ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
На початок звiтного перiоду товариство мало скоригований нерозподiлений прибуток у розмiрi 58 тис. грн.
Протягом 2011 року товариство отримало прибуток у розмiрi 11 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної).
У 2011 роцi товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв спрямувало чистий прибуток у сумi 58 тис. грн. до складу iншого додаткового капiталу. Тому, на дату складання балансу (на 31.12.2011 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 11 тис. грн.
Таким чином, аудитори висловлюють думку, що товариство формувало фiнансовий результат у вiдповiдностi до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку.