ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Особлива інформація на 20.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Даценко Петро Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.04.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРИСТВО "СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 20700, Україна, Черкаська обл., м. Смiла, вул. В.Гордiєнко, 108
4. Код за ЄДРПОУ 03115436
5. Міжміський код та телефон, факс (04733) 4-20-83, (04733) 4-20-83
6. Електронна поштова адреса info@smelatp17128.pat.ua;smela_atp@bigmir.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

20.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73(4361), Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

21.04.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

smelatp17128.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.04.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}