ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Даценко Петро Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03115436
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Черкаська область
     Район Смiлянський
     Поштовий індекс 20700
     Населений пункт Смiла
     Вулиця, будинок В.Гордiєнко, 108
     Міжміський код, телефон та факс (04733) 4-20-83, (04733) 4-20-83
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2012
    Річна інформація опублікована у дIн Бюлетень "Цiннi Папери України" 30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація smelatp17128.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)