ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Даценко Петро Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03115436
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Черкаська область, Смiлянський, Смiла, 20700, В.Гордiєнко, 108
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04733) 4-20-83, (04733) 4-20-83
1.6. Електронна поштова адреса емітента 03115436@afr.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№ 76(3626), "Бюлетень. Цiннi Папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

22.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

smelatp17128.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)