ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в особi ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
Місцезнаходження  Україна, Черкаська область, Соснiвський, 18023, Черкаси, Гоголя, 221
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 483525
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  0(92)3070360
Факс  дIв
Вид діяльності  Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв здiйснювалось на пiдставi договору 147I1 вiд 14.07.2009 р. Дата припинення ведення реєстру 21.06.2011 р. Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв передано до зберiгача ЦП згiдно акту прийому-передачi реєстру вiд 23.06.2011 р
 
Найменування  Черкаська фiлiя ВАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  26260611
Місцезнаходження  Україна, Черкаська область, Соснiвський р-н, 18000, м.Черкаси, Смiлянська, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 330115
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регюлювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  02.04.2007
Міжміський код та телефон  (0472) 54-69-76
Факс  (0472) 54-69-76
Вид діяльності  Страхова дiяльнiсть: особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Опис  Акцiонерне товариство має договiр iз страховою компанiєю ВАI30I356 про погодження умов обовязкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв вiд 29.12.2008 р.
 
Найменування  Черкаська фiлiя Вiдкритого акцiонерного товариства "Дженарал Гарант"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14196797
Місцезнаходження  Україна, Черкаська область, Соснiвський р-н, 18000, м.Черкаси, Благовiсна, 210
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  17016-1I14
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  21.12.2006
Міжміський код та телефон  (0472) 32-88-00
Факс  32-88-00
Вид діяльності  Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Опис  Акцiонерне товариство має договiр-доручення iз страховою компанiєю № 006 вiд 01.04.2009 р. - обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.
 
Найменування  Аудитор - Романкова Ганна Василiвна
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  1827302204
Місцезнаходження  Україна, Черкаська область, Соснiвський р-н, 18015, м.Черкаси, Ленiна-Благовiсна, 105I269
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  3300
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.12.2003
Міжміський код та телефон  (0472) 36-04-56
Факс  (0472) 36-04-58
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  У звiтному перiодi Аудит проведено iншою фiрмою.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛВВ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22801731
Місцезнаходження  Україна, Черкаська область, 18015, Черкаси, ЛенiнаIБлаговiсна, 105I269, оф.571
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0896
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (0472)360458
Факс  (0472)375989
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2012 р товариства здiйснювалась на пiдставi договору № 20 вiд 12.03.2012 р.
 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
Місцезнаходження  Україна, Дніпропетровська область, 49094, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  (056)7161684
Факс  (056)7161049
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Зберiгач надає Депонентам послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Смiлянське АТП 17128", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником на умовах вiдповiдно до дiючого Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 жовтня 2006 року № 999, Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 червня 2000 року № 98, зi змiнами та доповненнями, внесеними Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 серпня 2008 року № 955), Регламенту здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, чинного законодавства України та договору № Е-1I11-Ч вiд 22.06.2011 р.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, Київська область, 04107, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044)5854240
Факс  (044)5854240
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Обслуговування випуску акцiй здiйснюєтьсяна пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв укладеного мiж Товариством та Депозитарiєм № Е 1017I 11 вiд "23" червня 2011 року..