ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 03
Первісна вартість 011 03
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 26462579
Первісна вартість 031 62346465
Знос 032 35883886
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 26462582
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 7874
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 1110
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 39189
первісна вартість 161 39189
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 3721
за виданими авансами 180 730
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 287298
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 5836
у т. ч. в касі 231 2324
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 00
Усього за розділом ІІ 260 935528
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 3131
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 36123141

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 257257
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 19572071
Резервний капітал 340 6767
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 5811
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 23392406
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 217216
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 38480
Усього за розділом ІІ 430 601296
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 1060
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 1060
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 208
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 8967
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 138110
з оплати праці 580 286223
з учасниками 590 1613
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 1718
Усього за розділом IV 620 566439
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 36123141


ПІБ керівника Даценко Петро Iванович
ПІБ головного бухгалтера Скирчук Наталiя Вiкторiвна
Примітки:
Склад та структура основних засобiв ВАТ "Смiлянське АТП 17128" (по балансовiй вартостi) станом на 31 грудня 2011 року: будинки, споруди та передавальнi пристрої 807 тис. грн.; машини та обладнання 22 тис. грн.; транспортнi засоби 1750 тис. грн., тобто найбiльшу питому вагу в структурi основних засобiв займають транспортнi засоби 68 %.
Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби".
За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 289 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 280 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 58 тис. грн.
У першому кварталi 2011 року товариством застосовувався податковий метод нарахування амортизацiї, з 01.04.2011 року - прямолiнiйний метод, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
У 2011 роцi товариством придбано нематерiальнi активи первiсна вартiсть яких складає 3 тис. грн.