ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Страхова Компанiя "Провiдна"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510157
Місцезнаходження д/н, м. Київ, ,, м. Київ, 03049, пр-т Повiтрофлотський,25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 520906
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010
Міжміський код та телефон (044) 492-18-18
Факс (044) 492-18-18
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть: особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Опис Акцiонерне товариство має договiр iз страховою компанiєю про погодження умов обовязкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛВВ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22801731
Місцезнаходження д/н, Черкаська область, ,, Черкаси, 18015, Ленiна/Благовiсна, 105/269, оф.571
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0896
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0472)360458
Факс (0472)375989
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2011 р товариства здiйснювалась на пiдставi договору № 20 вiд 12.03.2012 р., станом на 31.12.2012 р - на пiдставi договору № 25 вiд 25.03.2013 р
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, ,, Днiпропетровськ, 49094, Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 185016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (056)7161684
Факс (056)7161049
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Зберiгач надає Депонентам послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське АТП 17128", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником на умовах вiдповiдно до дiючого Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 жовтня 2006 року № 999, Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 червня 2000 року № 98, зi змiнами та доповненнями, внесеними Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 серпня 2008 року № 955), Регламенту здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, чинного законодавства України та договору № Е-1/11-Ч вiд 22.06.2011 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження д/н, Київська область, ,, м.Київ, 04107, Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044)5854240
Факс (044)5854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Обслуговування випуску акцiй здiйснюєтьсяна пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв укладеного мiж Товариством та Депозитарiєм № Е 1017/ 11 вiд "23" червня 2011 року.