ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 2570019576758002339
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 2570019576758002339
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 00000110011
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 00056000056
  280 000580-58000
Разом змін в капіталі 290 0001140-470067
на кінець року 300 2570020716711002406
Примітки:
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. представлено статутним капiталом, резервним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. Статутний капiтал ВАТ "Смiлянське АТП 17128" станом на 31.12.2011 року становить 257000,00 грн., розподiлений на 5140000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна.
Кiлькiсть акцiонерiв - 235, iз них фiзичних осiб - 234, якi володiють 4770000 штук акцiй або 92,8 %, юридичних осiб - 1 (ТОВ "Фортекс", 18000 м. Черкаси, вул. Iльїна, 55), що володiє 370000 шт. акцiй або 7,2 %. На початок звiтного перiоду (на 01.01.2011 р.) сума iншого додаткового капiталу становила 1957 тис. грн. До її складу входить сума iндексацiї балансової вартостi основних засобiв, яка проводилася станом на 01.04.1996 р. та частина прибутку, яка направлена на поповнення обiгових коштiв пiсля розподiлу прибутку.
Протягом 2011 року товариством безкоштовно отримано активiв на суму 56 тис. грн. та в результатi проведення розподiлу прибутку, суму, в розмiрi 58 тис. грн., спрямовано на поповнення обiгових коштiв.
Таким чином, станом на 31.12.2011 р. сума iншого додаткового капiталу за даними бухгалтерського облiку складає 2071 тис. грн.
На початок 2011 року у товариства був залишок резервного капiталу в розмiрi 67 тис. грн.
Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % статутного фонду товариства i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства.
Протягом 2011 року товариство не здiйснювало вiдрахувань до резервного фонду, використання резервного капiталу не проводилося.
Станом на 31.12.2011 р. сума резервного капiталу складає 67 тис. грн.