ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Смiлянське автопiдприємство було створено на основi наказу мiнiстра автомобiльного транспорту УССР вiд 17 квiтня 1956 року. До 2 червня 1956 року автопарк свого транспорту не мав. Дiяла автостанцiя, яка мала в своєму розпорядженнi 11 автобусiв. Автостанцiя була пiдпорядкована Черкаському автобусному парку, а з 02.06.1956 року реорганiзована в Смiлянське АТП 17128. В 1957 роцi пiд пiдприємство була видiлена тариторiя, де iзнаходиться по теперiшний час автопiдприємство. ВАТ "Смiлянське АТП 17128" було створено згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 256-АТ вiд 05.10.1995 р. "Про приватизацiю майна державного пiдприємства "Смiлянське АТП 17128". Згiдно з цим наказом до статутного фонду ВАТ Смiлянське АТП 17128" було передане державне майно ДП "Смiлянське АТП 17128" вартiстю 257,0 тис. грн. вiдповiдно до Акту оцiнки вартостi, затвердженого наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi вiд 29.09.1995 року № 264-П. Засновником ВАТ "Смiлянське АТП 17128" згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi. Згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 2455-ПА вiд 30.08.2001 р. "Про завершення приватизацiї акцiонерного товариства", план розмiщення акцiй ВАТ "Смiлянське АТП 17128" вважається виконаним.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура пiдприємства має такий вигляд: поточною роботою управляє Правлiння, якому пiдпорядковуються такi пiдроздiли:
- диспетчерська служба експлуатацiї;
- вiддiл кадрiв;
- технiчна служба;
- служба безпеки руху;
- бухгалтерiя;
- планово-економiчний вiддiл.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi з вимогами "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.1993 року № 250, нормативних актiвМiнiстерства фiнансiв щодо реорганiзацiї бузгалтерського облiку в Українi та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухоблiку.
Товариством застосовується податковий метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi на пiдприємствi. Протягом звiтного року товариство забезпечувало незмiннiсть застосовуваного методу амортизацiї основних засобiв. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства , згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Облiк надходжень, використання, реалiзацiї та нарахування зносу запасiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться товариством вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси".
Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться товариством згiдно з вимогами "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40I10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р. та № 454 вiд 13.12.2006 р.
Текст аудиторського висновку ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛВВ-АУДИТ"
код за ЄДРПОУ: 22801731
(свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 616661 вiд 19.07.1995 року, зареєстроване виконавчим комiтетом Черкаської мiської ради, свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0896, видане Аудиторською палатою України i дiйсне до 04.11.2015 року, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 001216, дiйсне до 04.11.2015 року; свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Аудиторською палатою України 03.11.2011 року № 0182)ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства
"Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" за 2011 рiк

Головi правлiння ВАТ "Смiлянське АТП 17128" Даценку Петру Iвановичу

Ми, провели аудит фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128" за 2011 рiк, що додається, яка включає:
Баланс станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1);
Звiт про фiнансовi результати за 2011 р. (Форма № 2);
Звiт про рух грошових коштiв за 2011 р. (Форма № 3);
Звiт про власний капiтал за 2011 р. (Форма № 4);
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 р. (Форма № 5).
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку несе управлiнський персонал. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Звiт незалежного аудитора призначається для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при оприлюдненнi звiтностi емiтента та може бути використаний акцiонерами та керiвництвом суб'єкта господарювання, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється.

Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва: вiдкрите акцiонерне товариство "Смiлянське автотранспортне
пiдприємство 17128";
Код за ЄДРПОУ: 03115436;
Мiсцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В. Гордiєнка, 108;
Дата державної реєстрацiї:
14.11.1995 р. за № 10241200000000036 в Смiлянськiй мiськрадi, внесено змiни до Статуту 30.09.1997 року; 11.05.2002 року; 29.08.2005 року; 16.08.2006 року; 15.08.2007 року; 14.08.2008 року та 18.05.2011 року, зареєстровано в Смiлянськiй мiськрадi за номером 10241050018000036;
Основнi види дiяльностi:
дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту, дiяльнiсть їдалень, бiржовi операцiї з фондовими цiнностями.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування юридичної особи:
Приватне аудиторське пiдприємство "ЛВВ-Аудит";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України:
№ 0896 вiд 26.01.2001 року., чинне до 04.11.2015 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи:
18015, м. Черкаси, вул. ЛенiнаIБлаговiсна, буд. 105I269, оф. 571;
Телефон (факс) юридичної особи:
(0472)360458, факс 375989.
У вiдповiдностi до договору № 20 вiд 12 березня 2012 року мiж ВАТ "Смiлянське АТП 17128" та ПАП "ЛВВ-Аудит", яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, проведено незалежний аудит фiнансової звiтностi ВАТ "Смiлянське АТП 17128".
Пiд час аудиту бралися до уваги первиннi документи, якi свiдчать про факти формування статутного капiталу та його сплату, аналiтичний облiк по всiх балансових рахунках, головна книга, вся бухгалтерська та податкова звiтнiсть, а також iнша первинна документацiя бухгалтерського та податкового облiку, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2011 року та iнша iнформацiя.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення.
Повну iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, наявних на 01.11.2011 р., проведено у вiдповiдностi до наказу № 83 вiд 31.10.2011 року.
Метою проведення аудиту фiнансової звiтностi є надання аудиторам можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими в Українi, що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Звiт незалежного аудитора складено з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року за № 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007 року за № 53I13320, зi змiнами, внесеними згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.06.2010 року за № 981 та вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 року за № 1360.
В результатi проведення аудиту встановлено, що у звiтному перiодi, протягом 2011 року, товариством не було допущено порушень в частинi органiзацiї бухгалтерського облiку, загальну картину фiнансового стану товариства не викривлено.
Аудитори вважають за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.
На думку аудиторiв фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2011 р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Розкриття iнформацiї за видами активiв
Основнi засоби
На балансi товариства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6465 тис. грн., сума зносу складає 3886 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2579 тис. грн.
Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Склад та структура основних засобiв ВАТ "Смiлянське АТП 17128" (по балансовiй вартостi) станом на 31 грудня 2011 року: будинки, споруди та передавальнi пристрої 807 тис. грн.; машини та обладнання 22 тис. грн.; транспортнi засоби 1750 тис. грн., тобто найбiльшу питому вагу в структурi основних засобiв займають транспортнi засоби 68 %.
Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби".
За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 289 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 280 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 58 тис. грн.
У першому кварталi 2011 року товариством застосовувався податковий метод нарахування амортизацiї, з 01.04.2011 року - прямолiнiйний метод, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
У 2011 роцi товариством придбано нематерiальнi активи первiсна вартiсть яких складає 3 тис. грн.

Облiк матерiальних цiнностей
Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв за 2011 рiк аудитори не отримали даних щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На балансi товариства, станом на 31.12.2011 р., врахованi виробничi запаси на суму 74 тис. грн., товари 10 тис. грн.
Протягом 2011 року оцiнка запасiв в облiку товариства здiйснювалася за первiсною вартiстю, що визначається вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси".
Облiк надходжень, використання, та реалiзацiї запасiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться товариством в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси".

Облiк дебiторської заборгованостi
Дебiторська заборгованiсть товариства, станом на 31 грудня 2011 року, iснує у виглядi поточної.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 89 тис. грн., що вiдповiдає первiснiй вартостi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 21 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 298 тис. грн.
Стосовно розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть аудитори висловлюють думку, що облiк дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".

Облiк касових операцiй
Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться товариством в цiлому згiдно з вимогами "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40I10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р. та № 252 вiд 29.04.2009 р. та № 573 вiд 22.12.2010 р.
Станом на 31.12.2011 року на балансi врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 36 тис. грн., в тому числi в касi - 24 тис. грн.
Використання розрахункових рахункiв здiйснюється товариством згiдно з дiючим законодавством України.
Видача готiвки пiд звiт здiйснюється на цiлi, пов'язанi з господарськими витратами та витратами на вiдрядження.
Операцiї по розрахунках з пiдзвiтними особами в цiлому здiйснюються у вiдповiдностi до чинного законодавства.

