ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  2646.000  2579.000   0.000  0.000  2646.000   2579.000
  - будівлі та споруди  830.000  807.000  0.000  0.000  830.000   807.000
  - машини та обладнання  26.000  22.000  0.000  0.000  26.000  22.000
  - транспортні засоби  1790.000  1750.000  0.000  0.000  1790.000  1750.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  2646.000  2579.000  0.000  0.000  2646.000  2579.000
Опис:  На балансi товариства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6465 тис. грн., сума зносу складає 3886 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2579 тис. грн.
Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Склад та структура основних засобiв ВАТ "Смiлянське АТП 17128" (по балансовiй вартостi) станом на 31 грудня 2011 року: будинки, споруди та передавальнi пристрої 807 тис. грн.; машини та обладнання 22 тис. грн.; транспортнi засоби 1750 тис. грн., тобто найбiльшу питому вагу в структурi основних засобiв займають транспортнi засоби 68 %.
Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання основних засобiв емiтента: основнi засоби використовуються в межах виробничих потреб.
Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.Обмежень на використання майна у пiдприємства немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
2406.000 2339.000
257.000 257.000
257.000 257.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2406.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(257.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.