ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.03.1996177/1Черкаське обласне фiнуправлiння-Акція проста документарна іменнаНе визначено0.251028000257000100
Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 14.03.1996. Форма випуску акцій - паперова.
30.11.1998236/23/1/98Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР-Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.251028000257000100
Черкаське територіальне управління здійснило обмін свідоцтва. Свiдоцтво № 177/1 вiд 14.03.1996 р. вважається таким, що втратило чиннiсть.
27.04.200222/23/1/01Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФРUA2301851000Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.055140000257000100
Відбулась зміна номінальної вартості акцій з 0.25 грн до 0.05 грн. Статутний капітал товариства не змінювался. Свідоцтво про випуск акцій № 236/23/1/98 втратило чинність
26.05.201156/23/1/2011Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФРUA2301851000Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.055140000257000100
Черговими Загальними зборами акціонерів ВАТ "Смілянське АТП-17128" прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму (Протокол № 1/ 2011 чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2011р.). Свідоцтво про випуск акцій № 22/23/1/01 документарної форми існування втратило чинність.
26.05.201156/23/1/2011Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000141675Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.055140000257000100
Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiджприємство 17128" вiд 05.04.2012 р. прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Смiлянське АТП 17128", внаслідок цього була проведена заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Дата реєстрації звіту 08.06.2012 р Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно - оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв на протязi 2012 року не здiйснювалась. Лiстинг, делiстинг цiнних паперiв у звiтному роцi не проводився. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не здiйснювалась.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Вид похідних цінних паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характерристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н