Витрати майбутнiх перiодiв
На балансi товариства станом на 31.12.2011 р. облiковуються витрати майбутнiх перiодiв у сумi 31 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про зобов'язання
Станом на 31.12.2011 р. у балансi товариства облiковуються поточнi зобов'язання. Аудитори не отримали даних щодо недостовiрностi вiдображення зобов'язань у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. Тому стосовно розкриття iнформацiї щодо облiку зобов'язань аудитори висловлюю думку, що товариство здiйснювало облiк зобов'язань у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання".
На звiтну дату кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 8 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 67 тис. грн., зi страхування - 110 тис. грн., з оплати працi - 223 тис. грн., з учасниками - 13 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання - 18 тис. грн.

Забезпечення наступних витрат i платежiв
Стосовно розкриття iнформацiї щодо облiку забезпечень наступних витрат i платежiв аудитори висловлюють думку, що на дату складання балансу у товариства iснує резерв на виплату вiдпусток робiтникам пiдприємства, формування та облiк якого вiдбувається вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi у сумi (на 31.12.2011 р.) 216 тис. грн. Цiльове фiнансування складає 80 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. представлено статутним капiталом, резервним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал можна зробити такi висновки:

Статутний капiтал
Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого статутного фонду ВАТ "Смiлянське АТП 17128" на дату його створення складав 257000,00 грн. (Двiстi п'ятдесят сiм тисяч гривень 00 копiйок) подiлений на 5140000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна та був сформований у процесi приватизацiї державного пiдприємства "Смiлянське автотранспортне пiдприємство 17128".
Засновником ВАТ "Смiлянське АТП 17128" згiдно зi Статутом є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi.
Згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi № 2455-ПА вiд 30.08.2001 р. "Про завершення приватизацiї акцiонерного товариства", план розмiщення акцiй ВАТ "Смiлянське АТП 17128" вважається виконаним.
Збiльшення чи зменшення статутного капiталу пiсля дати приватизацiї не проводилося. Всi акцiї товариства були викупленi за грошовi кошти та майновi сертифiкати.
Статутний капiтал ВАТ "Смiлянське АТП 17128" станом на 31.12.2011 року становить 257000,00 грн., розподiлений на 5140000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна.
Кiлькiсть акцiонерiв - 235, iз них фiзичних осiб - 234, якi володiють 4770000 штук акцiй або 92,8 %, юридичних осiб - 1 (ТОВ "Фортекс", 18000 м. Черкаси, вул. Iльїна, 55), що володiє 370000 шт. акцiй або 7,2 %.
На дату видачi звiту незалежного аудитора державної частки у товариствi немає. Розмiр статутного фонду (капiталу) товариства вiдповiдає установчим документам.

Iнший додатковий капiтал
На початок звiтного перiоду (на 01.01.2011 р.) сума iншого додаткового капiталу становила 1957 тис. грн. До її складу входить сума iндексацiї балансової вартостi основних засобiв, яка проводилася станом на 01.04.1996 р. та частина прибутку, яка направлена на поповнення обiгових коштiв пiсля розподiлу прибутку.
Протягом 2011 року товариством безкоштовно отримано активiв на суму 56 тис. грн. та в результатi проведення розподiлу прибутку, суму, в розмiрi 58 тис. грн., спрямовано на поповнення обiгових коштiв.
Таким чином, станом на 31.12.2011 р. сума iншого додаткового капiталу за даними бухгалтерського облiку складає 2071 тис. грн.
Аудитори висловлюють думку, що протягом 2011 року товариством при облiку iншого додаткового капiталу не було допущено порушень вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".

