ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
14.03.1996 177I1 Черкаське обласне фiнуправлiння - іменні прості Іменні 0.250 1028000 257000.000 100.0000000
Опис Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 14.03.1996
30.11.1998 236I23I1I98 Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР - іменні прості Документарна Іменні 0.250 1028000 257000.000 100.0000000
Опис Черкаське територiальне управлiння здiйснило обмiн свiдоцтва. Свiдоцтво № 177I1 вiд 14.03.1996 р. вважається таким, що втратило чиннiсть.
27.04.2002 22I23I1I01 Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР UA2301851000 іменні прості Документарна Іменні 0.050 5140000 257000.000 100.0000000
Опис Вiдбулась змiна номiнальної вартостi акцiй з 0.25 грн до 0.05 грн. Статутний капiтал товариства не змiнювался. Свiдоцтво про випуск акцiй № 236I23I1I98 втратило чиннiсть
26.05.2011 56I23I1I2011 Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР UA2301851000 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.050 5140000 257000.000 100.0000000
Опис Черговими Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Смiлянське АТП-17128" прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму (Протокол № 1I 2011 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 19.04.2011р.). Свiдоцтво про випуск акцiй № 22I23I1I01 документарної форми iснування втратило чиннiсть. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо надання заяв на лiстiнг не має. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.