ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
19.04.2011
66.4000000
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства.
8. Обрання Депозитарiя. Затвердження умов договору з ним.
9. Обрання Зберiгача. Затвердження умов договору з ним.
10. Про визначення органу або представника(iв) емiтента, уповноваженого(их) на здiйснення переводу випуску акцiй в бездокументарну форму.
11. Про припинення дiї Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв.
12. Про встановлення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй випуску, що дематерiалiзується.
13. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про дематерiалiзацiю
14. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
15. Затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
16. Переобрання органiв управлiння Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.

ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
1. Шпильовий В.Г. - голова лiчильної комiсiї
2. Кумановська Л.К. - член лiчильної комiсiї
3. Слинько В.А. - член лiчильної комiсiї
Головою зборiв: Шафороста М.I.
Секретарем зборiв: Третяк Л.Г.
Регламент зборiв:
Доповiдь - 20 хв.
Обговорення - 10 хв.
Виступи - 5 хв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Правлiння ВАТ "Смiлянське АТП-17128" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт наглядової ради про роботу за 2010 рiк затвердити.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт за 2010 р. та баланс ВАТ "Смiлянське АТП-17128" станом на 31.12.2010 року затвердити.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Прибуток направити на розвиток виробництва i оновлення автопарку Товариства. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувати та не виплачувати.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 100 % - "проти". Прийняте рiшення:
1. Не змiнювати тип товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Залишити найменування та тип Товариства як ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 17128".
7. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
7.1) Перевести випуск iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування;
7.2) Затвердити Протокол Рiшення про дематерiалiзацiю випуску iменних акцiй Товариства (додається).
7.3) Опублiкувати згiдно чинного законодавства в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю цiнних паперiв та направити акцiонерам Товариства персональнi повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй шляхом направлення простих листiв.
8. Обрання Депозитарiя. Затвердження умов договору з ним. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
8.1). Обрати депозитарiєм Товариства депозитарiй Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв";
8.2) Затвердити умови договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв мiж ВАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП - 17128" та ПрАТ "ВДЦП";
8.3) Доручити виконавчому органу ВАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП - 17128" укласти Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ПрАТ "ВДЦП" в порядку та у термiни, передбаченi чинним законодавством.
9. Обрання Зберiгача. Затвердження умов договору з ним. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
9.1) Обрати зберiгачем, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";
9.2) Затвердити умови Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй мiж ВАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП - 17128" та Зберiгачем ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
9.3) Доручити виконавчому органу ВАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП - 17128" укласти Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй мiж ВАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП - 17128" та Зберiгачем ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
10. Про визначення органу або представника(iв) емiтента, уповноваженого(их) на здiйснення переводу випуску акцiй в бездокументарну форму. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
10.1) Визначити представником ВАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП - 17128", уповноваженим на здiйснення переводу випуску акцiй Товариства в бездокументарну форму - керiвника виконавчого органу Товариства;
10.2) Доручити керiвнику виконавчого органу Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо переведення випуску iменних акцiй ВАТ "СМIЛЯНСЬКЕ АТП - 17128" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування в порядку та у термiни, передбаченi чинним законодавством.
11. Про припинення дiї Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
11.1) Припинити дiю Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №147I1 вiд 14.07.2009р., укладеного з реєстроутримувачем ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" починаючи з дати припинення ведення реєстру. При цьому припинення ведення реєстру реєстроутримувачем ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" здiйснюється протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу Товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування, а датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру;
11.2) Дату припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв не визначати, оскiльки визначення такої дати суперечить ЗУ "Про акцiонернi товариства". Реєстроутримувач визначає дату припинення операцiй вiдповiдно до норм чинного законодавства.
12. Про встановлення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй випуску, що дематерiалiзується.
Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
Встановити наступний порядок вилучення та знищення сертифiкатiв акцiй випуску, що дематерiалiзується:
"Згiдно чинного законодавства сертифiкати акцiй випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, пiсля дати депонування глобального сертифiкату вважаються недiйсними та пiдлягають їх вилученню та знищенню. Вилучення сертифiкатiв акцiй здiйснюватиметься шляхом надсилання їх поштою за адресою: 20700, Україна, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В. Гордiєнко, буд. 108 або безпосереднього їх повернення Директору Товариства. Знищення вилучених сертифiкатiв акцiй здiйснюватиметься у паперорiзальнiй машинi або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення i реєстру знищених сертифiкатiв акцiй, який має мiстити iнформацiю щодо серiї, номера, наскрiзного номера знищених сертифiкатiв. Знищення сертифiкатiв акцiй здiйснюватиметься комiсiєю у кiлькостi трьох осiб. Склад комiсiї затверджуватиметься Директором Товариства".
13. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про дематерiалiзацiю. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Визначити спосiб повiдомлення про дематерiалiзацiю персонально кожного акцiонера, зареєстрованого в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується та номiнальних утримувачiв - повiдомлення шляхом направлення простих листiв.
14. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
14.1. Шляхом викладення Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство - 17128" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- Делегувати головi зборiв Шафоросту М.I. право пiдпису Статуту ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 17128" в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011 р.;
14.2. Доручити директору Товариства ВАТ "Смiлянське АТП - 17128" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011 р.
15. Затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Внутрiшнi Положення не приймати, а в своїй дiяльностi керуватися прийнятим Статутом.
16. Переобрання органiв управлiння Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
16.1. Вiдкликати дiюче правлiння у повному складi, а саме:
- Даценко Петро Iванович - голова правлiння;
- Скирчук Володимир Юрiйович - член правлiння;
- Скирчук Наталiя Вiкторiвна - член правлiння.
- Пасечнiченко Iван Олексiйович - член правлiння.
- Онiсенко Зiнаїда Олександрiвна - член правлiння.
Вiдкликати Наглядову раду у повному складi:
- Ткач Олександр Федорович - голова наглядової ради;
- Шпильовий Вiталiй Григорович - член наглядової ради;
- Попович Наталiя Михайлiвна - член наглядової ради.
- Черкас Тетяна Миколаївна - член наглядової ради
- Кравченко Любов Вiкторiвна - член наглядової ради
Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю у повному складi:
- Южека Валентина Iллiвна - голова ревiзiйної комiсiї;
- Корнiєнко Людмила Миколаївна - член ревiзiйної комiсiї
- Шейка Галина Семенiвна - член ревiзiйної комiсiї
16.2. Обрати та затвердити наступний склад наглядової ради ВАТ "Смiлянське АТП - 17128" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
- Скирчук Володимир Юрiйович - член наглядової ради;
- Черкас Тетяна Миколаївна - член наглядової ради;
- Кохась Петро Iванович - член наглядової ради
16.3. 1. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi з членами наглядової ради;
16.3.2. Уповноважити Голову зборiв Шафороста М.I. пiдписати цивiльно-трудовi угоди договори з членами наглядової ради.
16.4. Обрати Ревiзiйну комiсiю ВАТ "Смiлянське АТП - 17128" у кiлькостi 3 осiб на строк повноважень згiдно статуту:
- Шафорост Микола Iванович - член ревiзiйної комiсiї;
- Южека Валентина Iллiвна - член ревiзiйної комiсiї;
- Насонова Людмила Олександрiвна - член ревiзiйної комiсiї.
16.5.1. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi з членами ревiзiйної комiсiї;
16.5.2. Уповноважити Директора на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз членами ревiзiйної комiсiї.

Порядок денний загальних зборiв затверджено правлiнням товариства. Доповнень та iнших пропозицiй щодо порядку денного до правлiння товариства не надходило.
Всi питання порядку денного були розглянутi i по ним прийнятi рiшення.
Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi одноголосно.
Пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв в ходi зборiв не надiйшло. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.