Резервний капiтал
На початок 2011 року у товариства був залишок резервного капiталу в розмiрi 67 тис. грн.
Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % статутного фонду товариства i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства.
Протягом 2011 року товариство не здiйснювало вiдрахувань до резервного фонду, використання резервного капiталу не проводилося.
Станом на 31.12.2011 р. сума резервного капiталу складає 67 тис. грн.
Аудитори висловлюють думку, що формування та використання резервного капiталу товариства вiдповiдає вимогам Статуту та дiючого законодавства.

Фiнансовий результат
На початок звiтного перiоду товариство мало скоригований нерозподiлений прибуток у розмiрi 58 тис. грн.
Протягом 2011 року товариство отримало прибуток у розмiрi 11 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної).
У 2011 роцi товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв спрямувало чистий прибуток у сумi 58 тис. грн. до складу iншого додаткового капiталу. Тому, на дату складання балансу (на 31.12.2011 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 11 тис. грн.
Таким чином, аудитори висловлюють думку, що товариство формувало фiнансовий результат у вiдповiдностi до дiючого законодавства i на пiдставi даних бухгалтерського облiку.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 2406 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 257 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає 257 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") аудиторами не виявлено.

Виконання значних правочинiв. Власником, що володiє 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства (вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства") є Шпильовий Вiталiй Григорович, який володiє 989575 шт. акцiй, що складає 19,25 % статутного капiталу.

Стан корпоративного управлiння. Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснює Наглядова Рада. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя товариства. Служби внутрiшнього аудиту Наглядовою Радою не створено.
Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") аудитори вважають, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
У ходi аудиторської перевiрки за 2011 рiк виявлено дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв:
19.04.2011 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента (Протокол № 1I2011 чергових Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 19.04.2011 р.).
Протягом звiтного перiоду змiни до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв не вносились. Iнших подiй, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у ходi проведення аудиторської перевiрки за 2011 рiк не виявлено.
Валюта балансу ВАТ "Смiлянське АТП 17128" на 31.12.2011 року складає 3141 тис. грн. (табл. 1).
Таблиця 1
Валюта балансу ВАТ "Смiлянське АТП 17128"
Показники Сума, тис. грн.
на 31.12.2010 р. на 31.12.2011 р.
В активi
1. Необоротнi активи 2646 2582
2. Оборотнi активи 935 528
3. Витрати майбутнiх перiодiв 31 31
4. Необоротнi активи та групи вибуття
В пасивi
1. Власний капiтал 2339 2406
2. Забезпечення наступних витрат i платежiв 601 296
3. Довгостроковi зобов'язання 106
4. Поточнi зобов'язання 566 439
5. Доходи майбутнiх перiодiв


Аналiз показникiв фiнансового стану
1. Аналiз лiквiдностi товариства
Таблиця 2
Показники лiквiдностi ВАТ "Смiлянське АТП 17128" за 2010 - 2011 роки

зIп Показники Фактичне значення Нормативне значення
2010 р. 2011 р.
1.1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,10 0,08 >0,2
1.2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,65 1,20 >1,0
1.3 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 1,49 1,01 0,6-0,8
1.4 Чистий оборотний капiтал 369 89 >02. Аналiз платоспроможностi товариства
Таблиця 3
Показники платоспроможностi ВАТ "Смiлянське АТП 17128" за 2010 - 2011 роки

зIп Показники Фактичне значення Нормативне значення
2010 р. 2011 р.
2.1 Коефiцiєнт платоспроможностi або фiнансової стiйкостi 0,65 0,77 >0,5
2.2 Коефiцiєнт фiнансування або покриття зобов'язань власним капiталом 0,54 0,31 <1
2.3 Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами 0,65 0,20 >0,1
2.4 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0,16 0,04 >0,1

