тис. грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 254 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 245 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 62 тис. грн. Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами облiкової полiтики товариства. У 2012 роцi товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Нематерiальнi активи На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй вартостi в сумi 3 тис. грн., амортизацiя на нематерiальнi активи не нараховувалась, балансова (залишкова) вартiсть також складає 3 тис. грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї По статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" протягом 2012 року товариство, вiдповiдно до вимог облiкової полiтики, вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, спрямованих на придбання (виготовлення) основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. За 2012 рiк придбано (виготовлено) та введено в експлуатацiю капiталовкладень в розмiрi 254 тис. грн. На кiнець року капiтальних iнвестицiй у балансi товариства немає. Облiк матерiальних цiнностей Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв за 2012 рiк аудитори не отримали даних щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам облiкової полiтики. На балансi товариства станом на 31.12.2012 р. врахованi запаси на суму: виробничi запаси 66 тис. грн., товари - 8 тис. грн. Протягом 2012 року оцiнка запасiв в облiку товариства здiйснювалася за первiсною вартiстю, що визначається вiдповiдно до вимог облiкової полiтики. Облiк дебiторської заборгованостi Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2012 року iснує у виглядi поточної. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 227 тис. грн., резерву сумнiвних боргiв товариством не нараховано. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 291 тис. грн. Стосовно розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть аудитори висловлюють думку, що облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам облiкової полiтики товариства. Облiк касових операцiй Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться товариством в цiлому згiдно з вимогами "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р., № 252 вiд 29.04.2009 р. та № 573 вiд 22.12.2010 р. Станом на 31.12.2012 року на балансi врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 102 тис. грн., у тому числi в касi товариства - 48 тис. грн. Використання розрахункових рахункiв здiйснюється товариством згiдно з дiючим законодавством України. Видача готiвки пiд звiт здiйснюється на цiлi, пов'язанi з господарськими витратами та витратами на вiдрядження. Операцiї по розрахунках з пiдзвiтними особами в цiлому здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства. Витрати майбутнiх перiодiв На балансi товариства станом на 31.12.2012 р. облiковуються витрати майбутнiх перiодiв у сумi 5 тис. грн. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Станом на 31.12.2012 р. у товариства облiковуються поточнi зобов'язання. Аудитори не отримали даних щодо недостовiрностi вiдображення зобов'язань у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. Тому стосовно розкриття iнформацiї щодо облiку зобов'язань аудитори висловлюють думку, що товариство здiйснювало облiк зобов'язань у вiдповiдностi до вимог облiкової полiтики. На звiтну дату у складi поточних зобов'язань вiдображенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 20 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 93 тис. грн., зi страхування - 108 тис. грн., з оплати працi - 221 тис. грн., з учасниками - 13 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 12 тис. грн. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Стосовно розкриття iнформацiї щодо облiку забезпечень майбутнiх витрат i платежiв аудитори висловлюють думку, що на дату складання балансу (31.12.2012 р.) у товариства iснує резерв на виплату вiдпусток робiтникам пiдприємства, формування та облiк якого вiдбувається вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi у сумi 158 тис. грн. Цiльове фiнансування складає 73 тис. грн. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. представлено статутним капiталом, резервним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал можна зробити такi висновки: Статутний капiтал Товариство засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй областi вiд 5 жовтня 1995 року шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватних майнових сертифiкатiв", що є правонаступником всiх прав та обов'язкiв державного пiдприємства Смiлянське АТП-17128. Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого статутного фонду ВАТ "Смiлянське АТП 17128" на дату його створення складав 257000,00 грн. (Двiстi п'ятдесят сiм тисяч гривень 00 копiйок) подiлений на 5140000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна та був сформований у процесi приватизацiї державного пiдприємства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128". Засновником ВАТ "Смiлянське АТП 17128" згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. Згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 2455-ПА вiд 30.08.2001 р. "Про завершення приватизацiї акцiонерного товариства", план розмiщення акцiй ВАТ "Смiлянське АТП 17128" вважається виконаним. Збiльшення чи зменшення статутного капiталу пiсля дати приватизацiї не проводилося. Всi акцiї товариства були викупленi за грошовi кошти та майновi сертифiкати. Публiчне акцiонерне товариство "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" є новим найменуванням i єдиним правонаступником усiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Статутний капiтал ПАТ "Смiлянське АТП 17128" станом на 31.12.2012 року становить 257000,00 грн., розподiлений на 5140000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Кiлькiсть акцiонерiв - 235, iз них фiзичних осiб - 234, якi володiють 4770000 штук акцiй або 92,8 %, юридичних осiб - 1 (ТОВ "Фортекс", 18000 м. Черкаси, вул. Iльїна, 55), що володiє 370000 шт. акцiй або 7,2 %. На дату видачi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) державної частки у товариствi немає. Розмiр статутного капiталу товариства вiдповiдає установчим документам. Iнший додатковий капiтал На початок звiтного перiоду (на 01.01.2012 р.) сума iншого додаткового капiталу становила 2071 тис. грн. До її складу увiйшли: сума iндексацiї балансової вартостi основних засобiв та сума переоцiнки активiв, яка проводилася станом на 01.04.1996 р.; чистий прибуток вiдправлений на поповнення обiгових коштiв. Протягом 2012 року товариство не зменшувало i не збiльшувало додатковий капiтал. Так, станом на 31.12.2012 р., розмiр iншого додаткового капiталу за даними бухгалтерського облiку складає 2071 тис. грн. Резервний капiтал На початок 2012 року у товариства був залишок резервного капiталу у розмiрi 67 тис. грн. Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % статутного фонду товариства i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства. Протягом 2012 року товариство не здiйснювало вiдрахувань до резервного фонду, використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31.12.2012 р. сума резервного капiталу складає 67 тис. грн. Аудитори висловлюють думку, що формування та використання резервного капiталу товариства вiдповiдає вимогам Статуту та дiючого законодавства. Фiнансовий результат На початок звiтного перiоду товариство мало нерозподiлений прибуток у розмiрi 11 тис. грн. Протягом 2012 року товариство отримало прибуток у розмiрi 12 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної). У 2012 роцi товариство на пiдставi рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв спрямувало прибуток у сумi 11 тис. грн. (вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi) на збiльшення нерозподiленого прибутку товариства. Тому, на дату складання балансу (на 31.12.2012 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 23 тис. грн. Таким чином, аудитори висловлюють думку, що товариство формувало фiнансовий результат у вiдповiдностi до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2418 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку. Чистi доходи товариства за звiтний перiод (2012 рiк) в сумi 11635 тис. грн. у звiтi про фiнансовi результати вiдображенi реальнi, класифiкованi та оцiненi вiдповiдно до вимог облiкової полiтики. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вiдповiдний перiод складає 12007 тис. грн. Валовий збиток вiд основної дiяльностi становить 372 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи отриманi у сумi 1656 тис. грн. Товариством понесено адмiнiстративнi витрати у розмiрi 963 тис. грн., витрати на збут - 42 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 201 тис. грн. Облiк витрат Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства. В результатi операцiйної дiяльностi товариством отримано прибуток в розмiрi 78 тис. грн. Податок на прибуток у 2012 роцi нараховано в розмiрi 66 тис. грн. Таким чином, фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi - отриманий прибуток у розмiрi 12 тис. грн., що сформований вiдповiдно до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") аудиторами не виявлено. Виконання значних правочинiв. Власником, що володiє 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства (вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства") є Шпильовий Вiталiй Григорович, який володiє 989575 шт. акцiй, що складає 19,25 % статутного капiталу. Стан корпоративного управлiння. Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснює Наглядова Рада. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя товариства. Служби внутрiшнього аудиту Наглядовою Радою не створено. Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") аудитори вважають, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". У ходi аудиторської перевiрки за 2012 рiк виявлено дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв: 05 квiтня 2012 р. було проведено черговi Загальнi збори акцiонерiв товариства (Протокол № 1/2012 вiд 05.04.2012 р.), порядок денний яких передбачав: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Про розгляд заяви колишнього працiвника Товариства Коротича М.О. щодо порядку покриття заборгованостi перед Товариством. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду змiни до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв не вносились. Iнших подiй, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у ходi проведення аудиторської перевiрки за 2012 рiк не виявлено. Валюта балансу ПАТ "Смiлянське АТП 17128" на 31.12.2012 року складає 3116 тис. грн. (табл. 1). Таблиця 1 Валюта балансу ПАТ "Смiлянське АТП 17128" Показники Сума, тис. грн. на 31.12.2011 р. на 31.12.2012 р. В активi 1. Необоротнi активи 2582 2417 2. Оборотнi активи 528 694 3. Витрати майбутнiх перiодiв 31 5 В пасивi 1. Власний капiтал 2406 2418 2. Забезпечення наступних витрат i платежiв 296 231 3. Довгостроковi зобов'язання - - 4. Поточнi зобов'язання 439 467 5. Доходи майбутнiх перiодiв - - Аналiз показникiв фiнансового стану 1. Аналiз лiквiдностi товариства Таблиця 2 Показники лiквiдностi ПАТ "Смiлянське АТП 17128" за 2011 - 2012 роки № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 1.1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,08 0,22 >0,2 1.2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,20 1,49 >1,0 1.3 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 1,01 1,33 0,6-0,8 1.4 Чистий оборотний капiтал 89 227 >0 2. Аналiз платоспроможностi товариства Таблиця 3 Показники платоспроможностi ПАТ "Смiлянське АТП 17128" за 2011 - 2012 роки № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 2.1 Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) 0,77 0,78 >0,5 2.2 Коефiцiєнт фiнансування або покриття зобов'язань власним капiталом 0,31 0,29 <1 Продовження таблицi 3 Продовження таблицi 3 № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 2.3 Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами 0,20 0,49 >0,1 2.4 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0,04 0,09 >0,1 3. Аналiз рентабельностi товариства Таблиця 4 Показники рентабельностi ПАТ "Смiлянське АТП 17128" за 2011 - 2012 роки № з/п Показники Фактичне значення Нормативне значення 2011 р. 2012 р. 3.1 Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,003 0,004 >0 збiльшення 3.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу 0,005 0,005 >0 збiльшення 3.3 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi 0,001 0,001 >0 збiльшення 3.4 Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї -0,124 -0,106 >0 збiльшення Фiнансовий стан товариства щодо його лiквiдностi та платоспроможностi, за результатами 2012 року покращився, у порiвняннi з минулим 2011 роком. Показники лiквiдностi свiдчать про те, що товариство має достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi ним для погашення своїх поточних зобов'язань (перед бюджетом, постачальниками, своїми працiвниками). Платiжнi можливостi товариства щодо сплати поточних зобов'язань, за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами, покращилися, про що свiдчить коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Збiльшення коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi свiдчить про збiльшення грошових коштiв на рахунках товариства та збiльшення частини боргiв товариства, яка може бути сплачена негайно. Наявнiсть чистого оборотного капiталу свiдчить про спроможнiсть товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Показники платоспроможностi 2012 року майже залишились на рiвнi показникiв 2011 року: коефiцiєнт фiнансової стiйкостi платоспроможностi (автономiї) свiдчить про незначне збiльшення питомої ваги власного капiталу у загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть; зменшилась залежнiсть товариства вiд залучених засобiв, що показує коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування); збiльшилась забезпеченiсть товариства власними оборотними засобами, внаслiдок збiльшення коефiцiєнта забезпеченостi власними оборотними засобами. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, що для фiнансування поточної дiяльностi використовується бiльша частина власного капiталу - збiльшилась вкладена частина власного капiталу в оборотнi засоби, капiталiзована частина - зменшилась. Отже, товариство може безперервно функцiонувати, розширяти виробництво, пiдвищувати продуктивнiсть працi. Незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "Смiлянське АТП 17128" було проведено вiдповiдно до договору № 25 вiд 25 березня 2013 року мiж ПАТ "Смiлянське АТП 17128" та ПАП "ЛВВ-Аудит", яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: повне найменування юридичної особи: Приватне аудиторське пiдприємство "ЛВВ-Аудит"; номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0896 вiд 26.01.2001 року., чинне до 04.11.2015 року; мiсцезнаходження юридичної особи: 18015, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна, буд. 105/269, оф. 571; телефон (факс) юридичної особи: (0472)360458, факс 375989. Аудит проведено в перiод з 25 березня по 12 квiтня 2013 року. Директор ПАП "ЛВВ-Аудит" Г.В. Романкова Аудитор: В.В. Левченко 12 квiтня 2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Предметом дiяльностi автопiдприємства є: - перевезення пасажирiв автобусами в м. Смiла (мiськi перевезення); - перевезення пасажирiв по Смiлянському районi i прилеглих нього iнших районiв Черкаської областi (примiськi перевезення); - перевезення пасажирiв мiж мiстами районами, обласними i промисловими центрами України (мiжмiськi перевезення); - перевезення пасажирiв по разовим замовленням населення, пiдприємств та органiзацiй. В мiському та примiському сполученнi до 25 % вiд загальних перевезень складають пiльговi категорiї населення. В даний час ринок перевезень дуже насичений. З метою пiдвищення конкурентноздатностi виникає необхiднiсть оновлення рухомого складу на бiльш комфортабельний та економiчний.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За 2011 р надiйшло основних засобiв на суму 289 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 280 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 58 тис. грн. За 2012 р надiйшло основних засобiв на суму 254 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 245 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 56 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6657 тис. грн., сума зносу складає 4243 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2414 тис. грн. Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв. Склад та структура основних засобiв ПАТ "Смiлянське АТП 17128" (по балансовiй вартостi) станом на 31 грудня 2012 року: будинки, споруди та передавальнi пристрої 783 тис. грн.; машини та обладнання 13 тис. грн.; транспортнi засоби 1615 тис. грн., тобто найбiльшу питому вагу в структурi основних засобiв займають транспортнi засоби 66,91 %. . Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 254 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 245тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 56 тис. грн. З 01.04.2011 року - прямолiнiйний метод, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариство працює по регульованим державою тарифам, якi як правило вiдстають вiд зростання цiн на паливо, запчастини, рiвня мiнiмальної зарплати та iншиз складових собiвартостi перевезень. Також, залишається проблема фiнансування пiльгових перевезень. А саме, пiдприємство виконує соцiальнi замовлення, а компенсацiю отримує з великим запiзненням, що негативно впливає на економiку пiдприємства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй товариство не сплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство працює на самозабезпечення та госпрозрахунку. Отриманi прибутки направляються на нарахування резервного фонду, розвиток виробництва, та виплату дивiдендiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На пiдприємствi укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2013 роцi планується придбання нових автобусiв, що дозволить полiпшити культуру обслуговування пасажирiв та пiдвищити ефективнiвсть роботи пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Акцiонерне товариство в звiтному перiодi дослiджень та розробок не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному роцi Товариство не виступало стороною у судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За останнi 3 роки пiдприємство не змiнювало своєї дiяльностi. Товариство поряд з власними доходами отримамувало субвенцiю на перевезення пiльгових категорiй громадян з державного бюджету. Змiнювалися тарифи на перевезення, але значне зростання цiн в цiлому в державi та несвоєчаснiсть надходження субвенцiй не дає товариству працювати планово та стабiльно.