ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 23.10.2017

Особлива інформація на 18.10.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, зо є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

118.10.20171119.0004479.00024.983
Зміст інформації:
18.10.2017р. Наглядовою радою Товариства (протокол №8 вiд 18.10.2017р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: придбання нового транспортного засобу «Автобус ПАЗ-4234-04» для здiйснення пасажирських перевезень. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 1119 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 4479 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 24.983%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.