Фiнансовий стан товариства щодо його лiквiдностi та платоспроможностi задовiльний. Платiжнi можливостi товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами задовiльнi, про що свiдчить коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Зменшення коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi свiдчить про зменшення грошових коштiв на рахунках товариства. Наявнiсть чистого оборотного капiталу свiдчить про спроможнiсть товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Показники платоспроможностi у 2011 роцi покращилися: коефiцiєнт фiнансової стiйкостi платоспроможностi (автономiї) свiдчить про збiльшення питомої ваги власного капiталу у загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть; зменшилась залежнiсть товариства вiд залучених засобiв, що показує коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування). Отже, товариство може безперервно функцiонувати, розширяти виробництво, впроваджувати новi технологiї, пiдвищувати продуктивнiсть працi.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть ВАТ "Смiлянське АТП 17128" справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi (31.12.2011 р.), вiдповiдає облiковiй полiтицi товариства, Нацiональним Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку та вимогам чинного законодавства України.
Аудит проведено в перiод з 12 березня по 04 квiтня 2012 року.

Директор ПАП "ЛВВ-Аудит" Г.В. Романкова
Аудитори: О.П. Машаровська
Т.С. Середенко
04 квiтня 2012 року Н.С. Козубець
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Предметом дiяльностi автопiдприємства є:
- перевезення пасажирiв автобусами в м. Смiла (мiськi перевезення);
- перевезення пасажирiв по Смiлянському районi i прилеглих нього iнших районiв Черкаської областi (примiськi перевезення);
- перевезення пасажирiв мiж мiстами районами, обласними i промисловими центрами України (мiжмiськi перевезення);
- перевезення пасажирiв по разовим замовленням населення, пiдприємств та органiзацiй.
В мiському та примiському сполученнi до 25 % вiд загальних перевезень складають пiльговi категорiї населення.
В даний час ринок перевезень дуже насичений. Зметою пiдвищення конкурентноздатностi виникає необхiднiсть оновлення рухомого складу на бiльш комфортабельний та економiчний.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 289 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 280 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 58 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення На балансi товариства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6465 тис. грн., сума зносу складає 3886 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2579 тис. грн.
Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Склад та структура основних засобiв ВАТ "Смiлянське АТП 17128" (по балансовiй вартостi) станом на 31 грудня 2011 року: будинки, споруди та передавальнi пристрої 807 тис. грн.; машини та обладнання 22 тис. грн.; транспортнi засоби 1750 тис. грн., тобто найбiльшу питому вагу в структурi основних засобiв займають транспортнi засоби 68 %.
Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби".
За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 289 тис. грн., в тому числi транспортнi засоби на 280 тис. грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 58 тис. грн.
У першому кварталi 2011 року товариством застосовувався податковий метод нарахування амортизацiї, з 01.04.2011 року - прямолiнiйний метод, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
У 2011 роцi товариством придбано нематерiальнi активи первiсна вартiсть яких складає 3 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариство працює по регульованим державою тарифам, якi як правило вiдстають вiд зростання цiн на паливо, запчастини, рiвня мiнiмальної зарплати та iншиз складових собiвартостi перевезень.
Також, залишається проблема фiнансування пiльгових перевезень. А саме, пiдприємство виконує соцiальнi замовлення, а компенсацiю отримує з великим запiзненням, що негативно впливає на економiку пiдприємства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй товариство не сплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство працює на самозабезпечення та госпрозрахунку. Отриманi прибутки направляються на нарахування резервного фонду, розвиток виробництва, та виплату дивiдендiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На пiдприємствi укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2012 роцi планується придбання нових автобусiв, що дозволить полiпшити культуру обслуговування пасажирiв та пiдвищити ефективнiвсть роботи пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Акцiонерне товариство в звiтному перiодi дослiджень та розробок не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному роцi Товариство не виступало стороною у судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За останнi 3 роки пiдприємство не змiнювало своєї дiяльностi. Товариство поряд з власними доходами отримамувало субвенцiю на перевезення пiльгових категорiй громадян з державного бюджету.
Змiнювалися тарифи на перевезення, але значне зростання цiн в цiлому в державi та несвоєчаснiсть надходження субвенцiй не дає товариству працювати планово та стабiльно.
Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське автотранспортне пiджприємство 17128" вiд 05.04.2012 р. прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Смiлянське АТП 17128".